the last time i saw her was three years ago

Câu hỏi:

15/03/2020 129,405

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

Bạn đang xem: the last time i saw her was three years ago

Question 26: The last time when I saw her was three years ago.

A. I have often seen her for the last three years.

B. About three years ago, I used đồ sộ meet her.

C. I have not seen her for three years.

Đáp án chủ yếu xác

D. I saw her three years ago and will never meet her again.

Đáp án C

Dịch nghĩa: Lần sau cùng tôi gặp gỡ cô ấy là 3 năm vừa qua.

A. Tôi tiếp tục thông thường xuyên gặp gỡ cô ấy nhập 3 năm mới đây.

B. Khoảng thân phụ năm vừa qua, tôi thông thường gặp gỡ cô ấy.

C. Tôi dường như không gặp gỡ cô ấy trong khoảng thân phụ năm.

D. Tôi gặp gỡ cô ấy thân phụ năm vừa qua và sẽ không còn lúc nào tái ngộ nữa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 25: Unless the two signatures are identical, the ngân hàng won't allow you đồ sộ withdraw your money.

A. genuine

B. different

C. fake

D. similar

Câu 2:

Markthe letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Question 12: A quick look would reveal that France has twice ________ computers.

A. more televisions than

B. as many televisions as

C. as many as televisions

D. many as televisions as

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

Câu 3:

Markthe letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Question 9: Seldom _______ far enough north đồ sộ disturb South Pacific shipping lanes.

A. Antarctic icebergs will move

B. will Antarctic icebergs move

C. will move Antarctic icebergs

D. move Antarctic icebergs will

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word/phrases SIMILAR in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: According đồ sộ Freud, dreams can be interpreted as the fulfillment of wishes.

A. attainment

B. performance

C. conclusion

D. completion

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 5: Although I didn't personally see who was responsible for this mess, but I think I can make a guess.

A. personally

B. for

C. but

D. make

Câu 6:

Markthe letter A, B, C or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Question 19: My father sometimes _______ the washing up after dinner.

A. takes

B. does

C. washes

Xem thêm: vai trò của không khí

D. makes