there are other problems of city life which i don't propose to at the moment

Câu hỏi:

14/11/2020 83,401

A. go into

Bạn đang xem: there are other problems of city life which i don't propose to at the moment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về cụm động từ

A.go into (phr.v): chính thức thực hiện gì; thảo luận, kiểm bệnh, tế bào miêu tả, phân tích và lý giải một cơ hội cụ thể và thận trọng

B.go around (phr.v): đầy đủ mang đến người xem vô nhóm; cho tới thăm hỏi ai; đối xử tệ

C.go for (phr.v): lựa chọn, say sưa, cố gắng

D.go up (phr.v): tăng lên

Tạm dịch: Còn nhiều yếu tố không giống về cuộc sống đời thường trở thành thị loại tuy nhiên tôi không thích lên đường vô sâu sắc nhằm thảo luận kỹ ngay lập tức thời điểm hiện tại.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Your store needs a bold sign that will catch the _______of anyone walking down the street. That may help lớn sell more products.

A. eye

B. peek

C. flash

D. glimpse

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Aren't you putting the cart before the horse by deciding what lớn wear for the wedding before you've even been invited lớn it?

A. doing things in the wrong order 

B. tự things in the right order

C. knowing the ropes

D. upsetting the apple cart

Câu 3:

Though she lost her job last month, she still wanted lớn save______so she said that she had left it willingly.

A. mouth

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

B. face

C. reputation

D. fame

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

 For many couples, money is the source of arguments, frustration. When it comes lớn finances and relationships, sharing the financial burden is important

A. benefit 

B. responsibility 

C. aid 

D. difficulty

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We came in the room. Our quấn was sitting in the front desk.

A.We came in the room, our quấn was sitting in the front desk.

B.When we came in the room, our quấn had been sitting in the front desk.

C.When we came in the room, in the front desk was sitting our boss.

D.Hardly had we come in the room when our quấn sat in the front desk

Câu 6:

Simon Lake drew the inspiration____La submarine of undersea travel and exploration from Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

A. at

B. by

C. for

Xem thêm: toán lớp 5 trang 178 179

D. of