trắc nghiệm tài chính tiền tệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CTĐT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

Bạn đang xem: trắc nghiệm tài chính tiền tệ

Bình Dương, ngày thứ 6 mon 07 năm đôi mươi 22

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Học phần: Tài chủ yếu chi phí tệ Số tín chỉ: 2+ Câu chất vấn mức: Vận dụng Số lượng: 120 câu hỏi

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

1

Nơi tuy nhiên những mối cung cấp tài chủ yếu được luân gửi kể từ điểm quá cho tới điểm thiếu thốn được gọi là thị trường gì? A. Thị ngôi trường mặt hàng hoá B. Thị ngôi trường vốn C. Thị ngôi trường tài chính D. Thị phe phái sinh 0 C. Thị ngôi trường tài chính

2

Giá cần trả cho tới việc chuồn vay mượn được gọi là gì? A. Chỉ số giá bán chung B. Lãi suất C. Tỷ giá D. Lạm phát 0 B. Lãi suất

3

Phát biểu nào là tại đây chính nhất về cổ phiếu? Cổ phiếu là: A. Giá cần trả cho tới việc dùng vốn B. Quyền chiếm hữu một trong những phần thu nhập của những người phân phát hành C. Cam kết giao dịch lịch nhập một khoảng chừng thời hạn nhất định D. Không đem câu nào là đúng 0 D. Không đem câu nào là đúng

4

Chức năng của thị ngôi trường tài đó là gì? A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn B. Thực hiện tại việc giao thương mua bán cổ phiếu C. Cấp tín dụng D. Tất cả đều đúng

0 A. Làm kênh dẫn vốn liếng kể từ điểm quá vốn liếng cho tới điểm thiếu thốn vốn

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

5

Thị ngôi trường chi phí tệ là điểm thanh toán của dụng cụ tài chủ yếu nào? A. Tiền B. Các dụng cụ nợ cụt hạn C. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều đúng D. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều sai 0 C. Tiền và những dụng cụ nợ thời gian ngắn đều đúng

6

Thị ngôi trường vốn liếng là điểm thanh toán của dụng cụ tài chủ yếu nào? A. Công cụ nợ cụt hạn B. Công cụ nợ trung nhiều năm hạn C. Công cụ vốn D. Công cụ nợ trung lâu năm và Công cụ vốn liếng đúng 0 D. Công cụ nợ trung lâu năm và Công cụ vốn liếng đúng

7

Các gia tài tài chủ yếu thanh toán bên trên thị ngôi trường chi phí tệ đem toàn bộ những điểm sáng sau đây, ngoại trừ: A. Ngắn hạn B. Là tiền C. Rủi ro thấp D. Tính lỏng cao 0 B. Là tiền

8

Chọn tuyên bố chính nhất trong số câu sau đây. Tài sản đem tính thanh toán cao là: A. Tài sản rất có thể quy đổi trở nên chi phí nhanh gọn và dễ dàng dàng B. Cổ phần của một resort ven biển C. Khó bán D. Công cụ nợ nhiều năm hạn

0 A. Tài sản rất có thể quy đổi trở nên chi phí nhanh gọn và dễ dàng dàng

9

Thị ngôi trường tài chủ yếu điểm thanh toán những gia tài tài chủ yếu thời gian ngắn được gọi là gì? A. Thị ngôi trường trái khoáy phiếu B. Thị ngôi trường chi phí tệ C. Thị ngôi trường vốn D. Thị ngôi trường bệnh khoán 0 B. Thị ngôi trường chi phí tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

15

Tiền hạ tầng bao hàm những bộ phận nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và dự trữ của ngân hàng trung gian B. Giấy tờ có mức giá của nhà nước sản xuất tự ngân hàng Trung ương chiếm hữu và các khoản cho vay vốn tái mét tách khấu C. Giấy tờ có mức giá của nhà nước sản xuất tự ngân hàng Trung ương chiếm hữu và tiền mặt nhập lưu thông D. Các khoản cho vay vốn tái mét khuyến mãi và dự trữ của khối hệ thống ngân hàng trung gian

