references in the examination room

Câu hỏi:

27/08/2020 13,048

D. are not used

Bạn đang xem: references in the examination room

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: D.

Giải thích: Bị động lúc này đơn

Tài liệu (Reference) nên được sử dụng => bị động

Chủ ngữ “References” là danh kể từ số nhiều => lựa chọn “are”

Cấu trúc công cộng của câu bị động: lớn be + V (phân kể từ II)

Dịch nghĩa: Tài liệu ko được dùng nhập chống đua.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Where's the old chicken coop?" - "It_____ by a windstorm last year."

A. destroy

B. is destroyed

C. was destroyed

D. destroyed

Câu 2:

My wedding ring ............ of yellow and white gold.

A. is made

B. is making

C. made

D. maked

Câu 3:

"I heard you decided lớn take up tennis". - "Yes, I _____ it every day".

A. been played

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

B. been playing

C. playing

D. play

Câu 4:

If your brother ................, he would come.

A. invited

B. was invited

C. were inviting

D. invite

Câu 5:

"Why is Stanley in jail?" - "He_____ of robbery".

A. has been convicted

B. has been convicting

C. has convicted

D. convicted

Câu 6:

"We're still looking for Thomas" - "Hasn't he_____ yet?".

A. been found

B. to find

C. found

D. being found

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9