tiếng anh 7 unit 5 looking back


1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns.

 (Thêm những kể từ và cụm kể từ các bạn đang được học tập vô những cột đúng đắn.)

Dishes

Ingredients

Units of measurement

pancakes

flour

gram (g)

Compare with your partner’s. Who has more words and phrases? Add any that you did not write.

(So sánh với các bạn của công ty. Ai có rất nhiều kể từ và cụm kể từ hơn? Thêm kể từ tuy nhiên các bạn ko ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the recipe and write sentences as in the example

(Đọc công thức và ghi chép những câu như vô ví dụ.)

Example: We need two tablespoons of cold water.

(Ví dụ: Chúng tao cần thiết nhị thìa nấu canh nước đuối.)

Lời giải chi tiết:

- We need two tomatoes.

(Chúng tao cần thiết 2 trái ngược quả cà chua.)

- We need five eggs.

(Chúng tao cần thiết 5 trái ngược trứng)

- We need forty grams of butter.

(Chúng tao cần thiết 40 gam bơ.)

- We need five grams of onion.

(Chúng tao cần thiết 5 gam hành tây.)

- We need one teaspoon of salt.

(Chúng tao cần thiết 1 thìa coffe muối bột.)

- We need one teaspoon of pepper.

(Chúng tao cần thiết 1 thìa coffe chi tiêu.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of.

 (Hoàn trở nên những câu. Viết some, any, much, hoặc a lot of/ lots of.)

1. I have to tướng go to tướng the market now. There isn't ____ food for our dinner.

2. Would you lượt thích _____ sugar for your coffee? 

3. There are ____ trees in our village, ví the air here is very fresh.

4. I'm very busy, I have _____ things to do today.

5. We didn't have ____ beef left, ví we had ____ fish for lunch. 

Phương pháp giải:

- some (một số) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường sử dụng vô câu xác định hoặc câu chào. 

- any (bất cứ/ bất kỳ) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường sử dụng vô câu phủ quyết định và ngờ vấn. 

- a lot of / lots of + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường sử dụng vô câu xác định. 

Lời giải chi tiết:

1. any 2. some 3. lots of/ a lot of 4. lots of/ a lot of  5. any - some

1. I have to tướng go to tướng the market now. There isn't any food for our dinner.

(Tôi cần lên đường chợ lúc này. Không sở hữu đồ ăn mang đến bữa tối của tất cả chúng ta.)

Giải thích: Trong câu sở hữu "isn't" phủ quyết định => any

2. Would you lượt thích some sugar for your coffee? 

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

(Bạn vẫn muốn một không nhiều đàng mang đến coffe của công ty không?)

Giải thích: Luôn sử dụng "some" vô cấu hình câu chào với "would you lượt thích...?".

3. There are lots of/ a lot of trees in our village, ví the air here is very fresh.

(Có thật nhiều cây cối vô thôn của Cửa Hàng chúng tôi, bởi vậy bầu không khí ở trên đây rất rất trong sạch.)

Giải thích: Câu xác định, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

4. I'm very busy, I have a lot of/ lots of things to do today.

(Tôi rất rất bận, thời điểm hôm nay tôi sở hữu thật nhiều việc cần thực hiện.)

Giải thích: Câu xác định, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

5. We didn't have any beef left, ví we had some fish for lunch. 

(Chúng tôi không hề thịt trườn, bởi vậy Cửa Hàng chúng tôi đang được sở hữu một không nhiều cá mang đến bữa trưa.)

Giải thích: Mệnh đề đầu sở hữu "didn't" đem nghĩa phủ quyết định nên lựa chọn "any", mệnh đề sau câu xác định và xét về nghĩa lựa chọn "some" (một số/ một vài).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 (Đặt thắc mắc với How many/ How much cho những kể từ được gạch ốp bên dưới trong số câu sau.)

ExampleMinh has three apples. (Minh sở hữu tía trái ngược táo.)

How many apples does Minh have? (Minh sở hữu bao nhiêu trái ngược táo.)

1. There are six bottles of juice in the fridge. 

(Có sáu lọ nước trái ngược cây trong gầm tủ rét.)

2. I need some butter for my pancakes. 

(Tôi cần thiết một không nhiều bơ mang đến bánh kếp của tôi.)

3. We have only one bottle of fish sauce. 

(Chúng tôi chỉ tồn tại một lọ nước mắm.)

4. We need ten chairs for the các buổi party.

(Chúng tôi cần thiết mươi cái ghế mang đến buổi tiệc.)

5. She put a lot of sugar in her lemonade. 

(Cô ấy đang được mang đến thật nhiều đàng vô nước chanh cốt của tôi.)

Phương pháp giải:

How mnay + danh kể từ số nhiều

How much + danh kể từ ko kiểm điểm được

Lời giải chi tiết:

1. How many bottles of juice are there in the fridge?

(Có từng nào lọ nước trái ngược cây trong gầm tủ lạnh?)

Giải thích: "bottles" (chai) là danh kể từ số nhiều => how many

2. How much butter tự you need for your pancakes?

(Bạn cần thiết từng nào bơ của món bánh kếp của mình?)

Giải thích: "butter" (bơ) là danh kể từ ko kiểm điểm được => how much

3. How many bottles of fish sauce tự you have?

(Bạn sở hữu từng nào lọ nước mắm?)

Giải thích: "bottle(chai) là danh kể từ số nhiều => how many

4. How many chairs tự you need for the party?

(Bạn cần thiết từng nào cái ghế mang đến bữa tiệc?)

Giải thích: "chair(ghế) là danh kể từ số nhiều => how many

5. How much sugar does she put in her lemonade?

(Cô ấy mang đến từng nào đàng vô ly nước chanh cốt của mình?)

Giải thích: "sugar(đường) là danh kể từ ko kiểm điểm được => how much


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to tướng the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to tướng Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to tướng help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tướng talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to tướng the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to tướng complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sin x + cos x

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.