0 A. Tiền mặt mày nhập lưu thông và Dự trữ của Ngân mặt hàng trung gian

16

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Giá tuy nhiên ngân hàng Trung ương trả cho những ngân hàng trung gian giảo để sở hữ giấy tờ tờ có giá B. Lãi suất cho vay vốn của những sách vở đem giá C. Giá tuy nhiên ngân hàng trung gian giảo trả cho tới ngân hàng Trung ương để sở hữ sách vở đem giá D. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi sách vở đem giá mà ngân hàng trung gian giảo tiếp tục tách khấu

0 D. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng Trung ương bên trên hạ tầng khuyến mãi giấy tờ có mức giá tuy nhiên ngân hàng trung gian giảo tiếp tục tách khấu

17

Dự trữ của ngân hàng trung gian giảo bao gồm: A. Dự trữ nên và Dự trữ thừa B. Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương C. Dự trữ nên, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân hàng Trung ương D. Dự trữ bắt buộc 0 C. Dự trữ nên, Dự trữ quá, Tiền mặt mày nhập kho và chi phí gửi ngân mặt hàng Trung ương

18

Tổ chức nào là phụ trách về con số chi phí và tín dụng thanh toán đáp ứng cho tới nền kinh tế? A. Ngân mặt hàng Trung ương B. Ngân mặt hàng thương mại C. Sở Tài chính D. Kho bạc Nhà nước 0 A. Ngân mặt hàng Trung ương

19

So với nền phát hành dùng chi phí thực hiện trung gian giảo trao thay đổi, nền phát hành trao thay đổi trực tiếp hạn chế ở phần nào? A. Đòi chất vấn sự trùng khớp về nhu cầu B. Làm rời ngân sách trao thay đổi mặt hàng hoá C. khích lệ sự phân công trạng động xã hội D. Tất cả đều đúng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Đòi chất vấn sự trùng khớp về nhu cầu

20

Tại sao việc phát minh sáng tạo đi ra chi phí hùn tăng hiệu suất cao của nền phát hành mặt hàng hoá đối với nền sản xuất tự cung tự túc tự động cấp? A. Việc sản xuất chi phí ko tốn tầm thường chi phí B. Tiền hùn đẩy mạnh sự trình độ chuyên môn hoá vì thế được chấp nhận người dân triệu tập sản xuất những gì mà người ta thực hiện chất lượng nhất C. Tiền ko hề tác dụng cho tới tính hiệu suất cao của nền phát hành mặt hàng hoá D. Tất cả đều sai

0 B. Tiền hùn đẩy mạnh sự trình độ chuyên môn hoá vì thế được chấp nhận người dân tập trung phát hành những gì mà người ta thực hiện rất tốt.

21

Một loại mặt hàng hoá mong muốn phát triển thành chi phí thì mặt hàng hoá tê liệt cần đem điểm sáng nào là bên dưới đây? A. Khó trao đổi B. Không được ưa quí nhập xã hội C. Thống nhất về giá bán trị D. Khó vận chuyển 0 C. Thống nhất về giá bán trị

22

Một loại mặt hàng hoá mong muốn phát triển thành chi phí cần đáp ứng nhu cầu những tiêu chuẩn sau, nước ngoài trừ: A. Dễ hư hỏng hỏng B. Dễ phân chia nhỏ C. Dễ vận chuyển D. Được gật đầu đồng ý rộng thoải mái nhập xã hội 0 A. Dễ hư hỏng hỏng

23

Tiền đem tính lỏng cao, hoặc chi phí đem quyền lực tối cao cao bao hàm những loại nào? A. Tiền mặt mày nhập lưu thông B. Tiền gửi ko kỳ hạn C. Tiền gửi thanh toán D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

24

Hạn chế của chi phí sắt kẽm kim loại đối với chi phí giấy tờ là gì? A. Khó phân chia nhỏ B. Khó bảo quản C. Cồng kềnh, khó khăn vận chuyển D. Thống nhất về giá bán trị

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

30

Công cụ nào là tại đây ko thể chuyển nhượng ủy quyền được? A. Trái phiếu B. Cổ phiếu C. Kỳ phiếu đích danh D. Tín phiếu kho bạc 0 C. Kỳ phiếu đích danh

31

Loại thương phiếu nào là tại đây tự người buôn bán lập và đòi hỏi người tiêu dùng giao dịch cho bên loại ba? A. Kỳ phiếu ký danh B. Lệnh phiếu C. Kỳ phiếu vô danh D. Hối phiếu 0 D. Hối phiếu

