unit 4 lớp 11 caring for those in need

Bình chọn:

4.2 bên trên 164 phiếu

Bạn đang xem: unit 4 lớp 11 caring for those in need

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới nhất unit 4 Xem điều giải

Luyện tập dượt kể từ vựng

Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem điều giải

Ngữ pháp - Thì quá khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp lý thuyết cụ thể và không hề thiếu về khái niệm, cấu tạo, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Quá khứ đơn Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Ngữ pháp - Thì lúc này hoàn thiện - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng hợp lý thuyeret hành hạ đầy đủ và cụ thể về khái niệm, cấu tạo, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Hiện bên trên trả thành Xem điều giải

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box.

Xem điều giải

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới nhất 2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to lớn the vowels in bold. Xem điều giải Communication and culture Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiListen to lớn an introduction to lớn a charitable organisation. Complete the table. Xem điều giải

Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and size. Write one word in each blank.

Xem điều giải

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to lớn the class. Xem điều giải