tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2Với lời nói giải bài bác tập luyện Unit 10 lớp 9: A closer look 2 vô Unit 10: Space travel Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 10.

Unit 10 lớp 9: A closer look 2

Unit 10 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 10 Space travel - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense. (Nhìn vào dòng xoáy thời hạn và đặt điều động kể từ vô ngoặc ở thì đúng)

Quảng cáo

1. Fruit flies (be sent) into space before Laika the dog (make) her space journey.

2. By the time Laika (become) the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) into space.

3. Gagarin (fly) into space eight years before Armstrong (walk) on the moon.

4. When the USA (put) the first human on the moon, Russia already (send) the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) in 2004, Dennis Tito already (travel) into space as a tourist.

Đáp án:

1. had been sent; made.

2. became; had (already) been launched

3. had flown; walked.

4. put; had (already) sent.

5. was established; had (already) travelled.

Giải thích:

1. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô quá khứ thì sử dụng quá khứ triển khai xong.

Quảng cáo

2. Dấu hiệu của thì quá khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect

3. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô quá khứ thì sử dụng quá khứ triển khai xong.

4. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô quá khứ thì sử dụng quá khứ triển khai xong.

5. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô quá khứ thì sử dụng quá khứ triển khai xong.

Hướng dẫn dịch:

1. Ruồi giấm đã và đang được tiến hành không khí trước lúc chó Laika triển khai chuyến du hành không khí của chính nó.

2. Vào khi chó Laika phát triển thành chú chó du hành thứ nhất, con ruồi giấm đã và đang được phóng vô không khí rồi.

3. Gagarin vẫn cất cánh vô không khí 8 năm trước đó khi Armstrong đi dạo bên trên mặt mày trăng.

4. Khi nước Mỹ fake quả đât thứ nhất cho tới mặt mày trăng, Nga đã mang người thứ nhất vô không khí rồi.

5. Khi Virgin Galactic được xây dựng vô năm 2004, Dennis Tito đang đi vào không khí như 1 khác nước ngoài rồi.

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth vĩ đại the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner. (Có nên những khoảnh tự khắc này vẫn xẩy ra khi những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn rỗng vô sườn, tiếp sau đó lựa chọn một sự khiếu nại kể từ dòng sản phẩm thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về sự việc khiếu nại ê với các bạn nằm trong học tập.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1. A: Had you already been born when the Russian space dog Laika became the first animal vĩ đại orbit Earth in a spacecraft named Sputnik 2?

B: No, I hadn’t.

2. A: Had the American astronaut Neil Amstrong become the first human vĩ đại walk on the moon when Mr Phuong was born?

B: He had.

Hướng dẫn dịch:

1. A: quý khách hàng đã và đang được sinh rời khỏi khi con cái chó dải ngân hà Laika của Nga phát triển thành động vật hoang dã thứ nhất xoay quanh Trái khu đất vô một tàu dải ngân hà mang tên Sputnik 2 chưa?

B: Không, tôi không tồn tại.

2. A: Có nên ngôi nhà du hành dải ngân hà người Mỹ Neil Amstrong đang trở thành người thứ nhất đi dạo bên trên mặt mày trăng khi Mr Phương được sinh ra?

B: Anh ấy vẫn sở hữu.

3. Complete the following sentences with/without a relative pronoun. (Hoàn trở nên những câu sau với cùng 1 đại kể từ mối quan hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ quan tiền hệ)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

Quảng cáo

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Đáp án:

1. who/that2. where3. which/ that/ it4. which/that5. which/ that/ it6. when

Giải thích:

1. Dùng đại kể từ “who/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ người “astronaut”.

2. Dùng đại kể từ “where” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vị trí “vilage”.

3. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “flights”.

4. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “museum”.

5. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “summer house”.

6. Dùng đại kể từ “when” thay cho mang lại danh kể từ chỉ thời hạn “the year”.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là ngôi nhà du hành vẫn thăm hỏi ngôi trường tớ vô tuần một vừa hai phải rồi.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm Helen Sharman, ngôi nhà du hành người Anh thứ nhất, sinh rời khỏi.

