the local celebrities joined hands to a fund raising campaign for charity

Câu hỏi:

31/07/2020 52,946

D. launch

Bạn đang xem: the local celebrities joined hands to a fund raising campaign for charity

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: D

A. Solve (v) giải quyết

B. Conserve (v) bảo đảm, bảo tồn

C. Come up : nảy sinh

D. Launch (v): tung rời khỏi, fake ra

Launch a campaign: há rời khỏi một chiến dịch

Dịch: Những người có tiếng ở khu vực cộng đồng tay há một chiến dịch tạo ra quỹ kể từ thiện.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The ____ cheered loudly when the singers came out on the stage.

A. audience

B. spectator

C. public

D. watcher

Câu 2:

John made u ____ a lot with his hilarious jokes.

A. laughing

B. to tướng laugh

C. laugh

D. laughed

Câu 3:

My teacher assigned us a writing task about ____ of our favorite singers.

A. biology

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

B. biography

C. biodiversity

D. biochemist

Câu 4:

Our performance was ____ to tướng be the best one in this competition last night.

A. cheered

B. appeared

C. judged

D. seen

Câu 5:

Lina, the ____ album of the new music band in our thành phố, will be uploaded on the trang web next week. I’m looking forward to tướng listening to tướng it.

A. debut

B. only

C. best-selling

D. individual

Câu 6:

Tom said that he could ____ u with this assignment.

A. helped

B. helping

C. to tướng help

D. help

Xem thêm: tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây