unit 11 lớp 6 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 11 lớp 6 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. The three Rs stands for Reduce- Reuse - Recycle. Draw a line from a symbol in column A lớn its matching word in column B and its meaning column C.

(Ba chữ R là viết lách tắt của Reduce- Reuse - Recycle. Vẽ một đường thẳng liền mạch từ là một ký hiệu vô cột A tới từ tương thích của chính nó vô cột B và chân thành và ý nghĩa của chính nó vô cột C.)

Lời giải chi tiết:

- Symbol 1 - Reuse - use something again

(Ký hiệu 1 - Tái dùng - dùng lại cái gì đó)

- Symbol 2 - Reduce - use less of something

(Ký hiệu 2 - giảm bớt - dùng không nhiều loại hơn)

- Symbol 3 - Recycle - createnew products from used materials

(Ký hiệu 3 - Tái chế - đưa đến thành phầm mới mẻ kể từ vật tư đang được qua quýt sử dụng)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write a word/phrase in the box under each picture.

(Viết một kể từ / cụm kể từ vô dù bên dưới từng tranh ảnh.)

     rubbish         plastic bottle       glass        noise        plastic bag        paper        water        clothes

Lời giải chi tiết:

1. rubbish: rác

2. plastic bag: túi nhựa

3. glass: thủy tinh

4. plastic bottle: chai nhựa

5. noise: tiếng ồn

6. paper: giấy

7. water: nước

8. clothes: quần áo

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong lớn more kêu ca one group.

(Làm việc bám theo cặp. Xếp những kể từ từ 2 trở thành group. Một số kể từ hoàn toàn có thể thuộc nhiều hơn thế một group.)

Reduce

Reuse

Recycle

Can you add more words lớn each group?

(Em hoàn toàn có thể thêm thắt kể từ vào cụ thể từng group không?)

Lời giải chi tiết:

Reduce (Giảm)

Reuse (Tái sử dụng)

Recycle (Tái chế)

- plastic bottle (chai nhựa)

- plastic bag (túi nhựa)

- clothes (quần áo)

- paper (giấy)

- glass (thủy tinh)

- water (nước)

- rubbish (rác)

- noise (tiếng ồn)

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ khi con tu hú

- glass (thủy tinh)

- clothes (quần áo)

- water (nước)

- paper (giấy)

- plastic bottle (chai nhựa)

- plastic bag (túi nhựa)

- clothes (quần áo)

- glass (thủy tinh)

- paper (giấy)

- plastic bottle (chai nhựa)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Rhythm in sentences (Nhịp điệu vô câu)

4. Listen lớn these sentences, then repeat. Pay attention lớn the bold syllables.

(Nghe những câu này, tiếp sau đó tái diễn. Chú ý cho tới những âm tiết in đậm.)

1. If you cycle, it'll help the Earth.

(Nếu chúng ta giẫm xe cộ, nó sẽ hỗ trợ ích mang đến Trái Đất.)

2. Water is good for your body.

(Nước rất tuyệt mang đến khung hình của doanh nghiệp.)

3. The students are planting trees in the garden.

(Các học viên đang được trồng cây vô vườn.)

4. Is it better lớn use paper bags?

(Sử dụng túi giấy tờ sở hữu đảm bảo chất lượng rộng lớn không?)

5. We are happy lớn walk lớn school.

(Chúng tôi đặc biệt phấn chấn khi quốc bộ cho tới ngôi trường.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen lớn the conversation. Pay attention lớn the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn đối thoại. Chú ý cho tới những âm tiết in đậm.Sau cơ, thực hành thực tế cuộc truyện trò với cùng 1 người chúng ta nằm trong lớp.)

Vy: What are you doing?

(Bạn đang khiến gì đó?)

Mi: I'm writing an article about going green.

(Mình đang được viết lách một bài xích báo về sự sinh sống xanh rì.)

Vy: Great! I'm writing a poem about the 3Rs.

(Tuyệt vời! Mình đang được viết lách một bài xích thơ về 3Rs.)

Mi: Let u read it.

(Cho bản thân phát âm nó nhé.)

Vy: I'm still writing. Wait for a minute.

(Mình vẫn đang được viết lách. Đợi một chút ít nhé.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

Xem thêm: ở đâu xuất hiện điện từ trường

8. 

9. 

10.