seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Câu hỏi:

31/03/2020 65,549

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: seth informed us of his retirement from the company. he did it when arriving at the meeting

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said vĩ đại us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting than thở we were told about his leaving the company.

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Cấu trúc hòn đảo ngữ

Giải thích:

ONLY AFTER + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ sau thời điểm … thì

NOT UNTIL + N/Ving/clause + auxiliary + S + V : Chỉ cho tới Khi … thì

HARDLY + auxiliary + S + V + WHEN + S + V: Ngay Khi … thì

= NO SOONER + auxiliary + S + V + THAN + S + V

Cấu trúc thụ động ở thì vượt lên trên khứ: S + was/were + V.p.p

Tạm dịch: Seth thông tin mang đến Shop chúng tôi về sự ông ấy về hưu ở doanh nghiệp. Ông ấy đã trải vấn đề này lúc tới buổi họp.

  A. Chỉ sau thời điểm ông ấy về hưu ở doanh nghiệp, Seth mới mẻ rằng với Shop chúng tôi về sự anh ấy cho tới buổi họp.

  B. Mãi cho tới Khi Seth rằng với Shop chúng tôi rằng anh ấy tiếp tục tách doanh nghiệp, anh ấy mới mẻ cho tới buổi họp.

  C. Ngay Khi Seth thông tin mang đến Shop chúng tôi về sự ông về hưu kể từ doanh nghiệp thì ông cho tới buổi họp.

  D. Ngay Khi Seth cho tới buổi họp thì Shop chúng tôi vừa được nghe ông ấy nói tới việc tách doanh nghiệp.

Câu A, B, C sai về nghĩa.

Chọn D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ vĩ đại u how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

A. having

B. their

Xem thêm: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm

C. being painted

D. construction

Câu 3:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn vĩ đại solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

D. Ø