32

Tín dụng ngân hàng thể hiện bên dưới kiểu dáng nào? A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi B. Các ngân hàng sản xuất cổ phiếu C. Các ngân hàng xây dựng quỹ đầu tư D. Không đem câu vấn đáp nào là đúng

0 A. Các ngân hàng kêu gọi chi phí gửi

33

Tín dụng ngân hàng là mối liên hệ trong số những mặt mày nào? A. Ngân mặt hàng Nhà nước với những ngân hàng thương mại B. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những công ty không giống nhập nền kinh tế C. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những doanh nghiệp D. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với hộ gia đình

0 B. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tài chủ yếu với những công ty không giống nhập nền kinh tế

34

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính về định nghĩa lãi suất: A. Lãi suất là tỷ trọng Tỷ Lệ, phản ánh chi phí gốc cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định B. Lãi suất là tỷ trọng Tỷ Lệ, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay trong một thời hạn nhất định C. Lãi suất là tỷ trọng Tỷ Lệ, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng công ty sở hữu nhập một thời hạn nhất định D. Lãi suất là số chi phí, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời gian giảo nhất định

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 B. Lãi suất là tỷ trọng Tỷ Lệ, phản ánh chi phí lãi cần trả tính bên trên tổng số vốn liếng vay mượn nhập một thời hạn nhất định

35

Bản hóa học của lãi suất vay là gì? A. Lãi (lợi tức) là giá thành của vốn liếng tín dụng B. Lãi (lợi tức) là giá thành của tư phiên bản cho tới vay C. Lãi suất là dụng cụ phản ánh giá thành của vốn liếng tín dụng D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều đúng

36

Hãy lựa chọn câu vấn đáp sai về tầm quan trọng của lãi suất: A. Lãi suất là một trong những trong mỗi dụng cụ dự đoán, thay đổi mô hình lớn nền kinh tế B. Lãi suất là phương tiện đi lại kích ứng vật hóa học nhằm thú vị từng nguồn chi phí thong thả rỗi trong nền kinh tế C. Lãi suất đơn giản đòn kích bẩy kích ứng công ty sale đem hiệu quả D. Lãi suất là dụng cụ kích ứng góp vốn đầu tư trở nên tân tiến kinh tế

0 C. Lãi suất đơn giản đòn kích bẩy kích ứng công ty sale đem hiệu quả

37

Lãi suất tái mét khuyến mãi là gì? A. Lãi suất cho vay vốn của Ngân mặt hàng nước non (Ngân mặt hàng trung ương) so với các ngân mặt hàng thương nghiệp (NHTM) bên dưới kiểu dáng khuyến mãi lại những sách vở đem giá B. Lãi suất cho vay vốn của ngân hàng thương nghiệp so với những công ty bên dưới hình thức chiết khấu những sách vở đem giá C. Lãi suất cho vay vốn trong những ngân hàng thương nghiệp bên trên thị ngôi trường liên ngân hàng D. Lãi suất tự Ngân mặt hàng TW ấn quyết định nhằm thực hiện hạ tầng cho tới điều hành và quản lý chủ yếu sách tiền tệ của Ngân mặt hàng trung ương

A. Lãi suất cho vay vốn của Ngân mặt hàng nước non (Ngân mặt hàng trung ương) đối với những ngân hàng thương nghiệp bên dưới kiểu dáng khuyến mãi lại những sách vở có giá

38

Hãy lựa chọn câu vấn đáp chính nhất về cảm giác Fisher: A. Khi mức lạm phát rời thì lãi suất vay thực tăng B. Lãi suất thực = lãi suất vay danh nghĩa + tỷ trọng lấn phát C. Với nấc mức lạm phát 4%, nếu như lãi suất vay công phụ thân bên trên những ngân hàng là 7% thì lãi suất thực cần là 11% D. Khi mức lạm phát tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

43

Lạm phân phát là vì nguyên vẹn nhân gì? A. Do cầu kéo B. Do ngân sách đẩy C. Do tổ chức cơ cấu nền kinh tế D. Tất cả đều đúng 0 D. Tất cả đều đúng

