phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 21-10-2022

Bạn đang xem: phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây


Chia sẻ bởi: Phạm Duyệt


Phenol phản xạ được với hỗn hợp này sau đây?

Chủ đề liên quan

Xăng sinh học tập E5 được tạo thành từ các việc xáo trộn xăng thường thì với hóa học này sau đây?

Ancol metylic không phản xạ với hóa học này sau đây?

Ancol C4H10O sở hữu số đồng phân kết cấu là

Chất này tại đây hòa tan Cu(OH)2 tạo ra hỗn hợp greed color lam?

Công thức chất hóa học của anđehit butiric là

Đốt cháy anđehit X được số mol CO2 ngay số mol H2O. X là

A

anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

B

anđehit no, mạch hở, đơn chức.

C

anđehit đơn chức có 1 nối song, mạch hở.

D

anđehit no 2 chức, mạch hở.

Anđehit fomic không ứng dụng được với hóa học này sau đây?

Số nguyên vẹn tử cacbon nhập phân tử anđehit propionic là

Công thức giản dị và đơn giản nhất của benzen là

Cho 14,6 gam láo thích hợp 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở liên tục nhau nhập sản phẩm đồng đẳng ứng dụng không còn với H2 nhập ĐK tương thích tạo nên 15,2 gam láo thích hợp 2 ancol. Tổng số mol 2 ancol là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Nhận xét này tại đây sai?

A

Anđehit bị hỗn hợp AgNO3/NH3 lão hóa tạo ra trở nên muối hạt của axit cacboxylic.

B

Hiđro khử anđehit trở nên ancol bậc 1.

C

Xem thêm: dầu khí của đông nam bộ là nguyên liệu cho

1 mol anđehit đơn chức ngẫu nhiên phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư đều chiếm được 2 mol Ag.

D

Dung dịch bão hòa của anđehit fomic sở hữu độ đậm đặc trong tầm kể từ 37% - 40% được gọi là fomalin.

Đốt cháy trọn vẹn láo thích hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở liên tục nhau nhập sản phẩm đồng đẳng chiếm được 4,5 gam H2O và 3,36 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của nhì ancol là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Cho 3,7 gam ancol no, đơn chức phản xạ với Na dư chiếm được 0,56 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của ancol này là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23)

Khối lượng kết tủa chiếm được Lúc cho tới 0,05 mol CH3CHO ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108)

Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi nhập dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng là (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40)

Hợp hóa học X sở hữu công thức phân tử C7H8O là dẫn xuất của benzen, vừa phải sở hữu kỹ năng ứng dụng với NaOH, vừa phải sở hữu kỹ năng ứng dụng với Na. Số công thức kết cấu thỏa mãn nhu cầu đặc điểm của X là

Một láo thích hợp bao gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức X. Đốt cháy trọn vẹn 1,72 gam láo thích hợp bên trên cần thiết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn cỗ thành phầm chát hít vào không còn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 8,5 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là: (Cho: C = 12; H = 1; O = 16; Ca = 40)

Phát biểu này tại đây đúng?

A

Dẫn kể từ từ khí CO2 nhập hỗn hợp natri phenolat chiếm được kết tủa.

B

Nhỏ hỗn hợp Br2 nhập ống thử chứa chấp benzen chiếm được kết tủa White.

C

Đun rét natri axetat khan với láo thích hợp vôi tôi xút chiếm được axetilen.

D

Hợp hóa học HO-C6H4-CH2OH ứng dụng với hỗn hợp NaOH bám theo tỉ lệ thành phần mol 1:2.

Đốt cháy m gam láo thích hợp nhiều ancol chiếm được 0,5 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Mặt không giống, cho tới m gam ancol ứng dụng Na chiếm được 0,06 mol H2. Giá trị của m là: (Cho: C = 12; H = 1; O = 16)

Câu này sau đấy là đúng?

A

Hợp hóa học CH3CH2OH là ancol etylic.

B

Etylen glicol là ancol no, đơn chức.

C

Xem thêm: mục tiêu của phong trào yêu nước cần vương là gì

Ancol amylic là ancol sở hữu 4 cacbon.

D

a mol ancol metylic ứng dụng với Na dư thu được a mol khí H2.