tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

  1. Khái niệm, cách thức tính                                                                                                                                                                                                  a) Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh bất ngờ là nút chênh chếch thân mật số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh nhập thời kỳ phân tích. Tỷ lệ tăng dân sinh bất ngờ được biểu thị vì thế tỷ trọng Tỷ Lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

Bạn đang xem: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là

Trong đó:

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

B: Tổng số sinh nhập thời kỳ nghiên cứu;

D: Tổng số bị tiêu diệt nhập thời kỳ nghiên cứu;

Ptb : Dân số khoảng nhập thời kỳ phân tích.

b) Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Tỷ lệ tăng dân sinh cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) phản ánh nút tăng/giảm dân sinh nhập thời kỳ phân tích tự tăng bất ngờ và thiên di thuần. Tỷ lệ tăng dân sinh cộng đồng được biểu thị vì thế tỷ trọng Tỷ Lệ hoặc phần ngàn.

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IR – OR

Trong đó:

GR: Tỷ lệ tăng dân sinh chung;

CBR: Tỷ suất sinh thô;

CDR: Tỷ suất bị tiêu diệt thô;

IR: Tỷ suất nhập cư;

OR: Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NR

Trong đó:

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

NIR: Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên;

NR: Tỷ suất thiên di thuần.

  1. Phân tổ ngôi nhà yếu

– Dân tộc;

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;

– Vùng kinh tế tài chính – xã hội.

  1. Kỳ công bố: Năm.

Riêng phân tổ dân tộc bản địa công phụ thân theo gót kỳ 5 năm.

  1. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân mật kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa gia đình;

– Cửa hàng tài liệu vương quốc về dân cư;

– Cửa hàng tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử;

– Kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân sinh.

  1. Cơ quan liêu phụ trách tích lũy, tổng hợp

– Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổng viên Thống kê);

– Phối hợp:

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

+ Sở Công an;

+ Sở Y tế: Cung cấp cho kho tài liệu chuyên nghiệp ngành dân số;

+ Sở Tư pháp: Cung cấp cho hạ tầng tài liệu về hộ tịch năng lượng điện tử.