44

Nguyên nhân nào là phát sinh mức lạm phát ngân sách đẩy? A. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách hạ xuống thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy B. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách ko tăng thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy C. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách tạo thêm thì sẽ sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy D. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc ngân sách khi tăng lên lúc giảm xuống thì tiếp tục sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy

0 C. Trong thực trạng phát hành ko tăng hoặc tăng không nhiều trong lúc chi phí tạo thêm thì tiếp tục sinh đi ra mức lạm phát ngân sách đẩy

45

Các khối chi phí tệ là: A. Công cụ giám sát lượng chi phí đáp ứng được report vì thế ngân hàng trung ương B. Được report thường niên vì thế Kho bạc Nhà nước C. Công cụ giám sát của khối hệ thống ngân hàng thương mại D. Công cụ giám sát của nả của những cá nhân

0 A. Công cụ giám sát lượng chi phí đáp ứng được report vì thế ngân hàng trung ương

46

“Giấy bạc ngân hàng” thực tế là: A. Tiền được tạo vì thế giấy B. Tiền được Thành lập trải qua sinh hoạt tín dụng thanh toán và ghi bên trên khối hệ thống thông tin tài khoản của ngân hàng C. Một loại tín tệ D. Tiền gửi ban sơ và chi phí gửi tự những ngân hàng thương nghiệp tạo nên ra

0 C. Một loại tín tệ

Xem thêm: sách hóa 10 chân trời sáng tạo

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

47

Lý tự làm cho sự vỡ nợ ngân hàng được xem là nguy hiểm so với nền kinh tế tài chính là: A. Một con số chắc chắn những công ty và công bọn chúng bị thiệt hại B. Các buộc ràng vỡ nợ ngân hàng thực hiện rời lượng chi phí đáp ứng nhập nền kinh tế C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục gây ra ông tơ hồi hộp e về sự việc vỡ nợ của một loạt những ngân hàng khác D. Tất cả những ý bên trên đều sai

0 C. Một số ngân hàng vỡ nợ tiếp tục gây ra ông tơ hồi hộp e về sự việc vỡ nợ của hàng loạt những ngân hàng khác

48

Hãy lựa chọn đáp án chính về đàng cong Phillips: A. Sự tiến công thay đổi thân thiết mức lạm phát và thất nghiệp B. Sự tiến công thay đổi thân thiết mức lạm phát và thất nghiệp tự động nhiên C. Sự tiến công thay đổi thân thiết mức lạm phát và thất nghiệp cơ cấu D. Sự tiến công thay đổi thân thiết mức lạm phát và thất nghiệp chu kỳ

0 A. Sự tiến công thay đổi thân thiết mức lạm phát và thất nghiệp.

49

Hãy lựa chọn đáp án chính về cảm giác Fisher: A. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực tăng B. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng C. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay thực kì vọng tăng D. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) rời thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

0 B. Lạm phân phát dự trù (hoặc gọi là mức lạm phát kì vọng) tăng thì lãi suất vay danh nghĩa tăng

50

Căn cứ nhập nguyên vẹn nhân, mức lạm phát được phân loại trở nên những loại nào? A. Lạm phân phát chi phí tệ B. Lạm phân phát cầu kéo C. Lạm phân phát ngân sách đẩy D. Tất cả những đáp án trên 0 D. Tất cả những đáp án bên trên.

51

Hãy lựa chọn đáp án sai về những phương án cấp cho bách nhằm kềm chế lấn phát: A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ B. Đóng băng chi phí tệ C. Nâng tỷ trọng dự trữ bắt buộc D. Chống đầu tư mạnh tích trữ

0 A. Nhà nước mua sắm vàng và nước ngoài tệ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

57

Thuế được xem là đem tầm quan trọng cần thiết so với nền kinh tế tài chính cũng chính vì sao? A. Thuế là thu nhập đa phần của Ngân sách nước non và là dụng cụ vận hành và điều tiết mô hình lớn nền kinh tế tài chính quốc dân B. Thuế là dụng cụ nhằm kích ứng nhập vào dây chuyền sản xuất công cụ và thú vị đầu tư nước ngoài nhập nước Việt Nam, đặc biệt quan trọng nhập tiến độ công nghiệp hoá, tiến bộ hoá hiện nay C. Chính sách thuế là một trong những trong mỗi nội dung cơ phiên bản của quyết sách tài chính quốc gia D. Việc quy quyết định nhiệm vụ góp sức về thuế thông thường tự Luật định

