từ vựng unit 1 lớp 12

Ở Unit 1: Life Stories nhập lịch trình Tiếng Anh lớp 12 (bộ sách Thí điểm) khai quật chủ thể về những anh hùng phổ biến và sự góp phần của mình mang đến xã hội. Dưới đó là list những kể từ vựng giờ đồng hồ Anh Unit 1 nhưng mà sỹ tử cần thiết xem xét, kèm theo một vài kể từ vựng bổ sung cập nhật gom học viên nâng lên vốn liếng kể từ.

Key takeaways

Bạn đang xem: từ vựng unit 1 lớp 12

 • Từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 12 - Unit 1: Các danh kể từ, động kể từ, tính kể từ về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Waver, Admire, Have a great impact on, Innovation, Devote,….

 • Từ vựng không ngừng mở rộng về chủ thể Life stories (câu chuyện cuộc đời): Reminiscence, Chronicle, Recollection, Legacy, Milestone,...

 • Bài tập dượt vận dụng: Gồm 3 dạng bài xích tập dượt không giống nhau và từng bài xích sở hữu cụ thể đáp án, nghĩa giờ đồng hồ Việt và câu nói. phân tích và lý giải.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 1: A long and healthy life

Phần kể từ vựng nhập sách

1. Waver /ˈweɪvər/ (verb): Do dự, phân vân

She couldn't decide whether to tướng accept the job offer or not, sánh she continued to tướng waver.

(Cô ấy ko thể ra quyết định liệu sở hữu gật đầu ý kiến đề xuất việc làm hay là không, nên cô ấy nối tiếp bởi dự.)

 • Wave (noun): Sóng

 • Waveringly (adverb): Một cơ hội bởi dự, phân vân

2. Admire sb /ədˈmaɪər/ (verb): Ngưỡng mộ ai đó

I admire her dedication and hard work in pursuing her dreams.

(Tôi ngưỡng mộ sự hiến đâng và sự thao tác chịu thương chịu khó của cô ý ấy trong các công việc theo dõi xua đuổi niềm mơ ước của tớ.)

 • Admiration (noun): Sự ngưỡng mộ

 • Admiringly (adverb): Một cơ hội ngưỡng mộ

3. Have a great impact on: /hæv ə greɪt ˈɪmpækt ɒn/ (phrase): Có tác dụng rộng lớn đến

Her leadership had a great impact on the success of the project.

(Lãnh đạo của cô ý ấy sở hữu tác dụng rộng lớn tới sự thành công xuất sắc của dự án công trình.)

 • Impactful (adjective): Có tác dụng lớn

 • Impact (noun): Tác động

4. Stimulate: /ˈstɪmjʊleɪt/ (verb): Kích thích

The caffeine in coffee can stimulate alertness and keep you awake.

(Caffeine nhập cafe hoàn toàn có thể kích ứng sự tươi tắn và lưu giữ chúng ta tỉnh.)

 • Stimulant (noun): Chất kích thích

 • Stimulation (noun): Sự kích thích

5. Innovation: /ˌɪnəˈveɪʃən/ (noun): Đổi mới

Continuous innovation is essential for a company to tướng stay competitive in the market.

(Sự thay đổi liên tiếp là vấn đề cần thiết nhằm một công ty lớn hoàn toàn có thể đối đầu và cạnh tranh nhập thị ngôi trường.)

 • Innovative (adjective): Sáng tạo ra, thay đổi mới

 • Innovator (noun): Người sáng sủa tạo

6. Inspire: /ɪnˈspaɪər/ (verb): Truyền cảm hứng

Her story of perseverance and success inspired many young entrepreneurs.

(Câu chuyện về sự việc kiên trì và thành công xuất sắc của cô ý ấy vẫn truyền hứng thú mang đến nhiều người kinh doanh trẻ em.)

 • Inspiration (noun): Sự truyền cảm hứng

 • Inspirational (adjective): Có tính cảm hứng

7. Talented: /ˈtæləntɪd/ (adjective): Tài năng

She is a talented musician who can play multiple instruments with ease.

(Cô ấy là một trong nghệ sỹ tài năng hoàn toàn có thể nghịch tặc nhiều nhạc cụ một cơ hội đơn giản dễ dàng.)

 • Talent (noun): Tài năng

 • Talentedly (adverb): Một cơ hội tài năng

8. Influential: /ˌɪnfluˈɛnʃəl/ (adjective): Có hình họa hưởng

His influential speeches have inspired positive change in society.

