unit 5 lớp 8 getting started


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Match the phrases with the correct pictures. 4. Complete the sentences with the verbs from the box. 5. QUIZ New Years around the world People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 5 lớp 8 getting started

Video chỉ dẫn giải

Tet is coming!

(Sắp cho tới Tết rồi!)

1. Listen and read. 

(Nghe và phát âm.)

Elena: Wow, this girl looks ví dễ thương.

Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. Tet is coming soon, ví many people visit flower villages lớn take pictures with the blooming flowers.

Elena: Oh, I'm fond of admiring the flowers. Does your family visit places lượt thích this too? 

Trang: Yes, we bởi. We usually visit Nhat Tan Village lớn buy kumquat trees and peach blossoms.

Elena: I see flowers and ornamental trees everywhere these days. What are they for? 

Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

Elena: And what's that tall tree in the photo?

Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hốc decorative items lượt thích small bells and lanterns on it. They want lớn chase away bad luck and pray for a lucky new year.

Elena: Interesting! I didn’t know that.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Elena: Quào, cô bé xíu này nom đáng yêu quá.

Trang: Ừa… con cái bé xíu là con cháu bản thân cơ. Nó đang được ở làng mạc hoa Sa Đéc. Tết chuẩn bị cho tới rồi, nên nhiều người cho tới làng mạc hoa nhằm tự sướng với những nhành hoa đang được nở.

Elena: Ồ, bản thân cực kỳ mến nom hoa. mái ấm cậu với cho tới những điểm thế này không? 

Trang: Có chứ. Nhà bản thân hoặc cho tới làng mạc Nhật Tân để sở hữ cây quất và hoa xẻ.

Elena: Những thời nay bản thân thấy cây và hoa dùng để làm tô điểm ở mọi chỗ. Chúng dùng để làm làm cái gi thế?

Trang: Người VN sử dụng cây và hoa nhằm tô điểm và cúng bái. Đó là 1 trong phần cần thiết vô truyền thống lịch sử Tết.

Elena: Và dòng sản phẩm cây cao vô hình là đồ vật gi thế?

Trang: Thực rời khỏi nó là 1 trong cây nêu. Mọi người đặt điều nó ở Sảnh đình. Họ treo những vật tô điểm như chuông nhỏ và đèn lồng lên cơ. Họ mong muốn xua xua những điều xấu xa và nguyện cầu 1 năm mới mẻ như ý.

Elena: Thú vị quá! Mình ko biết vấn đề đó đấy!

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False).

(Đọc đoạn đối thoại đợt nữa và lưu lại () T (True) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

2. Many people visit flower villages lớn take photos.

3. Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

4. Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

5. People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

Elena and Trang are at Sa Dec Flower Village.

(Elena và Trang đang được ở làng mạc hoa Sa Đéc.)

Thông tin: Trang: Yeah ... She’s my cousin. She's at Sa Dec Flower Village. 

(Ừa… con cái bé xíu là con cháu bản thân cơ. Nó đang được ở làng mạc hoa Sa Đéc.)

2. T

Many people visit flower villages lớn take photos.

(Nhiều người cho tới làng mạc hoa nhằm tự sướng.)

Thông tin: Trang: Tet is coming soon, ví many people visit flower villages lớn take pictures with the blooming flowers.

(Tết chuẩn bị cho tới rồi, nên nhiều người cho tới làng mạc hoa nhằm tự sướng với những nhành hoa đang được nở.)

3. T

Trang’s family usually buys kumquat trees and peach blossoms at Nhat Tan Village.

(Gia đình Trang thông thường mua sắm cây quất và hoa xẻ ở làng mạc Nhật Tân.)

Thông tin: Trang: Yes, we bởi. We usually visit Nhat Tan Village lớn buy kumquat trees and peach blossoms.

(Có chứ. Nhà bản thân hoặc cho tới làng mạc Nhật Tân để sở hữ cây quất và hoa xẻ.)

4. F

Flowers are not part of any Vietnamese traditions.

(Hoa ko cần là 1 trong phần vô truyền thống lịch sử của những người Việt.)

Thông tin: Trang: We, Vietnamese, use plants and flowers for decorations and for offerings. They are an important part of our Tet tradition.

(Người VN sử dụng cây và hoa nhằm tô điểm và cúng bái. Đó là 1 trong phần cần thiết vô truyền thống lịch sử Tết.)

5. T

People decorate bamboo poles with small bells and lanterns for New Years.

(Mọi người tô điểm cây nêu với những trái ngược chuông nhỏ và lồng đèn mang lại Năm mới mẻ.)

Thông tin: Trang: Well, it's actually a bamboo pole. People place it in the yard of the communal house. They hốc decorative items lượt thích small bells and lanterns on it. They want lớn chase away bad luck and pray for a lucky new year.

