tiếng anh 7 unit 8 communication


1. Listen and read the conversations. Pay attention to tát the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Listen to tát the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films 5. Report your results to tát the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 8 communication

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Accepting and declining suggestions

(Đồng ý và kể từ chối tiếng đề nghị)

1. Listen and read the conversations. Pay attention to tát the highlighted sentences.

(Nghe và gọi những cuộc chat chit. Chú ý cho tới những câu được ghi lại.)

Tom: How about going to tát the cinema tonight? 

(Hay tối ni nằm trong coi phim đi?)

Anna: That's a great idea. 

(Đó là 1 trong những phát minh tuyệt đấy.)

Minh: Let's go to tát see A Nightmare at Sao Mai Cinema tonight. 

(Tối ni chuồn nằm trong coi phim "A Nightmare" bên trên rạp chiếu phim Sao Mai nhé.)

Mi: I'd love to tát, but that's too far for bủ to tát travel. 

(Mình cực kỳ mến, tuy nhiên rạp chiếu phim cơ quá xa xôi nhằm bản thân hoàn toàn có thể cho tới.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

(Làm việc theo gót cặp. Thực hiện nay những cuộc chat chit tương tự động với những trường hợp sau.)

- Student A suggests going to tát the cinema and student B accepts. 

(Học sinh A ý kiến đề xuất chuồn coi phim và học tập sinh B đồng ý.)

- Student A suggests going for a picnic but student B declines. 

(Học sinh A ý kiến đề xuất chuồn dã nước ngoài tuy nhiên học viên B kể từ chối.)

- Student A suggests playing badminton. after school and student B accepts.

 (Học sinh A đề nghị chơi cầu lông sau giờ học tập và học viên B đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

1. Student A suggests going to tát the cinema and student B accepts.

(Học sinh A ý kiến đề xuất chuồn coi phim và học tập sinh B đồng ý.)

A: How about going to tát the cinema at weekend?

(Cuối tuần này nằm trong chuồn coi phim thì sao?)

B: That’s a good idea.

(Đó là 1 trong những phát minh tuyệt hảo.)

2. Student A suggests going for a picnic but student B declines.

(Học sinh A ý kiến đề xuất chuồn dã nước ngoài tuy nhiên học viên B kể từ chối.)

A: How about going for a picnic at weekend?

(Cuối tuần này nằm trong chuồn dã nước ngoài thì sao?)

B: I’d love to tát, but I have to tát prepare for the midterm test.

(Tôi cực kỳ mến tuy nhiên tôi nên sẵn sàng mang lại bài xích kiểm mô tả thân thuộc kì.)

3. Student A suggests playing badminton. after school and student B accepts. 

(Học sinh A đề nghị chơi cầu lông sau giờ học tập và học viên B đồng ý.)

A: How about going to tát play badminton tomorrow?

(Ngày mai này nằm trong nghịch ngợm cầu lông thì sao?)

B: That’s a good idea.

(Đó là 1 trong những phát minh tuyệt hảo.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

A survey about films (Khảo sát về những phim)

3. Listen to tát the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe đoạn đối thoại và điền những kể từ các bạn nghe được nhập vị trí trống trải.)

Tom: Hi Lan. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

Lan: Sure. Go ahead.

Tom: What kind of films vì thế you lượt thích (1) _______?

Lan: I love (2) _______.

Tom: What's the name of your (3) _______ comedy?

Lan: It's Dr Johnny.

Tom: Who (4) _______ in it?

Lan: Bill Harris.

Tom: What vì thế you think of it?

Lan: It's very (5) _______

Tom: Thank you.

Lời giải chi tiết:

(1) best

(2) comedies

(3) favourite

(4) stars

(5) funny

Tom: Hi Lan. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Lan. Tớ đang khiến một cuộc tham khảo về phim. Tớ hoàn toàn có thể căn vặn cậu vài ba câu được không?)

Lan: Sure. Go ahead.

(Chắc chắn rồi. Cậu căn vặn chuồn.) 

Tom: What kind of films vì thế you lượt thích (1) best?

(Cậu mến phân mục phim này nhất?) 

Lan: I love (2) comedies.

(Tớ cực kỳ mến phim hài.)

Tom: What's the name of your (3) favourite comedy?

(Tên của bộ phim truyền hình hài yêu thương mến của cậu là gì?) 

Lan: It's Dr Johnny.

(Là Dr Johnny.) 

Tom: Who (4) stars in it?

(Ai canh ty mặt mũi nhập phim vậy?) 

Lan: Bill Harris.

Tom: What vì thế you think of it?

(Cậu suy nghĩ gì về nó?) 

Lan: It's very (5) funny.

(Nó cực kỳ vui nhộn.) 

Tom: Thank you.

(Cảm ơn cậu nhé.) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films.

(Làm việc group. Thực hiện nay một cuộc tham khảo về những bộ phim truyền hình yêu thương mến của những member nhập group của doanh nghiệp.)

Member's name 

(Tên trở thành viên)

Lan

Name of the film 

(Tên phim)

Dr Johnny

Type of film 

(Thể loại phim)

comedy (hài kịch)

Main actor(s) / actress(es) 

(Nam/ Nữ thao diễn viên chính)

Bill Harris

Reviews 

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

(Nhận xét)

very funny (rất hài hước)

Lời giải chi tiết:

1.