(Những bài xích tuyên bố sở hữu tác động của anh ý ấy vẫn truyền hứng thú cho việc thay cho thay đổi tích cực kỳ nhập xã hội.)

 • Influence (noun): Hình ảnh hưởng

 • Influencer (noun): Người sở hữu hình họa hưởng

9. Determined: /dɪˈtɜːrmɪnd/ (adjective): Quyết tâm

Despite facing many obstacles, she remained determined to tướng achieve her goals.

(Mặc mặc dù nên đương đầu với rất nhiều trở ngại, cô ấy vẫn quyết tâm nhằm đạt được tiềm năng của tớ.)

 • Determine (verb): Xác lăm le, quyết định

 • Determination (noun): Sự quyết tâm

10. Gifted: /ˈɡɪftɪd/ (adjective): Tài năng

The school provides special programs for gifted students who excel in various subjects.

(Trường học tập cung ứng những lịch trình quan trọng mang đến những học viên tài năng chất lượng trong vô số nhiều môn học tập.)

 • Gift (noun): Món quà

 • Giftedness (noun): Trạng thái chiếm hữu thật nhiều kỹ năng, tài năng

11. Take advantage of st /teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/ (phrase): Tận dụng điều gì đó

It's essential to tướng take advantage of your skills and opportunities to tướng succeed in life.

(Việc tận dụng tối đa kĩ năng và thời cơ của công ty là cần thiết nhằm thành công xuất sắc nhập cuộc sống đời thường.)

 • Advantageous (adjective): Có lợi, thuận lợi

 • Disadvantage (noun): Bất lợi

12. Devote /dɪˈvoʊt/ (verb): Hiến dưng, dành riêng không còn tâm huyết

She decided to tướng devote her time and energy to tướng helping those in need.

(Cô ấy ra quyết định dành riêng thời hạn và tích điện của tớ sẽ giúp nâng những người dân cần thiết.)

 • Devotion (noun): Sự hiến dưng, lòng tận hiến

 • Devotedly (adverb): Một cơ hội tận tâm

13. Career /kəˈrɪr/ (noun): Sự nghiệp

Building a successful career often requires dedication and continuous learning.

(Xây dựng một sự nghiệp thành công xuất sắc thông thường yên cầu sự tận tụy và học hỏi và chia sẻ liên tiếp.)

 • Careerist (noun): Người theo dõi xua đuổi sự nghiệp

 • Career-oriented (adjective): Có phía nghiệp vụ

14. Starve for /stɑrv fɔr/ (phrase): Khao khát, thèm muốn

He has always starved for knowledge and never stopped learning.

(Anh ấy luôn luôn mơ ước kiến thức và kỹ năng và ko lúc nào ngừng học hỏi và chia sẻ.)

 • Starvation (noun): Sự đói đói

 • Starving (adjective): Đói khát

15. Vow to tướng V /vaʊ tuː/ (phrase): Tuyên thệ thực hiện điều gì đó

They vowed to tướng protect the environment and reduce their carbon footprint.

(Họ vẫn tuyên thệ đảm bảo môi trường xung quanh và tách lượng khí thải carbon của mình.)

 • Vow (noun): Lời tuyên thệ

 • Vow (verb): Tuyên thệ

16. The needy /ðə ˈniːdi/ (noun): Người túng, người dân có nhu cầu

The charity organization provides assistance to tướng the needy in the community.

(Tổ chức kể từ thiện cung ứng sự giúp sức cho những người túng nhập xã hội.)

 • Need (noun): Nhu cầu

 • Needy (adjective): Nghèo, cần thiết sự gom đỡ

17. Reveal /rɪˈviːl/ (verb): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

The detective was able to tướng reveal the truth behind the mysterious disappearance.

(Thám tử vẫn hoàn toàn có thể bật mí thực sự phí a đằng sau sự mất tích bí mật.)

 • Revelation (noun): Sự bật mí, sự sáng sủa tỏ

 • Revealing (adjective): Tiết lộ, thực hiện sáng sủa tỏ

18. Anonymous /əˈnɒnɪməs/ (adjective): Ẩn danh, ko nêu tên

The generous donor wished to tướng remain anonymous and not be publicly recognized.

(Người hiến tặng khoáng đạt ham muốn lưu giữ ẩn danh và không thích được thừa nhận trước công bọn chúng.)

 • Anonymity (noun): Sự ẩn danh

 • Anonymously (adverb): Một cơ hội ẩn danh

19. Diagnose /ˈdaɪəɡnoʊz/ (verb): Chẩn đoán

The doctor will diagnose your condition and recommend a suitable treatment.