3. quý khách hàng nói theo cách khác nhiều hơn thế về chuyến cất cánh tạo nên môi trường xung quanh ko trọng tải nhưng mà các bạn vẫn nhập cuộc đào tạo và giảng dạy không?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng sở hữu vài ba bộ thu thập đá cực tốt của vương quốc.

5. Chúng tớ tiếp tục mày mò vùng trong nước của Thụy Điển và thăm hỏi mái ấm ngày hè nhưng mà Carin và Ola vẫn tự động xây.

6. Đây là năm nhưng mà quả đât thứ nhất đi dạo bên trên mặt mày trăng.

4. Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. (Kết hợp ý từng cặp câu trở nên một câu, dùng khêu gợi ý vẫn mang lại.)

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

3. This is the man. He works for NASA.

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

5. This article describes a ground-breaking space mission vĩ đại land on a comet. The mission is called Rosetta.

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Đáp án:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

3. This is the man who works for NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

6.The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Giải thích:

who: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối quan hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối quan hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện ngôi nhà ngữ (Subject) hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối quan hệ chỉ từ đầu đến chân lộn vật. That hoàn toàn có thể được sử dụng thay cho mang lại who, whom, which vô mệnh đề mối quan hệ xác lập .

whose: là đại kể từ mối quan hệ chỉ chiếm hữu, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ.

when: là đại kể từ mối quan hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn.

where: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở, được sử dụng thay cho mang lại at/ in/ vĩ đại which, there.

why: là trạng kể từ mối quan hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau the reason, được sử dụng thay cho mang lại for which.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là phi hành gia đã đi đến thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.

2. Đây là ngôi buôn bản điểm nhưng mà Helen Sharman, phái đẹp phi hành gia người Anh thứ nhất được sinh rời khỏi.

3. quý khách hàng nói theo cách khác nhiều hơn thế về chuyến cất cánh tế bào phỏng loại nhưng mà các bạn vẫn nhập cuộc trong lượt huấn luyện?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm sở hữu bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.

5. Chúng tôi tiếp tục mày mò thâm thúy bên phía trong Thụy Điển và tham lam quan tiền mái ấm ngày hè loại nhưng mà Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.

6. Đây là năm nhưng mà quả đât thứ nhất cút bên trên mặt mày trăng.

5. In pairs, use the information from the timeline vĩ đại talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name ví that the other has vĩ đại guess. (Theo cặp, dùng vấn đề kể từ dòng sản phẩm thời hạn nhằm nói tới một người, một vật hay là 1 khoảnh tự khắc này ê vô lịch sử vẻ vang mày mò không khí. Không phát biểu đúng mực thương hiệu nhằm các bạn ê nên đoán.)

Gợi ý:

1. A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

B: It’s fruit flies.

2. A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

B: He is Yuri Gagarin.

3. A: How long did the training take Dennis vĩ đại become the first space tourist?

B: 900 hours of training.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Con vật thứ nhất được phóng lên dải ngân hà vô thương hiệu lửa của Mỹ là loại con ruồi nào?

B: Đó là con ruồi giấm.

2. A: Tên trong phòng du hành dải ngân hà, người thứ nhất xuất hiện vô ko gian?

B: Anh ấy là Yuri Gagarin.

3. A: Khóa huấn luyện và đào tạo tổn thất bao lâu nhằm Dennis phát triển thành khách hàng du ngoạn dải ngân hà đầu tiên?

B: 900 giờ huấn luyện và đào tạo.

Bài giảng: Unit 10: Space travel - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Find a word ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps ... 2. Choose a word/phrase ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the timeline ... 2. Had these moments ...

 • Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick ... 2. Life on the ISS ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise ... 2. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures ... 2. Listen again then answer ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Which verbs go with ...

 • Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Discuss with your group ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-space-travel.jsp