Me: Hi Minh. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Minh. Mình đang khiến một bài xích tham khảo về phim. Mình hoàn toàn có thể căn vặn các bạn vài ba câu không?)

Minh: Certainly. Go ahead.

(Tất nhiên rồi. Bắt đầu thôi.)

Me: What kind of films vì thế you like?

(Thể loại phim các bạn yêu thương mến là gì?)

Minh: I love horror films.

(Mình mến phim kinh dị.)

Me: What's the name of your favorite horror?

(Tên của bộ phim truyền hình kinh dị yêu thương mến của doanh nghiệp là gì?)

Minh: It's The conjuring.

(Đó là phim “The conjuring.)

Me: Who stars in it?

(Ai là kẻ nhập cuộc bộ phim truyền hình đó?)

Minh: Vera Farmiga.

(Diễn viên Vera Farmiga.)

Me: What vì thế you think of it?

(Bạn suy nghĩ gì về nó?)

Minh: It's very scary.

(Nó rất rất đáng kinh khủng.)

Me: Thank you.

(Cảm ơn các bạn.)

2.

Me: Hi Nga. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Nga. Mình đang khiến một bài xích tham khảo về phim. Mình hoàn toàn có thể căn vặn các bạn vài ba câu không?)

Nga: Of course.

(Tất nhiên rồi.)

Me: What kind of films vì thế you like?

(Thể loại phim các bạn yêu thương mến là gì?)

Nga: I love romantic films.

(Mình mến phim thắm thiết.)

Me: What's the name of your favorite romantic film?

(Tên của bộ phim truyền hình thắm thiết yêu thương mến của doanh nghiệp là gì?)

Nga: It's Titanic.

(Đó là phim “Titanic”.)

Me: Who stars in it?

(Ai là kẻ nhập cuộc bộ phim truyền hình đó?)

Nga: Leonardo Dicaprio and Katte Winslet

(Diễn viên Leonardo Dicaprio và Katte Winslet.)

Me: What vì thế you think of it?

(Bạn suy nghĩ gì về nó?)

Nga: It's very moving.

(Nó cực kỳ cảm động.)

Me: Thank you.

(Cảm ơn các bạn.)

Member's name

 (tên trở thành viên)

Lan

Minh 

Nga

Name of the film 

(tên phim)

Dr. Johnny

The conjuring 

Titanic

Type of film

 (thể loại phim)

Comedy

(hài kịch)

Horror film 

(phim kinh dị)

Romantic Film

(phim lãng mạn)

Main actor(s) / actress(es) 

(diễn viên chính)

Bill Harris

Vega Farmiga 

Leonardo Dicaprio, Katte Winslet

Reviews 

(đánh giá)

very funny

(rất hài hước)

 very scary

(rất xứng đáng sợ)

very moving

(rất cảm động)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Report your results to tát the class.

(Trình bày thành phẩm của doanh nghiệp trước cả lớp.)

Example:

In our survey we interviewed three members: Lan,... and... Lan likes comedies best. Her favourite comedy is...

(Trong cuộc tham khảo, bọn chúng tôi đã phỏng vấn phụ thân trở thành viên: Lan,... và... Lan mến phim hài nhất. Sở phim hài yêu thương mến của cô ý ấy là...)

Lời giải chi tiết:

In our survey, we interviewed three members: Lan, Minh and Nga. Firstly, Lan likes comedies best. Her favourite comedy is Dr. Johnny. This film is very funny. Bill Harris is the main actor in this film. Secondly, The conjuring is the favourite horror film of Minh. He likes this kind of film very much. Vega Farmiga is the actress in this film. Minh feels very scared when he saw The conjuring. Finally, Nga likes romantic films best. Her favourite film is Titanic. This film is very moving. Leonardo Dicaprio and Katte Winslet are stars in it.

Tạm dịch:

Trong cuộc tham khảo, Shop chúng tôi đang được phỏng vấn phụ thân trở thành viên: Lan, Minh và Nga. Thứ nhất, Lan mến phim hài nhất. Sở phim hài yêu thương mến của cô ý là phim “Dr Johnny”. Sở phim này cực kỳ vui nhộn. Bill Harris là phái mạnh thao diễn viên chủ yếu nhập phim này. Thứ nhị, phim “The conjuring” là bộ phim truyền hình kinh dị Minh yêu thương mến nhất. Cậu ấy cực kỳ mến phân mục phim này. Vega Farmiga là cô diễn viên của bộ phim truyền hình này. Minh cảm nhận thấy cực kỳ kinh khủng khi nhìn coi phim “The conjuring”. Cuối nằm trong, Nga mến nhất những bộ phim truyền hình tình yêu. Sở phim yêu thương mến của doanh nghiệp ấy là Titanic. Sở phim này cực kỳ cảm động. Leonardo Dicaprio và Katte Winslet là những thao diễn viên của bộ phim truyền hình.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to tát talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to tát their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to tát the conversation again. Choose the best answer to tát each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to tát complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 5. GAME Chain story

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.