the explorers made a fire to

Câu hỏi:

25/09/2022 3,291

Bạn đang xem: the explorers made a fire to

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án đúng: B

Giải thích: keep off: rời xa

Dịch: Các căn nhà thám hiểm thắp lửa nhằm rời xa động vật hoang dã hoang dại ra

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Two tablets ___ twice a day đồ sộ have you recover from the illness quickly

A. must take

B. must be taken

C. must have taken

D. must be taking

Câu 2:

The Red Cross on white background was the original protection ___ declared at the 1864 Geneva Convention.

A. poster

B. billboard

C. symbol

D. signal

Câu 3:

John ___ across the lawn.

A. danced wildly

B. was wildly danced

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

C. was nhảy đầm wild

D. was being danced wildly

Câu 4:

Many people vì thế not lượt thích scuba diving ___

A. because it is dangerous

B. because of it is dangerous

C. because its danger

D. due đồ sộ it is dangerous

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. punch

B. synchronized

C. March

D. touching

Câu 6:

The text is about

A. the Vietnamese women's liberation

B. the Vietnamese sex discrimination

C. the discrimination that Vietnamese women have đồ sộ face

D. the changes in the status of Vietnamese women

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022