tiếng anh 7 unit 3 skills 1


1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích lớn vì thế at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích lớn join, and why. Report your group’s answer lớn the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích lớn vì thế at your school.

(Làm việc theo đòi group. Khoanh tròn xoe sinh hoạt chúng ta mến thực hiện ở ngôi trường.)

A. growing vegetables in the school garden (trồng rau củ vô vườn trường)

B. tutoring other students (dạy kèm cặp những học viên khác)

C. collecting books for the school library (sưu tầm sách cho tới tủ sách trường)

Lời giải chi tiết:

A: What would you lượt thích lớn vì thế at your school? 

(Bạn mong muốn làm những gì ở ngôi trường của bạn?)

B: I would lượt thích lớn grow vegetables in the school garden. 

(Tôi mong muốn trồng rau củ vô vườn ngôi trường.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc đoạn văn và nối những kể từ được ghi lại với nghĩa của bọn chúng.)

1. give                  2. give and receive            3. every month              4. pleased                       5. teach

Bright Future school has many community activities for students. The school believes that a good way for students lớn develop themselves is through community service. All students can join any of these different projects:

- Tutoring: Upper grade students tutor lower grade students.

- Postcard-to-Help: Students make and sell postcards lớn raise money for local children.

- Visit-to-Read: Students visit a nursing trang chủ monthly and read books lớn the elderly.

- Garden-to-Give: Students grow vegetables and donate them lớn local schools.

- Paper-Plant-Exchange: Students collect paper and exchange it for plants. They then look after the plants in their school garden.

Students learn that they can help people and the world around them when they vì thế community service. They feel useful and proud because they vì thế good things.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Trường Bright Future có khá nhiều sinh hoạt xã hội dành riêng cho học viên. Nhà ngôi trường tin cẩn rằng cơ hội chất lượng tốt nhằm học viên cải cách và phát triển bạn dạng thân thích là trải qua cty xã hội. Tất cả học viên rất có thể nhập cuộc ngẫu nhiên dự án công trình này vô số những dự án công trình không giống nhau này:

- Phụ đạo: Học sinh lớp bên trên dạy dỗ kèm cặp học viên lớp bên dưới.

- Postcard-to-Help: Học sinh thực hiện và chào bán bưu thiếp nhằm tạo ra quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.

- Visit-to-Read: Học sinh cho tới thăm hỏi viện chăm sóc lão mỗi tháng và xem sách cho tất cả những người già cả.

- Garden-to-Give: Học sinh trồng rau củ và quyên gom cho những ngôi trường học tập khu vực.

- Paper-Plant-Exchange: Học sinh tích lũy giấy má và thay đổi lấy cây. Sau ê, chúng ta bảo vệ cây vô vườn ngôi trường của mình.

Học sinh học tập được rằng chúng ta rất có thể trợ giúp người xem và toàn cầu xung xung quanh Khi chúng ta thực hiện cty xã hội. Họ cảm nhận thấy tiện ích và kiêu hãnh vì thế bản thân thực hiện được những điều chất lượng tốt rất đẹp.

1. give (v): cho đi

2. give and receive: cho và nhận

3. every month: mỗi tháng

4. pleased (adj): hài lòng

5. teach (v): dạy

Lời giải chi tiết:

1. give (cho đi) – donate (quyên góp)

2. give and recieve (cho và nhận) – exchange (trao đổi)

3. every month (mỗi tháng) – monthly (hàng tháng)

4. pleased (hài lòng) – proud (tự hào)

5.  teach (dạy) – tutor (hướng dẫn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False).

(Đọc lại đoạn văn và lựa chọn () T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Community service allows students lớn develop themselves.

2. Each student can join only one project.

3. They tutor younger students.

4. Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project.

5. Students receive plants when they give paper.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

1. T

Community service allows students lớn develop themselves. 

(Dịch vụ xã hội được cho phép học viên cải cách và phát triển bạn dạng thân thích.)

Thông tin: … a good way for students lớn develop themselves is through community service.

(…cách chất lượng tốt nhằm học viên cải cách và phát triển bạn dạng thân thích là trải qua sinh hoạt xã hội.)

2. F

Each student can join only one project. 

(Mỗi SV chỉ được nhập cuộc một dự án công trình.)

Thông tin: All students can join any of these different projects

(Tất cả học viên rất có thể nhập cuộc bất kì dự án công trình không giống này…)

3. T

They tutor younger students. 

