tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

Bài tập dượt Toán đem lời nói văn lớp 3

30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 (Có đáp án)

30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 bao hàm những dạng Toán đem lời nói văn tinh lọc đem đáp án và chỉ dẫn giải được VnDoc thuế tầm, tổ hợp canh ty những em học viên nhận thêm tư liệu ôn luyện, những dạng bài bác tập dượt sẵn sàng kiến thức và kỹ năng cho những kì ganh đua học tập kì, ganh đua học viên đảm bảo chất lượng đạt sản phẩm cao. Sau trên đây mời mọc những em xem thêm và vận tải về bạn dạng vừa đủ cụ thể nhằm học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 3 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

  • 130 bài bác Toán đem lời nói văn ôn hè lớp 3
  • 300 bài bác Toán đem lời nói văn cơ bạn dạng lớp 3

TUYỂN TẬP 30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1: Hai thùng đem 58 lít dầu, nếu như thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì thùng loại nhất đem số dầu xoàng xĩnh thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi từng thùng đem từng nào lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì tổng số dầu đem nhập 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu nhập thùng loại nhất khi sau là một trong những phần thì số dầu thùng loại nhị là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng loại nhị là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng loại nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua sắm 3 cây bút chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn, Hồng mua sắm 5 quyển vở và 5 cây bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại cây bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập dượt hóa đem 9 thùng ly. Sau Lúc cung cấp lên đường 450 loại ly thì quầy cơ còn sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc cung cấp quầy cơ đem từng nào loại cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly vẫn cung cấp lên đường là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng đem số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước Lúc cung cấp thùng đem số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tớ cơ kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ điểm mang đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn đem đến 108 người cho tới dự họp. Hỏi cần kê tăng bao nhiêu sản phẩm ghế nữa mới nhất đầy đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế đem số điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hầm ghế cần kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt cấp 3 lượt ngày loại nhất. Cà nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu lâu năm 100m bao gồm đem 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp lâu năm cân nhau còn nhịp vị trí trung tâm thì dài ra hơn nữa từng nhịp cơ 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại từng nhịp lâu năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp vị trí trung tâm lâu năm là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng trĩu 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi-măng như vậy đem lượng xi-măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn

Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng đem lượng xi-măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g)

5 bao xi-măng như vậy chứa chấp kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn ngược đem 5 sản phẩm cây hồng xiêm, từng sản phẩm 12 cây và đem 9 sản phẩm cây táo, từng sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây ăn ngược cơ đem toàn bộ từng nào cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm nhập vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn ngược đem toàn bộ số lượng kilomet là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều nhập 2 tủ, từng tủ đem 3 ngăn. sành rằng từng ngăn đem số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn đem là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách đem là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách ở từng ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sảnh đem 16 con cái ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số gà là 6 con cái.

Hỏi bên trên sảnh đem toàn bộ từng nào kê, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt bên trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà bên trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà, vịt bên trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. Trong một cuộc ganh đua thực hiện hoa, chúng ta Hồng thực hiện được 25 cành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ bởi vì 50% số hoa của Tỳ. Hỏi thân phụ chúng ta thực hiện được từng nào cành hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai thực hiện được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ thực hiện được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả thân phụ chúng ta thực hiện được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ nhị chúng ta đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi đem tư chúng ta đấu cùng nhau thì được bao nhiêu ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu với cùng một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ đưa ra chợ cung cấp 25 ngược cam và 75 ngược quýt. Buổi sáng sủa u vẫn cung cấp được1/5 số cam và quýt, còn sót lại số cam và số quýt u nhằm chiều cung cấp nốt. Hỏi buổi sáng sớm u vẫn bán tốt tổng số từng nào ngược cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt u đưa ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt u vẫn cung cấp buổi sáng sớm là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng tràn dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kilogam. Nếu thùng đựng 50% số dầu hỏa cơ thì nặng trĩu 17kg. Hỏi Lúc thùng ko đựng dầu thì nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg đàng chia đều cho 2 bên nhập 6 túi. 8 túi như thế đem số đàng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa chấp số klg đàng là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như thế chứa chấp số đàng là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt cấp 3 lượt ngày loại nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: Có 45 thắc mắc nhập cuộc ganh đua khoa học tập.Mỗi câu vấn đáp chính được 4 điểm,vấn đáp sai bị trừ 2 điểm. Tất cả những thắc mắc đều được vấn đáp.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy vẫn vấn đáp chính bao nhiêu câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức fake thiết tạm:

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

Giả sử Henry vấn đáp chính cả 45 thắc mắc.