(Bác sĩ tiếp tục chẩn đoán biểu hiện của công ty và khuyến cáo cách thức chữa trị thích hợp.)

 • Diagnosis (noun): Sự chẩn đoán

 • Diagnostic (adjective): Liên quan tiền cho tới chẩn đoán

20. Charitable work /ˈʃærɪtəbl wɜrk/ (noun phrase): Công việc kể từ thiện

Many volunteers engage in charitable work to tướng tư vấn underprivileged communities.

(Nhiều tự nguyện viên nhập cuộc nhập việc làm kể từ thiện nhằm tương hỗ xã hội sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại.)

 • Charity (noun): Từ thiện, kể từ thiện học

 • Charitable (adjective): Có tính kể từ thiện

21. Pass away /pæs əˈweɪ/ (verb phrase): Qua đời

My grandfather passed away peacefully in his sleep.

(Ông nội của tôi vẫn mệnh chung một cơ hội thanh thản nhập giấc mộng của tớ.)

 • Passing (noun): Sự chuyền

 • Pass (verb): Qua, cút qua

22. To be awarded /tu ˈbi əˈwɔrdɪd/ (verb phrase): Được trao giải

She was awarded the Nobel Prize for her contributions to tướng science.

(Cô ấy đã và đang được trao giải Nobel vì như thế những góp phần của tớ nhập nghành nghề khoa học tập.)

 • Award (noun): Giải thưởng

 • Award-winning (adjective): Đoạt giải

23. Amputate /ˈæmpjʊˌteɪt/ (verb): Cắt cụt, tách bỏ

Sentence: The surgeon had to tướng amputate the injured soldier's leg to tướng save his life.

(Bác sĩ phẫu thuật nên tách cụt chân của quân sĩ bị thương nhằm cứu vớt mạng anh ấy.)

 • Amputation (noun): Sự tách bỏ

 • Amputee (noun): Người bị tách bỏ

24. Dedication /ˌdɛdɪˈkeɪʃən/ (noun): Sự tận tụy, sự cống hiến

Her dedication to tướng her job earned her the respect of her colleagues.

(Sự tận tụy của cô ý ấy so với việc làm vẫn mang lại sự tôn trọng kể từ người cùng cơ quan.)

 • Dedicate (verb): Cống hiến

 • Dedicated (adjective): Tận tụy, cống hiến

25. Nominate /ˈnɑmɪˌneɪt/ (verb): Đề cử

The committee decided to tướng nominate her as the next chairperson of the organization.

(Ủy ban ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện quản trị tổ chức triển khai.)

 • Nomination (noun): Sự đề cử

 • Nominator (noun): Người đề cử

26. Initiate /ɪˈnɪʃiˌeɪt/ (verb): Khởi đầu, bắt đầu

She wanted to tướng initiate a new project that would benefit the local community.

(Cô ấy ham muốn khởi điểm một dự án công trình mới nhất chất lượng mang đến xã hội địa hạt.)

 • Initiation (noun): Sự khởi đầu

 • Initiator (noun): Người khởi xướng

27. Suffer /ˈsʌfər/ (verb): Chịu đựng, gánh chịu

Many people suffer from allergies during the pollen season.

(Nhiều người nên Chịu đựng không phù hợp trong dịp phấn hoa.)

 • Suffering (noun): Sự nhức khổ

 • Sufferer (noun): Người Chịu đựng

28. Hardship /ˈhɑrdʃɪp/ (noun): Khó khăn, gian lận khổ

Despite the hardships they faced, the family remained resilient and hopeful.

(Mặc mặc dù bọn họ nên đương đầu với những trở ngại, mái ấm gia đình vẫn lưu giữ sự kiên trì và mong muốn.)

 • Hard (adjective): Khó khăn, gian lận khổ

29. Perseverance /ˌpɜrsəˈvɪrəns/ (noun): Sự kiên trì, sự bền bỉ

Her perseverance in the face of adversity led to tướng her eventual success.

(Sự kiên trì của cô ý ấy trước trở ngại vẫn dẫn tới sự thành công xuất sắc sau cuối.)

 • Persevere (verb): Kiên trì, bền bỉ

 • Persevering (adjective): Kiên trì, bền bỉ

30. Distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (adjective): Nổi nhảy, xuất sắc

The professor was a distinguished scholar in the field of literature.

(Giáo sư là một trong học tập fake nổi trội nhập nghành nghề văn học tập.)