(Họ dạy dỗ kèm cặp học viên nhỏ tuổi hạc rộng lớn.)

Thông tin: Upper grade students tutor lower grade students.

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

(Học sinh lớp bên trên dạy dỗ học viên lớp bên dưới.)

4. F

Local children receive postcards from the Postcards-to-Help project. 

(Trẻ em khu vực nhận bưu thiếp kể từ dự án công trình Postcards-to-Help.)

Thông tin: Students make and sell postcards lớn raise money for local children.

(Học sinh thực hiện và chào bán bưu thiếp nhằm tạo ra quỹ cho tới trẻ nhỏ khu vực.)

5. T

Students receive plants when they give paper. 

(Học sinh nhận cây Khi chúng ta trả giấy má.)

Thông tin: Students collect paper and exchange it for plants.

(Học sinh tích lũy giấy má và thay đổi lấy cây.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column.

(Làm việc theo đòi cặp. Đọc về những học viên này. Viết thương hiệu của những dự án công trình nhưng mà em nghĩ về chúng ta nên nhập cuộc vô cột Dự án.)

A. Tutoring (Dạy kèm)                 

B. Postcard-to-Help (Bưu thiếp gom đỡ)                 

C. Visit-to-Read (Thăm căn vặn và gọi sách)               

D. Garden-to-Give (Khu vườn cho tới đi)

E. Paper-Plant-Exchange (Trao thay đổi cây cối và giấy)

Projects

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

3. Minh loves collecting and making postcards.

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

5. Tome likes collecting newspapers.

Lời giải chi tiết:

Projects (Dự án)

1. Nick likes reading books. He has a very nice voice, and he is also patient.

(Nick mến xem sách. Anh ấy mang trong mình 1 tiếng nói cực kỳ hoặc, và anh ấy cũng khá kiên trì.)

C

2. Ann is very good at maths and literature. She also loves children.

(Ann cực kỳ xuất sắc toán và văn. Cô ấy cũng khá yêu thương trẻ con con cái.)

A

3. Minh loves collecting and making postcards.

(Minh cực kỳ mến thuế tầm và thực hiện bưu thiếp.)

B

4. Mark loves nature. He likes watching programmes about plants. He also likes being outdoors.

(Mark yêu thương vạn vật thiên nhiên. Anh ấy mến coi những công tác về thực vật. Anh ấy cũng mến ở ngoài cộng đồng.)

D

5. Tom likes collecting newspapers.

(Tom mến thuế tầm báo chí truyền thông.)

E

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích lớn join, and why. Report your group’s answer lớn the class.

(Làm việc theo đòi group. Thảo luận về dự án công trình mình thích nhập cuộc ở bài bác 4 và phân tích và lý giải. Báo cáo lại câu vấn đáp của group chúng ta cho tất cả lớp.)

Example: Lan will you join the Tutoring project because she is good at maths and English. She also loves children.

(Ví dụ: Lan tiếp tục nhập cuộc dự án công trình Gia sư vì thế cô ấy xuất sắc toán và giờ đồng hồ Anh. Cô ấy cũng khá yêu thương trẻ con con cái.)

Lời giải chi tiết:

Minh will join the Visit-to-Read project because she wants lớn help elderly people less lonely.

(Minh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Visit-to-Read” chính vì cô ấy mong muốn gom người già cả rời đơn độc.)

Nam will join the Paper-Plant-Exchange because he likes collecting used paper.

(Nam tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Paper-Plant-Exchange” chính vì anh ấy mến tích lũy giấy má tiếp tục dùng.)

Linh will join the Postcard-to-Help project because she likes making postcards.

(Linh tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Postcard-to-Help” chính vì cô ấy mến thực hiện thiệp.)

Michael will join the Garden-to-Give project because he loves plants and wants lớn protect the environment.

(Michael tiếp tục nhập cuộc dự án công trình “Garden-to-Give” chính vì anh ấy mến cây xanh và mong muốn đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen lớn Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more phàn nàn two words. 4. Read Tom's gmail lớn Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an gmail of about 70 words lớn Tom about your school activities last summer. Start your gmail as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember lớn use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct sườn of the verbs from the box lớn complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did lớn help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers lớn the questions. 3. Present them lớn your class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next lớn its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want lớn join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Circle the correct answer A, B or C lớn complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2018.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.