the first thing that is included in the living together

Xuất bản: 26/01/2021 - Cập nhật: 03/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.
The first thing that is included in the "living together” (23) .................. is the expected good relations with your family. This also involves sharing equally the housework. Lots of people think that everyone should share the housework (24) .................. , but in many homes parents tự most of it. To certain minds, many families can't share the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families' timetable. So, it is somehow believed that children and parents must tự things together. For this they can establish a housework planning.
(25) .................. , housework's contributions of the teenager make him more responsible. He will think that he has an important role in his family. According to tướng researchers, teenagers should share the housework because (26) .................. will help them when they have to tướng establish their own family in the future. Too many teenagers and young adults leave home page without knowing how to tướng cook or clean, but if parents delegate basic housework to tướng teens as they are old enough to tướng tự it, they won't be destabilized by doing the housework in their new grown-up life.
It can be (27) .................. .. concluded that many parents don't really prepare their children for future, because they don't stimulate them to tướng learn how to tướng run rẩy a house. If parents get them responsible, teens will be more responsible and that will improve family's life.
(Source: https://www.sciencedaily.com/releases/2013)

Bạn đang xem: the first thing that is included in the living together

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: C

notion /ˈnoʊʃn/ (n): ý niệm, niềm tin cậy, ý tưởng phát minh hoặc sự nắm vững về kiểu mẫu gì

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

equally /ˈiːkwəli/ (adv): một cơ hội đồng đều nhau, như nhau; tương tự

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: A

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: C

Xem thêm: thuyết trình về bạo lưc học đường

Người tớ người sử dụng đại kể từ chỉ định và hướng dẫn “that” để thay thế thế mang đến điều vẫn trình bày phía trước lúc chúng ta không thích lặp lại

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

Người tớ người sử dụng “possibly” lên đường với “can (’t)/could(n’t)” vô $b.#. nhằm nhấn mạnh vấn đề tài năng vật gì với khả năng/không với tài năng làm những gì.