 • Distinguish (verb): Phân biệt, thực hiện nổi bật

 • Distinguishedly (adverb): Một cơ hội xuất sắc

31. Reputation /ˌrɛpjəˈteɪʃən/ (noun): Danh tiếng

Her reputation as a talented artist has spread worldwide.

(Danh giờ đồng hồ của cô ý ấy như 1 nghệ sỹ tài năng vẫn lan rộng ra bên trên toàn toàn cầu.)

 • Repute (noun): Danh tiếng

 • Disrepute (noun): Sự mất mặt danh tiếng

32. Make judgments /meɪk ˈʤʌdʒmənts/ (phrase): Đánh giá

It's important not to tướng make judgments about people based solely on their appearance.

(Quan trọng là tránh việc Review người dựa vào nước ngoài hình của mình.)

 • Judgmental (adjective): Có thái chừng tấn công giá

 • Non-judgmental (adjective): Không tấn công giá

33. Make criticisms /meɪk ˈkrɪtɪsɪzəmz/ (phrase): Khiển trách cứ, chỉ trích

Constructive feedback is better phàn nàn simply making criticisms without offering solutions.

(Phản hồi kiến tạo chất lượng rộng lớn là chỉ giản dị và đơn giản là khiển trách cứ nhưng mà ko thể hiện biện pháp.)

 • Criticize (verb): Khiển trách cứ, chỉ trích

 • Critique (noun): Bài phê bình

34. Merit /ˈmɛrɪt/ (noun): Giá trị, xứng đáng

The promotion was based on merit and performance rather phàn nàn favoritism.

(Sự thăng tiến bộ dựa vào độ quý hiếm và hiệu suất chứ không cần nhờ vào sự ưu tiên.)

 • Meritorious (adjective): Xứng xứng đáng, xứng đáng ca ngợi ngợi

 • Demerit (noun): Sự sai lầm đáng tiếc, điểm trừ

35. Bring sb up /brɪŋ ˈsʌmˌbʌp/ (phrase): Nuôi dạy dỗ, dạy dỗ ai đó

Her parents worked hard to tướng bring her up with strong values and a good education.

(Bố u cô ấy vẫn thao tác chịu thương chịu khó nhằm nuôi dạy dỗ cô ấy với những độ quý hiếm mạnh mẽ và tự tin và một sự dạy dỗ chất lượng.)

 • Upbringing (noun): Sự nuôi dạy dỗ, giáo dục

 • Bring down (phrasal verb): Khiến ai tê liệt thất bại, mất mặt uy tín

36. Ambition /æmˈbɪʃən/ (noun): Sự tham lam vọng

His ambition to tướng become a successful entrepreneur drove him to tướng work tirelessly.

(Sự tham lam vọng của anh ý ấy nhằm phát triển thành một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn xúc tiến anh ấy thao tác ko mệt rũ rời.)

 • Ambitious (adjective): Tham vọng

 • Ambitiously (adverb): Một cơ hội tham lam vọng

37. Achievement /əˈʧivmənt/ (noun): Thành tựu

Winning the championship was a significant achievement for the team.

(Việc giành chức vô địch là một trong trở nên tựu cần thiết so với team.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở nên tựu

 • Overachievement (noun): Sự đạt được rộng lớn nút hy vọng đợi

38. To be known for /tu bi noʊn fɔr/ (phrase): Nổi giờ đồng hồ về điều gì

She is known for her generosity and philanthropic efforts in the community.

(Cô ấy phổ biến về lòng khoáng đạt và những nỗ lực kể từ thiện nhập xã hội.)

 • Known (adjective): Theo thông tin được biết đến

 • Unknowingly (adverb): Một cơ hội ko biết

39. Prosperous family /ˈprɒs.pərəs ˈfæm.əl.i/ (noun phrase): hộ gia đình thịnh vượng

They come from a prosperous family with a long history of success in business.

(Họ tới từ một mái ấm gia đình phát đạt sở hữu lịch sử hào hùng nhiều năm nhập marketing.)

 • Prosperity (noun): Sự thịnh vượng

 • Prosperous (adjective): Thịnh vượng

40. Spark one’s imagination /spɑrk wʌnz ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/ (phrase): Kích quí trí tưởng tượng của người nào đó

The beautiful artwork in the museum can spark anyone's imagination.

(Bức tranh giành đẹp nhất nhập kho lưu trữ bảo tàng hoàn toàn có thể kích ứng trí tưởng tượng của ngẫu nhiên ai.)