0 A. Thuế là thu nhập đa phần của Ngân sách nước non và là dụng cụ quản lý và thay đổi mô hình lớn nền kinh tế tài chính quốc dân

58

Các biện pháp nhằm tài trợ thâm nám hụt Ngân sách nước non bao hàm những gì? A. Tăng thuế, tăng sản xuất trái khoán nhà nước và Tín phiếu Kho bạc B. Phát hành chi phí, tăng thuế thu nhập cá thể và sản xuất trái khoán Chính phủ C. Tăng thuế, sản xuất chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư D. Giảm thuế, sản xuất chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

0 C. Tăng thuế, sản xuất chi phí và trái khoán nhà nước nhằm vay mượn chi phí dân cư

59

Chính sách tài khoá được hiểu là gì? A. Chính sách chi phí tệ không ngừng mở rộng bám theo ý kiến mới B. Chính sách tài chủ yếu quốc gia C. Là quyết sách kinh tế tài chính mô hình lớn nhằm mục tiêu ổn định quyết định và phát triển nền kinh tế tài chính thông qua các dụng cụ thu, chi ngân sách mái ấm nước D. Là thành phần cấu trở nên quyết sách tài chủ yếu vương quốc, đem những dụng cụ thu, chi ngân sách nước non và những dụng cụ thay đổi cung và cầu chi phí tệ

0 C. Là quyết sách kinh tế tài chính mô hình lớn nhằm mục tiêu ổn định quyết định và phát triển nền kinh tế trải qua những dụng cụ thu, chi ngân sách mái ấm nước

60

Những khoản mục thu thông thường xuyên nhập phẳng phiu Ngân sách nước non bao gồm những gì? A. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí B. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí, sản xuất trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí, cống phẩm CP ở trong phòng nước D. Thuế, phí và lệ phí, kể từ những khoản viện trợ đem trả lại

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

0 A. Thuế, chiếm hữu gia tài, phí và lệ phí

61

Những khoản chi nào là sau đây của Ngân sách nước non là chi cho tới góp vốn đầu tư phân phát triển kinh tế - xã hội? A. Chi dự trữ nước non, chi chuyển nhượng ủy quyền đầu tư B. Chi tương hỗ vốn liếng cho tới công ty nước non và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng hạ tầng của nền kinh tế C. Chi trợ giá bán sản phẩm chủ yếu sách D. Chi xử lý cơ chế chi phí lương lậu khối hành chính vì sự nghiệp

0 B. Chi tương hỗ vốn liếng cho tới công ty nước non và góp vốn đầu tư nhập hạ tầng cơ sở của nền kinh tế

62

Chu trình ngân sách bao hàm những sinh hoạt nào? A. Thực hiện tại và quyết toán ngân sách mái ấm nước B. Lập và triển khai ngân sách mái ấm nước C. Lập, phê chuẩn chỉnh, triển khai và quyết toán ngân sách mái ấm nước D. Không đem đáp án nào là đúng

0 C. Lập, phê chuẩn chỉnh, triển khai và quyết toán ngân sách mái ấm nước

63

Nhận quyết định nào là chính về lệ phí? A. Việc thu lệ phí nhằm mục tiêu bù đắp điếm ngân sách thông thường xuyên hoặc phi lý như phí về xây dựng, bảo trì, trùng tu ở trong phòng nước so với những sinh hoạt đáp ứng người nộp phí B. Lệ phí mang tính chất trả trả thẳng cho những người nộp C. Tất cả quý khách đều cần đóng góp mặc dù có hoặc không tồn tại thụ hưởng ích D. Tất cả đều sai

0 B. Lệ phí mang tính chất trả trả thẳng cho những người nộp

64

Những khoản thu nào là ko nằm trong khoản mục thu thông thường xuyên nhập phẳng phiu ngân sách mái ấm nước? A. Phí, lệ phí B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ C. Thuế D. Phí, lệ phí, thuế 0 B. Phát hành trái khoán chủ yếu phủ

