toán lớp 1 tập 1

Bộ tư liệu rộng lớn 50 bài bác toán lớp 1, bao hàm toàn bộ những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên được thầy cô biên soạn nhằm mục đích gom những em ôn luyện kiến thức và kỹ năng cũ nhằm sẵn sàng tốt nhất có thể mang lại việc đoạt được kiến thức và kỹ năng mới mẻ ở lớp 2. Các bài bác luyện bám sát công tác học tập, đem kèm cặp đáp án gom tía u và những bé bỏng thuận tiện trong các công việc so sánh thành quả. 

50 vấn đề lớp 1 cơ phiên bản và nâng lên mang lại bé bỏng ôn luyện hè

1. Bài luyện toán lớp 1 về sánh sánh

Bài 1: Viết lốt <, >, = vô địa điểm chấm

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 1

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số tương thích vô địa điểm chấm

3 < … < 58 > … > 66 > … > 46 < … < 8
1 < … < 32 < … < 45 < … < 77 < … < 9
0 < … < 28 < … < 107 > … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền lốt >, < , = tương thích vô địa điểm chấm

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1: 

1 < 23 < 43 < 85 > 2
4 = 41 < 52 < 31 < 4
2 < 71 < 68 > 42 > 0

Bài 2:

3 < 4 < 58 > 7 > 66 > 5 > 46 < 7 < 8
1 < 2 < 32 < 3 < 45 < 6 < 77 < 8 < 9
0 < 1 < 28 < 9 < 107 > 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 < 1 + 85 > 2 + 19 – 2 < 8 + 3
8 – 5 = 7 – 48 – 5 < 2 + 49 – 2 < 5 + 4

2. Bài toán lớp 1 ghi chép sản phẩm số

Bài 4: Sắp xếp những số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Bài 5: Sắp xếp những số sau: 5, 14, 51, 22 

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:…………………………………………

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 1, 7, 11, đôi mươi.

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: đôi mươi, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán mò mẫm số lớn số 1 và nhỏ nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn trĩnh vô số lớn số 1 trong mỗi số được mang lại sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn trĩnh vô số bé bỏng nhất trong mỗi số được mang lại sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: Tìm số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem nhì chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: Tìm số bé bỏng nhất trong những số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: Tìm số tròn trĩnh chục bé bỏng nhất đem nhì chữ số: 25, đôi mươi, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6: 

a) Khoanh tròn trĩnh vô số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn trĩnh vô số bé bỏng nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán nằm trong, trừ vô phạm vi 10

Bài 10: Kết trái khoáy của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số vô địa điểm tía chấm sẽ được quy tắc tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn trĩnh vô quy tắc tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: Kết trái khoáy của quy tắc tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: Kết trái khoáy của quy tắc tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: Thực hiện tại những quy tắc tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Giúp con đảm bảo chất lượng toàn vẹn Toán và giờ đồng hồ Anh với Babilala Math. Phương pháp toán trí tuệ Singapore CPA và quy mô học tập xoắn ốc hỗ trợ cho việc học tập toán bởi vì giờ đồng hồ Anh của trẻ em trở thành đơn giản và giản dị và hiệu suất cao rộng lớn bên trên nền tảng online.

Khởi động tức thì với gói khởi điểm 3 mon chỉ 390.000 đồng!

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15: 

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài luyện toán lớp 1 đem điều văn

Bài 16: Viết quy tắc tính và triển khai tính?

Có: 9 trái khoáy cam 

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … trái khoáy cam

Bài 17: Viết quy tắc tính và triển khai tính?

Nhóm đem 3 thiếu phụ và 2 các bạn nam giới. Hỏi, group đem toàn bộ từng nào bạn?

Bài 18: Viết quy tắc tính và triển khai tính?

Có: 6 lá cờ

Mua thêm: 2 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết quy tắc tính và triển khai tính?

Tổ 1 có: 7 bạn 

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết quy tắc tính và triển khai tính?

Có: 10 trái khoáy bóng

Cho đi: 5 trái khoáy bóng

Còn: … trái khoáy bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn lại 6 trái khoáy cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Nhóm đem toàn bộ 5 các bạn. 

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ. 

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả 2 tổ đem 13 các bạn. 

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 trái khoáy bóng.

6. Bài toán về những số kiểm đếm 100

Bài 21: Viết những số kể từ đôi mươi cho tới 30

………………………………………………………………………..

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

Bài 22: Viết những số kể từ 61 cho tới 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số vô địa điểm trống:

Số ngay tắp lự trước của 89 là…

Số ngay tắp lự trước của 33 là…

Bài 24: Viết số vô địa điểm trống:

69 bao gồm ….. Chục và .…. Đơn vị

88 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

50 bao gồm ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: đôi mươi, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay tắp lự trước của 89 là 88

Số ngay tắp lự trước của 33 là 32

Bài 24:

69 bao gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục và 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Bài toán lớp 1 về phỏng lâu năm và đo phỏng dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền vô địa điểm trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số …… bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số …… bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số 59 bao gồm 5 chục và 9 đơn vị chức năng. 