Phần kể từ vựng ngỏ rộng

1. Biography /baɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tiểu sử

The biography of the famous author provided insights into his life and inspirations.

(Cuốn tiểu truyện về người sáng tác phổ biến cung ứng tầm nhìn thâm thúy về cuộc sống và mối cung cấp hứng thú của ông.)

 • Biographical (adjective): Liên quan tiền cho tới đái sử

Biographer (noun): Người ghi chép đái sử

2. Autobiography /ɔːtəbaɪˈɒɡrəfi/ (noun): Tự truyện

Her autobiography detailed the challenges and triumphs of her life journey.

(Cuốn tự động truyện của cô ý ấy mô tả cụ thể những thử thách và thành công xuất sắc nhập cuộc hành trình dài cuộc sống của cô ý.)

 • Autobiographical (adjective): Liên quan tiền cho tới tự động truyện

 • Autobiographer (noun): Người ghi chép tự động truyện

  Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

3. Memoir /ˈmemwɑr/ (noun): Hồi ký

The memoir of the war veteran offered a firsthand tài khoản of the battlefield.

(Cuốn hồi ký của cựu binh cuộc chiến tranh cung ứng một bạn dạng report thẳng về mặt trận.)

 • Memoirist (noun): Người ghi chép hồi ký

 • Memoiristic (adjective): Liên quan tiền cho tới hồi ký

4. Narrative /ˈnærətɪv/ (noun): Câu chuyện

The narrative of his life was filled with unexpected twists and turns.

(Câu chuyện về cuộc sống của anh ý ấy tràn ngập những sự thay cho thay đổi và bất thần ko ngờ.)

 • Narration (noun): Sự kể chuyện

 • Narrate (verb): Kể chuyện

5. Achievements /əˈʧivmənts/ (noun): Thành tựu

His achievements in the field of science earned him international recognition.

(Những trở nên tựu của anh ý ấy nhập nghành nghề khoa học tập vẫn mang lại mang đến anh ấy sự thừa nhận quốc tế.)

 • Achieve (verb): Đạt được, trở nên tựu

 • Achievable (adjective): cũng có thể đạt được, khả thi

6. Anecdote /ˈænɪkdoʊt/ (noun): Chuyện lặt vặt, mẩu chuyện ngắn

She shared an amusing anecdote from her childhood during the family gathering.

(Cô ấy share một mẩu chuyện lặt vặt vui nhộn kể từ thời thơ ấu của tớ nhập buổi tụ tập dượt mái ấm gia đình.)

 • Anecdotally (adverb): Một cơ hội dựa vào chuyện vặt

 • Anecdotist (noun): Người kể chuyện vặt

7. Reminiscence /ˌrɛməˈnɪsəns/ (noun): Sự hồi tưởng

The old man's reminiscences of his youth were filled with nostalgia.

(Sự hồi ức về tuổi hạc trẻ em của những người nam nhi già nua tràn trề khá ức.)

 • Reminiscent (adjective): Gợi lưu giữ, hồi tưởng

 • Reminisce (verb): Hồi tưởng

8. Chronicle /ˈkrɒnɪkl/ (noun): Sử sách, biên niên sử

The chronicle of the ancient civilization provided valuable insights into their culture.

(Sử sách về nền văn hóa truyền thống thượng cổ cung ứng tầm nhìn quý giá về văn hóa truyền thống của mình.)

 • Chronicler (noun): Người biên niên sử

 • Chronological (adjective): Theo trật tự thời gian

9. Recollection /ˌrɛkəˈlɛkʃən/ (noun): Sự lưu giữ lại, hồi tưởng

Her recollection of the accident was vivid, and she could remember every detail.

(Sự hồi ức về tai nạn ngoài ý muốn của cô ý ấy cực kỳ chân thực, và cô ấy hoàn toàn có thể lưu giữ từng cụ thể.)

 • Recollect (verb): Nhớ lại, hồi tưởng

 • Unrecalled (adjective): Không thể lưu giữ lại

10. Childhood /ˈʧaɪldˌhʊd/ (noun): Tuổi thơ

Her childhood memories were filled with laughter and innocence.

(Ký ức về tuổi hạc thơ của cô ý ấy chan chứa giờ đồng hồ cười cợt và nhập sáng sủa.)

 • Childish (adjective): Trẻ con cái, ngây thơ

 • Childlike (adjective): Giống trẻ em con cái, nhập sáng

11. Journey /ˈʤɜrnɪ/ (noun): Hành trình

His journey from a small town to tướng a big thành phố was a tale of determination and ambition.