Lúc cơ tổng điểm của người tiêu dùng Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là:

180 - 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì thế tớ vẫn mang đến Henry vấn đáp chính không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là:

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là:

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry vấn đáp chính là:

45 - 5 = 40 (câu)

Đáp số: 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật đem diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều lâu năm 2 centimet ganh đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật thuở đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật thuở đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm.

Bài 19. Ba rổ đem số cam cân nhau. Nếu cung cấp 60 ngược ở rổ loại nhất, cung cấp 45 ngược ở rổ thứ hai và 75 ngược ở rổ loại 3 thì số cam còn sót lại nhiều hơn thế nữa số cam vẫn cung cấp là 30 ngược. Hỏi khi đầu từng rổ đem từng nào quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam vẫn cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam nhập 3 rổ thuở đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm thuở đầu đem số ngược là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng đem 6 vỏ hộp kẹo, từng vỏ hộp đem 32 viên kẹo. Hỏi đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo đem số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả đem số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 chúng ta nhỏ lên đường mua sắm bi, từng bạn oder 3 bi xanh rì và 4 bi đỏ hỏn. Hỏi 8 bạn oder toàn bộ từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder toàn bộ số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa chấp tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo đem 6 gói. Hỏi từng gói chứa chấp từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa chấp số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa chấp số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách đem tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn loại nhất gửi thanh lịch ngăn loại nhị thì số cuốn sách của nhị ngăn cân nhau. Hỏi thực sự từng ngăn đem từng nào quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn loại nhất rộng lớn ngăn loại nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn loại nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn loại nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: Có một đơn vị chức năng quân, Lúc giao hội nếu như xếp từng sản phẩm 64 người thì xếp được 10 sản phẩm. Hỏi mong muốn xếp trở nên 8 sản phẩm thì từng sản phẩm đem từng nào người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp trở nên 8 sản phẩm thì từng sản phẩm đem số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số trong những bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong muốn phân chia số bi cơ trở nên từng túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi đem 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài đem 26 người đón tắc xi, từng xe cộ tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài cần đón toàn bộ từng nào cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe cộ chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần được 1 xe cộ.

Vậy số xe cộ tắc xi cần đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An đem một số trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu lấy lên đường 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia đều cho 2 bên trở nên 7 túi, từng túi thấp hơn khi đầu 1 viên kẹo. Hỏi An đem toàn bộ từng nào viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi đem số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên

Số kẹo An đem là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng đem 16 viên bi, Toàn đem số bi cấp 5 lượt số bi của Dũng. Hỏi cả nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn đem số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả nhị chúng ta đem số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 36 kilogam đàng, ngày loại nhị bán tốt số đàng sụt giảm 3 lượt đối với ngày loại nhất. Hỏi ngày loại nhị cung cấp thấp hơn ngày loại nhất từng nào ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số đàng là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày loại nhị cung cấp thấp hơn ngày loại nhất số klg đàng là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có thân phụ thùng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 16 lít, thùng loại nhị chứa chấp cấp 3 lượt thùng loại nhất, thùng loại thân phụ chứa chấp xoàng xĩnh thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi thùng loại thân phụ chứa chấp từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng loại nhị chứa chấp số dầu là: 16 x 3 = 48l

Xem thêm: vai trò của không khí

Thùng loại thân phụ chứa chấp số dầu là: 48 : 2 = 24l

....................................

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 30 bài bác Toán đem lời nói văn lớp 3 (Có đáp án). Hình như, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập dượt môn Toán lớp 3 vừa đủ không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt sản phẩm cao.