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

70

Các khoản chi thông thường xuyên bao hàm những gì? A. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh B. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi dự trữ mái ấm nước C. Chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi tương hỗ vốn liếng cho tới doanh nghiệp Nhà nước D. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an toàn, chi tương hỗ vốn liếng cho doanh nghiệp Nhà nước

0 A. Chi sự nghiệp, chi vận hành Nhà nước, chi quốc chống an ninh

71

Thuế trực thu bao hàm những loại nào là bên dưới đây? A. Thuế độ quý hiếm tăng thêm, thuế thu nhập cá nhân B. Thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân D. Thuế môn bài xích, thuế độ quý hiếm gia tăng

0 C. Thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá thể.

72

Chi sự nghiệp bao hàm khoản chi nào là bên dưới đây? A. Chi đo lường địa giới hành chính B. Chi cho tới hắn tế, giáo dục C. Chi quyết định canh, quyết định cư D. Tất cả những đáp án đều đúng 0 D. Tất cả những đáp án đều chính.

73

Vốn kêu gọi của Ngân mặt hàng thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân mặt hàng, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác B. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân mặt hàng thương nghiệp, vay mượn ngân sách nước non, vốn liếng được ngân sách cấp cho vấp ngã sung C. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán không giống, ngân sách nước non cấp cho mặt hàng năm D. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn Ngân mặt hàng thương nghiệp, vốn liếng vay mượn ngân sách, nguồn chi phí khác

0 A. Tiền gửi, vốn liếng vay mượn những ngân hàng thương nghiệp không giống và những tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, vốn liếng vay mượn bên trên thị ngôi trường vốn liếng, nguồn chi phí khác

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

74

Vốn kêu gọi kể từ chi phí gửi bao hàm những thành phần nào? A. Tiền gửi giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí chuồn vay mượn Ngân mặt hàng thương mại B. Tiền gửi giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí vay mượn Tổ chức tín dụng khác C. Tiền gửi giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác D. Tiền gửi giao dịch, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác

0 C. Tiền gửi giao dịch, chi phí gửi đem kỳ hạn, chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, chi phí gửi khác

75

Ngân mặt hàng thương nghiệp tiến bộ được ý niệm là: A. Công ty CP lớn B. Công ty nhiều vương quốc thuộc về mái ấm nước C. Một tổng doanh nghiệp đặc biệt quan trọng được trình độ chuyên môn hóa và sinh hoạt sale tín dụng D. Một mô hình trung gian giảo tài chính

0 D. Một mô hình trung gian giảo tài chính

76

Lãi suất liên ngân hàng là gì? A. Lãi suất tái mét cấp cho vốn liếng của Ngân mặt hàng trung ương B. Lãi suất cho vay vốn của Ngân mặt hàng so với khách hàng hàng C. Lãi suất tuy nhiên những Ngân mặt hàng vận dụng Khi cho vay vốn lẫn lộn nhau D. Lãi suất Ngân mặt hàng TW chỉ đạo

0 C. Lãi suất tuy nhiên những Ngân mặt hàng vận dụng Khi cho vay vốn lẫn lộn nhau

77

Mục chi phí sinh hoạt của Ngân mặt hàng thương nghiệp là gì? A. Vì tiềm năng lợi nhuận B. Trợ hỗ trợ cho sinh hoạt của Ngân mặt hàng Trung ương C. Mục chi phí phi lợi nhuận D. Tất cả đều sai 0 A. Vì tiềm năng lợi nhuận

78

Căn cứ nhập đặc thù chiếm hữu, rất có thể phân loại Ngân mặt hàng thương nghiệp trở nên những loại hình nào? A. Ngân mặt hàng thương nghiệp chuyên nghiệp doanh, Ngân mặt hàng thương nghiệp lếu láo ăn ý, chi nhánh Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng 100% vốn liếng nước ngoài B. Ngân mặt hàng thương nghiệp nước non, Ngân mặt hàng thương nghiệp CP, chi nhánh Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng thương nghiệp lếu láo hợp C. Ngân mặt hàng thương nghiệp nước non, Ngân mặt hàng thương nghiệp CP, ngân hàng thương mại liên kết kinh doanh, Trụ sở Ngân mặt hàng quốc tế, Ngân mặt hàng 100% vốn liếng nước