(Hành trình của anh ý ấy từ 1 thị xã nhỏ cho tới một TP. Hồ Chí Minh rộng lớn là một trong mẩu chuyện về sự việc quyết tâm và tham lam vọng.)

 • Journeyer (noun): Người cút hành trình

 • Journeyman (noun): Người công nhân thường xuyên nghiệp

12. Adventure /ədˈvɛnʧər/ (noun): Cuộc phiêu lưu

Their adventurous spirit led them to tướng explore remote and exciting places.

(Tinh thần phiêu lưu của mình vẫn dẫn bọn họ tìm hiểu những điểm xa cách xôi và thú vị.)

 • Adventurous (adjective): Thích phiêu lưu

 • Adventurously (adverb): Một cơ hội phiêu lưu

13. Legacy /ˈlɛɡəsi/ (noun): Di sản, gia sản nối tiếp thừa

The philanthropist's legacy of charitable work continued to tướng benefit society.

(Di sản của phòng kể từ thiện trong các công việc kể từ thiện nối tiếp mang đến quyền lợi mang đến xã hội.)

 • Legate (noun): Người được nối tiếp thừa

 • Legatee (noun): Người thụ quá di sản

14. Experience /ɪkˈspɪriəns/ (noun): Kinh nghiệm

Her experience as a nurse taught her compassion and empathy.

(Kinh nghiệm của cô ý ấy nhập tầm quan trọng nó tá đã hỗ trợ cô ấy hiểu rõ sâu xa và đồng cảm.)

 • Experienced (adjective): Có kinh nghiệm

 • Inexperienced (adjective): Không sở hữu kinh nghiệm

15. Milestone /ˈmaɪlˌstoʊn/ (noun): Cột mốc quan tiền trọng

Graduating from college was a significant milestone in her life.

(Tốt nghiệp ĐH là một trong cột mốc cần thiết nhập cuộc sống của cô ý.)

 • Milestone (adjective): Liên quan tiền cho tới cột mốc

16. Turning point /ˈtɜrnɪŋ pɔɪnt/ (noun): Điểm bùng phân phát, điểm quyết định

Meeting her mentor was a turning point in her career, leading to tướng new opportunities.

(Việc gặp mặt người chỉ dẫn của cô ý là một trong điểm ra quyết định nhập sự nghiệp của cô ý, dẫn theo thời cơ mới nhất.)

 • Turn (verb): Quay, thay cho thay đổi hướng

 • Turnaround (noun): Sự thay cho thay đổi đột ngột

17. Reflection /rɪˈflɛkʃən/ (noun): Sự suy tư, sự phản chiếu

The retreat in the mountains provided a peaceful environment for self-reflection.

(Cuộc thoái lui nhập núi cung ứng môi trường xung quanh yên ổn bình nhằm tự động suy tư.)

 • Reflective (adjective): Có tính tạo ra, suy tư

 • Reflex (noun): Phản xạ

18. Personal history /ˈpɜrsənl ˈhɪstəri/ (noun phrase): Sử sách cá nhân

Learning about one's personal history can help with self-discovery.

(Tìm hiểu về sử sách cá thể hoàn toàn có thể gom trong các công việc tự động tìm hiểu.)

 • Historical (adjective): Liên quan tiền cho tới lịch sử

 • Historian (noun): Nhà sử học

19. Life events /laɪf ɪˈvɛnts/ (noun phrase): Các sự khiếu nại nhập cuộc đời

Celebrating life events such as weddings and graduations brings joy to tướng families.

(Chào mừng những sự khiếu nại nhập cuộc sống như đám hỏi và chất lượng nghiệp mang đến thú vui mang đến mái ấm gia đình.)

 • Eventful (adjective): Có nhiều sự kiện

 • Eventuality (noun): Tình huống, vụ việc ko hy vọng đợi

20. Struggles /ˈstrʌɡəlz/ (noun): Cuộc kungfu, khó khăn khăn

The struggles she faced in her early career only made her stronger and more determined.

(Những trận chiến đấu nhưng mà cô ấy nên đương đầu ở đầu sự nghiệp chỉ thực hiện mang đến cô ấy mạnh mẽ và tự tin và quyết tâm rộng lớn.)