(Thực rời khỏi nó là 1 trong cây nêu. Mọi người đặt điều nó ở Sảnh đình. Họ treo những vật tô điểm như chuông nhỏ và đèn lồng lên cơ. Họ mong muốn xua xua những điều xấu xa và nguyện cầu 1 năm mới mẻ như ý.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the phrases with the correct pictures.

(Nối những cụm kể từ với hình hình ảnh đích thị.)

Lời giải chi tiết:

1 – d. ornamental tree: cây nhằm chưng/ trang trí

2 – a. bamboo pole: cây nêu

3 – e. decorative items: đồ trang trí

4 – b. blooming flowers: hoa nở

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

5 – c. communal house: đình làng

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences with the verbs from the box.

(Hoàn trở nên những câu với những động kể từ từ vỏ hộp.)

                         admire                    chase                          pray                      place

1. The British decorate their Christmas trees and _____ presents under them.

2. Tomi likes lớn _____ the view from the hill.

3. In many cultures, knocking on wood is a way lớn _____ away bad spirits.

4. Many Asians go lớn Buddhist temples lớn _____ for good luck.

Phương pháp giải:

- admire (v): chiêm ngưỡng/ ngưỡng mộ

- chase (v): đuổi theo

- pray (v): cầu nguyện

- place (v): đặt/ để

Lời giải chi tiết:

1. place

2. admire

3. chase

4. pray

1. The British decorate their Christmas trees and place presents under them.

(Người Anh tô điểm cây Giáng sinh và đặt điều rubi bên dưới nó.)

2. Tomi likes lớn admire the view from the hill.

(Tomi mến tận thưởng cảnh vật kể từ ngọn đống.)

3. In many cultures, knocking on wood is a way lớn chase away bad spirits.

(Trong nhiều nền văn hóa truyền thống, gõ vô vật dụng mộc là 1 trong gách nhằm xua xua ma quỷ.)

4. Many Asians go lớn Buddhist temples lớn pray for good luck.

(Nhiều người châu Á cho tới điểm thờ Phật nhằm cầu chúc như ý.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. QUIZ New Years around the world

(QUIZ Năm mới mẻ bên trên từng thế giới)

People around the world celebrate New Years differently. Choose the country with each tradition below.

(Mọi người bên trên từng trái đất ăn mừng năm mới tết đến không giống nhau. Chọn vương quốc với từng truyền thống lịch sử sau đây.)

1. Visiting pagodas 

A. The US     

B. Viet Nam

2. Throwing water at each other

A. Thailand     

B. Japan

3. Ringing a bell 108 times

A. Japan     

B. Viet Nam

4. Giving and receiving lucky money

A. The US     

B. Viet Nam

5. Watching a ball drop at midnight in Times Square

A. Thailand     

B. The US

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. B

1. B

Visiting pagodas - Viet Nam

(Đi miếu – Việt Nam)

2. A

Throwing water at each other – Thailand

(Té nước vô người nhau – Thái Lan)

3. A

Ringing a bell 108 times – Japan

(Rung chuông 108 đợt – Nhật Bản)

4. B

Giving and receiving lucky money - Viet Nam

(Cho và nhận chi phí mừng tuổi – Việt Nam)

5. B

Watching a ball drop at midnight in Times Square - The US

(Xem trái ngược cầu rơi xuống khi nửa tối ở Quảng ngôi trường Thời đại - Mỹ)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Write a phrase from the box under each picture. 2. Complete each sentence with the correct option A, B, or C. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention lớn the sounds /n/ and /ŋ/. 5. Listen and practise the sentences. Underline the words with the sound /n/ and circle the words with the sound /ŋ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option in each sentence below. 2. Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it. 3. Complete the sentences with a, an, the, or Ø (zero article). 4. Complete the text with the or Ø (zero article). GAME Bingo! Work in groups.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation below. Pay attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the text about the lion dance in nhật bản and complete the table with the information from the text. 4. Work in groups. Read Mai’s notes on the Vietnamese unicorn dance. Compare the Vietnamese unicorn dance with the Japanese lion dance.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following questions. 2. Read the text. Choose the correct answer A, B or C. 3. Read the text again. Complete the mind map about a family các buổi tiệc nhỏ. 4. Work in pairs. Put the questions (A - E) in the correct blanks (1- 5) lớn make a complete dialogue. Then role-play it. 5. Make notes about a normal family sự kiện that you take part in. Use the questions below as cues.

 • Tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the following questions. 2. Listen lớn part of the programme “Charming Viet Nam”. Fill in each blank with no more than thở TWO words. 3. Listen again and tick (v) T (True) or F (False). 4. Work in groups. Read the following pieces of advice for tourists at the Ok Om Bok Festival. Put them in the correct column. 5. Tom sent you an gmail. Read part of his gmail below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.