toán lớp 5 trang 39

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 39

Video chỉ dẫn giải

a) Chuyển những phân số thập phân tại đây trở thành láo lếu số (theo mẫu):

\(\dfrac{162}{10}\)       

\(\dfrac{734}{10}\)      

 \(\dfrac{5608}{100}\)     

\(\dfrac{605}{100}\)

Mẫu:     \(\dfrac{162}{10} = 16\dfrac{2}{10}\)

Cách làm:


Lấy tử số phân chia mang đến hình mẫu số. 

Thương tìm kiếm ra là số nguyên; viết lách phần nguyên vẹn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, hình mẫu số là số phân chia.

b) Chuyển những láo lếu số của phần a) trở thành số thập phân (theo mẫu):

Mẫu:       \(16\dfrac{2}{10} = 16,2\)

Phương pháp giải:

- Lẩy tử số phân chia mang đến hình mẫu số.

- Thương tìm kiếm ra là phần nguyên; viết lách phần nguyên vẹn tất nhiên một phân số đem tử số là số dư, hình mẫu số là số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

Vậy:

\(\dfrac{734}{10} = 73\dfrac{4}{10}\)                     

 \(\dfrac{5608}{100} = 56\dfrac{8}{100}\)                   

\(\dfrac{605}{100} = 6\dfrac{5}{100}\)

b) \(73\dfrac{4}{10}= 73,4\)                       

\(56\dfrac{8}{100}= 56,08\)                     

\(6\dfrac{5}{100} = 6,05\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân, rồi hiểu những số thập phân đó:

\(\dfrac{45}{10}\);      \(\dfrac{834}{10}\);     \(\dfrac{1954}{100}\);   \(\dfrac{2167}{1000}\);    \(\dfrac{2020}{10000}\).

Phương pháp giải:

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Chuyển phân số thập phân vẫn mang đến bên dưới dạng láo lếu số rồi viết lách trở thành số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{45}{10}= 4\dfrac{5}{10}=  4,5;\quad 4,5\) hiểu là tư phẩy năm.

\(\dfrac{834}{10}= 83\dfrac{4}{10}= 83,4 ;\quad 83,4\) hiểu là tám mươi thân phụ phẩy tư.

\(\dfrac{1954}{100}= 19\dfrac{54}{100}= 19,54 ;\quad19,54\) hiểu là chục chín phẩy năm mươi tư.

\(\dfrac{2167}{1000}= 2\dfrac{167}{1000}= 2,167 ;\quad2,167\) hiểu là nhị phẩy một trăm sáu mươi bảy.

\(\dfrac{2020}{10000}=  0,2020;\quad 0,2020\) hiểu là ko phẩy nhị ngàn ko trăm nhị mươi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập điểm chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                         

\(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                         

\(3,15m = ...cm\)

Mẫu:           \(2,1m=21dm\)

Cách làm:   \(\displaystyle 2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1dm = 21dm\).

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ hình mẫu và thực hiện tương tự động với những câu sót lại.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle 8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m =8\,{30 \over {100}}m \) \(= 8m\;30cm  =830cm\)

\( \displaystyle 5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m\;27cm \) \(= 527cm\)

\( \displaystyle 3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m\;15cm \) \(= 315cm\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số \(\dfrac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân đem hình mẫu số là \(10\) và đem hình mẫu số là \(100\).

b) Viết nhị phân số thập phân mới mẻ tìm kiếm ra trở thành nhị số thập phân.

c) cũng có thể viết \(\dfrac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Phương pháp giải:

Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số \(\dfrac{3}{5}\) với một trong những phù hợp sẽ được phân số thập phân đem hình mẫu số là \(10\) và đem hình mẫu số là \(100\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{3 \times 2}{5\times 2}= \dfrac{6}{10}\)

Xem thêm: đáp án thpt quốc gia 2022

    \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3 \times 20}{5\times 20}= \dfrac{60}{100}\)

b) \(\dfrac{6}{10}=  0,6\)       ;       \(\dfrac{60}{100}= 0,60\)

c) \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 0,60 = 0,600\) \(= 0,6000=...\)