Số 27 bao gồm 2 chục và 7 đơn vị chức năng.

8. Bài toán lớp 1 nâng lên mang lại bé bỏng tập luyện tư duy

Bài 28: Bích đem 12 trái khoáy bóng, Mai đem 7 trái khoáy bóng. Hỏi cả nhì các bạn đem toàn bộ từng nào trái khoáy bóng?

Bài 29: An đem 6 quyển vở, Hà đem 3 quyển vở. Hỏi Hà cần thiết mua sắm thêm thắt từng nào quyển vở nhằm ngay số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B đem 36 học viên, vô cơ đem 19 học viên phái đẹp. Hỏi, lớp 1B đem từng nào học viên nam?

Bài 31: Trên cây cỏ đem 10 con cái chim, bỗng nhiên đem 6 con cái cất cánh chuồn. Hỏi, bên trên cây cỏ còn sót lại từng nào con cái chim?

Bài 32: Băng giấy má red color lâu năm 20cm, băng giấy má màu xanh lá cây 40cm. Hỏi cả nhì băng giấy má lâu năm từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ đem …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày ……

Bài 34: Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12, khi này là bao nhiêu giờ?

Bài 35: Đồng hồ nước đang sẵn có kim lâu năm chỉ vô số 12, kim ngắn ngủn chỉ vô số chín. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam về thăm hỏi các cụ nội được một tuần 3 ngày và thăm hỏi các cụ nước ngoài được một tuần một ngày. Hỏi Nam tiếp tục về thăm hỏi các cụ nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan đem thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng đem thấp hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng đem bao nhiêu hòn bi, hiểu được Lan đem 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi tác của Hòa và Bình nằm trong lại ngay số tuổi tác của Ngọc và của Cúc nằm trong lại. Hòa nhiều tuổi tác rộng lớn Cúc. Hỏi Bình nhiều tuổi tác rộng lớn hoặc không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc?

Bài 40: Lấy số lớn số 1 đem nhì chữ số trừ chuồn số bé bỏng nhất đem nhì chữ số, thành quả của quy tắc trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: Lấy số lớn số 1 mang trong mình một chữ số nằm trong số bé bỏng nhất đem nhì chữ số, thành quả của quy tắc nằm trong là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà mua sắm được 65 bồn hoa. Lát sau Hương chuồn chợ mua sắm thêm thắt 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương đem toàn bộ từng nào chậu hoa?

Bài 43: Sợi thừng vải vóc lâu năm 80 centimet, chị tách một quãng lâu năm 45cm nhằm buộc làm quà tặng tặng. Hỏi, thừng vải vóc còn sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến đem 15 trái khoáy cam, Yến mang lại em 8 trái khoáy. Sau cơ, Yến được bà cho thêm nữa 3 trái khoáy. Hỏi, Yến đem từng nào trái khoáy cam?

Bài 45: Trong vỏ hộp đem 12 cây cây bút chì và 2 cây cây bút bi. Hỏi, cây bút chì rộng lớn cây bút bi từng nào cây?

Bài 46: Chi đem số cây bút nhiều hơn thế nữa 8 tuy nhiên lại thấp hơn 10. Hỏi Chi đem từng nào bút?

Bài 47: Từ 0 cho tới 10 đem bao nhiêu số to hơn 7?

Bài 48: Có từng nào số to hơn 5 và bé thêm hơn 10?

Bài 49: Hãy ghi chép những số to hơn 6 và nhỏ rộng lớn 10.

Bài 50: Gà cái đẻ 1 trái khoáy trứng thường ngày. Hỏi, sau đó 1 tuần gà mẹ sẽ được từng nào trái khoáy trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 trái khoáy bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học viên nam giới.

Bài 31: 4 con cái chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33: 

Một tuần lễ đem 7 ngày

Một tuần lễ em tới trường 5 ngày 

Hôm ni là loại tía, ngày 4 mon năm. Vậy loại sáu vô tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng đem 10 hòn bi

Bài 39: Bình không nhiều tuổi tác rộng lớn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái khoáy cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số 

Xem thêm: đại học nam cần thơ điểm chuẩn

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái khoáy trứng

Các vấn đề được share bên trên trên đây bám sát công tác toán lớp 1, rất đầy đủ những dạng toán cơ phiên bản và nâng lên nhằm mục đích gom những con cái gia tăng lại kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập. Chúc những con cái học tập tốt! Đừng quên theo dõi dõi Babilala.vn nhằm nhận được rất nhiều kiến thức và kỹ năng xẻ ích!