the new air conditioner was installed yesterday.

Câu hỏi:

27/08/2021 71,199

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: the new air conditioner was installed yesterday.

The new air conditioner was installed yesterday.

B. put in position

Đáp án chủ yếu xác

D. delivered vĩ đại the customer

Đáp án B

Giải thích: The new air conditioner was installed yesterday. (Máy điều tiết vừa được lắp ráp ngày ngày hôm qua.)

A. inspected thoroughly: đánh giá kỹ

B. put in position: bịa đặt vô vị trí

C. well repaired: sửa chữa thay thế tốt

D. delivered vĩ đại the customer: giao phó cho tới khách hàng hàng

Vậy installed với nghĩa tương đương với phương án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions

It is unnecessary for you vĩ đại finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have vĩ đại finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

A. highly

B. rather

C. extremely

D. very

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

Xem thêm: MitomTV - Trang xem bóng đá được yêu thích nhất ở Việt Nam

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way vĩ đại solve that problem is vĩ đại keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

D. Yes, I think much