 • Struggle (verb): Chiến đấu, đối mặt

 • Struggling (adjective): Đang bắt gặp khó khăn khăn

Luyện tập

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

Từ vựng

Ý nghĩa

1. Recollection

a. Danh tiếng

2. Ambition

b. Khó khăn, gian lận khổ

3. Reputation

c. Sự tham lam vọng

4. Hardship

d. Sự lưu giữ lại, hồi tưởng

5. Dedication

e. Sự tận tụy, sự cống hiến

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

3. Her story of overcoming adversity continues to tướng ……………… people to tướng pursue their dreams.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

5. He decided to tướng take ……………… of the opportunity to tướng study abroad and expand his horizons.

6. She decided to tướng ……………… her life to tướng helping underprivileged children access quality education.

7. They made a solemn ……………… to tướng tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

8. The charity organization provides food and shelter to tướng the ……………… in the community.

9. The doctor was able to tướng ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

10. Despite his illness, he continued to tướng smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded

 2. Dedication

 3. Nominate

 4. Initiate

 5. Perseverance

 6. Reputation

 7. Make judgments

 8. Ambition

 9. Spark one’s imagination

 10. Legacy

Đáp án

Bài 1: Nối kể từ với nghĩa tương thích.

1 - d

2 - c

3 - a

4 - b

5 - e

Bài 2: Điền kể từ nhập dù trống

recollect

vow

advantage

influential

impact

inspire

legacy

diagnose

wavered

devote

passed

needy

1. Despite the challenges she faced, her determination never ………………, and she achieved her goals.

 • Đáp án: wavered

 • Giải thích: “waver” (verb) Tức là ko lung rung rinh, ko rung rinh động. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Bất chấp những trở ngại (the challenges) cô ấy nên đương đầu (faced), sự quyết tâm (determination) của cô ý ấy ko lúc nào xấp xỉ, và cô ấy vẫn đạt được những tiềm năng (achieved her goals) của tớ.

2. His groundbreaking research in medicine had a great ……………… on improving healthcare worldwide.

 • Đáp án: impact

 • Giải thích: “impact” (noun) Tức là mức độ tác động, ở trong cụm “have a great impact on somebody/ something” (có mức độ tác động rộng lớn cho tới ai/ loại gì). Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Sự phân tích đột huỷ (groundbreaking research) nhập nghành nghề nó học tập (medicine) của anh ý ấy vẫn sở hữu tác dụng rộng lớn so với việc nâng cấp đỡ đần sức mạnh (healthcare) bên trên toàn thị trường quốc tế.

3. Her story of overcoming adversity continues to tướng ……………… people to tướng pursue their dreams.

 • Đáp án: inspire

 • Giải thích: “inspire” (verb) Tức là truyền hứng thú. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Câu chuyện về sự việc vượt lên trở ngại (overcoming adversity) của cô ý ấy vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang đến người xem theo dõi xua đuổi (pursue) ước mơ của mình.

4. As a respected professor, she was highly ……………… in shaping the minds of her students.

 • Đáp án: influential

 • Giải thích: “Influential” (adjective) Tức là sở hữu tác động. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Là một GS được tôn trọng (respected professor), cô ấy vẫn sở hữu sự tác động rộng lớn trong các công việc tạo hình trí tuệ (shaping the minds) của những học viên của tớ.

5. He decided to tướng take ……………… of the opportunity to tướng study abroad and expand his horizons.

 • Đáp án: advantage

 • Giải thích: “advantage” (noun) Tức là quyền lợi tuy vậy khi để nhập cụm “Take advantage of something”, cụm này đem tức thị tận dụng tối đa đồ vật gi. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Anh ấy ra quyết định tận dụng tối đa thời cơ (opportunity) nhằm du học tập (study abroad) và không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng của tớ (expand his horizons)

6. She decided to tướng ……………… her life to tướng helping underprivileged children access quality education.

 • Đáp án: devote

 • Giải thích: “devote”(verb) Tức là hiến đâng . Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Cô ấy ra quyết định hiến dưng cả cuộc sống bản thân sẽ giúp nâng trẻ nhỏ sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại (underprivileged children) tiếp cận (access) dạy dỗ quality (quality education).

7. They made a solemn ……………… to tướng tư vấn each other through thick and thin in their marriage.

 • Đáp án: vow

 • Giải thích: “vow”(verb) Tức là câu nói. thề nguyền. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Họ vẫn trọng thể thề nguyền (solemn vow) tiếp tục tương hỗ cho nhau vượt lên trở ngại (thick and thin) nhập cuộc hôn nhân gia đình của tớ.