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

81

Căn cứ nhập phương pháp và đặc thù hùn vốn liếng, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng doanh nghiệp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng ăn ý đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng doanh nghiệp và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở

82

Căn cứ nhập phạm vi sinh hoạt, quỹ góp vốn đầu tư được chia thành những dạng nào? A. Quỹ góp vốn đầu tư dạng doanh nghiệp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng ăn ý đồng B. Quỹ góp vốn đầu tư dạng đóng góp và Quỹ góp vốn đầu tư dạng mở C. Quỹ góp vốn đầu tư dạng doanh nghiệp và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường chi phí tệ

0 D. Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị ngôi trường vốn liếng và Quỹ góp vốn đầu tư tương hỗ thị trường chi phí tệ

83

Phương thức đồng bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền khủng hoảng bám theo chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi gửi gắm phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu của công ty cho 1 doanh nghiệp tái mét bảo đảm đảm nhận B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tụ hội nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng bám theo chiều dọc củ, bằng phương pháp tụ hội nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng D. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi gửi gắm phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu của công ty cho 1 doanh nghiệp tái mét bảo đảm đảm nhận

0 B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tập dượt hợp nhiều công ty nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng

84

Phương thức tái mét bảo đảm là gì? A. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp tụ hội nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng B. Phương thức phân nghiền khủng hoảng bám theo chiều dọc củ, bằng phương pháp tụ hội nhiều doanh nghiệp nằm trong nhập cuộc bảo đảm cho 1 đối tượng C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng bám theo chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi gửi gắm phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu của công ty cho 1 doanh nghiệp tái mét bảo đảm đảm nhận D. Phương thức phân nghiền khủng hoảng theo hướng ngang, bằng phương pháp gửi gửi gắm phần rủi ro vượt quá kỹ năng gánh Chịu của công ty cho 1 doanh nghiệp tái mét bảo đảm đảm nhận

STT

(Câu hỏi) ĐIỂM NỘI DUNG ĐÁP ÁN

C. Phương thức phân nghiền khủng hoảng bám theo chiều dọc củ, bằng phương pháp gửi giao phần khủng hoảng vượt lên trước quá kỹ năng gánh Chịu của công ty cho 1 công ty tái mét bảo đảm đảm nhận

85

Các nhiệm vụ cơ phiên bản của ngân hàng thương nghiệp bao hàm những nhiệm vụ nào? A. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí và nhiệm vụ dùng vốn B. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí và nhiệm vụ trung gian C. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian thanh toán D. Nghiệp vụ dùng vốn liếng và nhiệm vụ trung gian giảo thanh toán

0 C. Nghiệp vụ tạo nên lập nguồn chi phí, nhiệm vụ dùng vốn liếng và nghiệp vụ trung gian giảo thanh toán

86

Phân loại bám theo thành phầm, tín dụng thanh toán của Ngân mặt hàng thương nghiệp bao hàm những loại nào? A. Cho vay mượn, cho tới mướn tài chủ yếu, tín dụng thanh toán cụt hạn B. Tín dụng phát hành, tín dụng thanh toán chi phí dùng C. Tín dụng trung lâu năm, tín dụng thanh toán chi tiêu và sử dụng, tín dụng thanh toán sản xuất D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

0 D. Cho vay mượn, bảo hộ, khuyến mãi, bao thanh toán

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

87

Nguyên tắc vay vốn ngân hàng của ngân hàng thương nghiệp là gì? A. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; lúc nào đem chi phí thì hoàn trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì quý khách hàng trả cho tới Khi trả không còn nợ gốc B. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; Khi nào có chi phí thì trả trả nợ gốc, còn lãi vốn liếng vay mượn thì quý khách hàng trả cho tới Khi trả không còn nợ gốc C. cũng có thể dùng vốn liếng vay mượn nhập bất kể mục tiêu nào thì cũng được; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng

D. Sử dụng vốn liếng vay mượn chính mục tiêu tiếp tục thỏa thuận hợp tác nhập ăn ý đồng tín dụng; trả trả nợ gốc và lãi vốn liếng vay mượn chính thời hạn tiếp tục thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tín dụng