8. The charity organization provides food and shelter to tướng the ……………… in the community.

 • Đáp án: needy

 • Giải thích: “needy”(noun) Tức là những người dân cần thiết giúp sức. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Tổ chức kể từ thiện (charity organization) cung ứng thực phẩm và điểm ở (shelter) cho những người túng nhập xã hội.

9. The doctor was able to tướng ……………… the patient's condition and prescribe the appropriate treatment.

 • Đáp án: diagnose

 • Giải thích: “diagnose” (verb) Tức là chẩn đoán. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Bác sĩ vẫn hoàn toàn có thể chẩn đoán bệnh tình của người bị bệnh (patient's condition) và bốc thuốc (prescribe) chữa trị thích hợp.

10. Despite his illness, he continued to tướng smile until he peacefully ……………… away surrounded by loved ones.

 • Đáp án: passed

 • Giải thích: “pass away” Tức là mệnh chung. Khi đặt điều nhập toàn cảnh câu bên trên, câu sở hữu nghĩa thích hợp là: Mặc mặc dù bị căn bệnh (illness), anh ấy vẫn nối tiếp mỉm cười cợt cho tới Khi anh ấy yên ổn bình mệnh chung, được xung quanh vì chưng người thân trong gia đình yêu thương.

Bài 3: Đặt câu với những kể từ sau đây

 1. To be awarded: She worked tirelessly for years and was finally awarded the Nobel Prize for her groundbreaking research.

Cô vẫn thao tác chịu thương chịu khó trong vô số nhiều năm và sau cuối đã và đang được trao giải Nobel mang đến công trình xây dựng phân tích đột huỷ của tớ.

 1. Dedication: His dedication to tướng the project was evident in the high-quality work he produced.

Sự tận tụy của anh ý so với dự án công trình được thể hiện nay rõ ràng qua chuyện việc làm rất chất lượng nhưng mà anh vẫn triển khai.

 1. Nominate: The committee decided to tướng nominate her as the candidate for the prestigious leadership position.

Hội đồng ra quyết định đề cử cô ấy thực hiện ứng viên mang đến địa điểm hướng dẫn lừng danh.

 1. Initiate: She pressed the red button to tướng initiate the launch sequence, setting the countdown in motion.

Cô nhấn nút red color nhằm chính thức trình tự động phóng, chính thức kiểm điểm ngược.

 1. Perseverance: Despite facing numerous setbacks, her unwavering perseverance led her to tướng achieve her long-term goals.

Mặc mặc dù bắt gặp nhiều trở ngại, sự kiên trì ko lúc nào thay đổi của cô ý vẫn dẫn cô đạt được tiềm năng lâu năm của tớ.

 1. Reputation: His impeccable work ethic and integrity earned him a stellar reputation in the business world.

Đạo đức thao tác ko tì vết và tính chân thực của anh ý vẫn mang lại mang đến anh lừng danh chất lượng nhập toàn cầu marketing.

 1. Make judgments: It's important not to tướng make snap judgments about people based solely on their appearance.

Quan trọng là tránh việc Review người dựa vào nước ngoài hình của mình.

 1. Ambition: Her ambition to tướng become a successful entrepreneur led her to tướng take calculated risks and pursue her dreams.

Sự tham lam vọng của cô ý nhằm phát triển thành một người kinh doanh thành công xuất sắc vẫn dẫn cô tấn công thay đổi khủng hoảng rủi ro đo lường và theo dõi xua đuổi ước mơ của tớ.

 1. Spark one’s imagination: The colorful illustrations in the book were designed to tướng spark children's imaginations and creativity.

Những minh họa chan chứa sắc tố nhập cuốn sách được design nhằm khơi khêu trí tưởng tượng và tạo ra của trẻ nhỏ.

 1. Legacy: The artist left behind a remarkable legacy of paintings that continue to tướng inspire generations of artists.

Họa sĩ nhằm lại một di tích xứng đáng ngạc nhiên về tranh giành vẽ, vẫn nối tiếp truyền hứng thú mang đến nhiều mới nghệ sỹ.

Tổng kết

Trên đó là tổ hợp không hề thiếu, cụ thể những kể từ vựng mang đến Unit 1: Life stories nhập SGK Tiếng Anh Global success lớp 12. Mong rằng qua chuyện phía trên người học tập hoàn toàn có thể xem thêm và áp dụng chất lượng nhập quy trình học hành.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem thêm: phân tử khối của brom

Xem tiếp: Từ vựng giờ đồng hồ Anh 12 Unit 2


Tài liệu tham lam khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 12 - Global Success. NXB Giáo Dục VN.