bài tập câu tường thuật

Câu trần thuật là 1 trong những dạng quy đổi câu yên cầu bàn sinh hoạt nên ghi nhớ được thật nhiều nguyên tố. Chính vì vậy nhưng mà bài bác tập dượt về câu trần thuật thông thường tạo cho chúng ta học tập lầm lẫn và sai thật nhiều trong những khi thực hiện bài bác đua. Tại nội dung bài viết này hãy nằm trong Langmaster tò mò những dạng bài tập câu tường thuật hay nhất chung cho chính mình đạt thêm kĩ năng áp dụng vô bài bác đua tương đương việc học tập giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Khái quát lác về câu tường thuật

Câu trần thuật là dạng quy đổi kể từ câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh. Trong số đó câu thẳng và câu loại gián tiếp được quy đổi luân phiên nhau sao mang lại nghĩa của câu không trở nên thay đổi. 

Bạn đang xem: bài tập câu tường thuật

1.1. Câu trực tiếp

Lời thưa thẳng thông thường là câu dẫn đúng chuẩn được đặt điều vô vệt ngoặc kép.

Cấu trúc câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said lớn Sb/ told.

Ví dụ:

He said: ”The final exam is easy”. (Anh ấy nói: “Bài đánh giá cuối này dễ”)

null

Cấu trúc câu trực tiếp

1.2. Câu loại gián tiếp

Lời thưa loại gián tiếp tiếp tục dùng cơ hội thưa không giống nhưng mà lời nói ko đặt điều vô vệt ngoặc kép

Ví dụ: Mai said, ”I want lớn go school”. → Mai said she wanted lớn go school. (Mai thưa câu ấy ham muốn cho tới trường)

Trong tê liệt câu trần thuật sẽ có được những loại như:

  • Câu trần thuật dạng câu kể: S + said/ said lớn Sb/ told + that + S + V (lùi 1 thì) 
  • Câu trần thuật dạng câu hỏi: S + asked/wanted lớn know/wondered + if/whether/Wh-words + S + V (lùi 1 thì)
  • Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + lớn V

Xem thêm: 

null

Cấu trúc câu loại gián tiếp

2. Nguyên tắc fake câu thẳng trở thành câu loại gián tiếp

Để fake được dạng câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết tuân theo đuổi những phép tắc sau:

2.1. Đổi công ty ngữ và tân ngữ

Chủ ngữ:

I → he, she

We → they

You → We, I

Tân ngữ:

Me → him, her

Us → them

You → u, us

Đại kể từ sở hữu:

Mine → his, her

Ours → theirs

Yours → mine, ours

Tính kể từ sở hữu:

My → his, her

Our → their

Your → my, our

2.2. Thực hiện nay lùi thì

Hiện bên trên đơn → Quá khứ đơn

Hiện bên trên tiếp tục → Quá khứ tiếp diễn

Hiện bên trên hoàn thiện → Quá khứ trả thành

Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục → Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

Quá khứ đơn → Quá khứ đơn/Quá khứ trả thành

Quá khứ tiếp tục → Quá khứ tiếp diễn/Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

Quá khứ hoàn thiện → Quá khứ trả thành

Tương lai đơn → Tương lai vô vượt lên trên khứ

Tương lai tiếp tục → Tương lai tiếp tục vô vượt lên trên khứ

2.3. Đổi modal verbs

Can → could

May → might

Must → must/had to

Tuy nhiên vô một vài tình huống thì động kể từ bất biến vô câu loại gián tiếp nên là chúng ta nên cần thiết để ý như:

  • Khi nói đến một thực sự, chân lý
  • Câu thẳng là 1 trong những câu ĐK không tồn tại thực hoặc giả thiết sau: wish, would rather, would sooner, it’s time.
  • Với thì vượt lên trên khứ đơn, vượt lên trên khứ tiếp tục ở mệnh đề thời gian
  • Trong câu đem năm cụ thể

2.4. Đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

This → that, those

These → there

Here → then, at that time

Now → that day

Today → The day before, the previous day

null

Đổi trạng kể từ chỉ thời hạn, điểm chốn

3. Bài tập dượt câu trần thuật đem đáp án

Nếu ham muốn cầm kiên cố được kỹ năng thì nên luôn luôn thực hành thực tế thiệt nhiều. Không đơn giản việc siêng năng mà còn phải thám thính tòi đa dạng chủng loại những loại bài bác tập dượt nhưng mà câu trần thuật hoàn toàn có thể được áp dụng. Chính nên là ở đoạn bên dưới đấy là những bài tập câu tường thuật cơ phiên bản cho tới nâng lên dành riêng cho chính mình luyện tập:

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu thẳng sau đây lịch sự câu loại gián tiếp

1. She said, “I lượt thích this poem.”

2. “Where is your mother?” he asked u.

3. “We don’t speak Vietnamese,” they said.

4. “Say hello lớn Jenny,” she said.

5. “The concert began at six o’clock,” she said.

6. “Don’t walk on the grass, boys,” the guard said.

7. “Does he know Marry?” she wanted lớn know.

8. “Don’t try this,” the stuntman told everyone.

9. “I often have a big pizza," Ben says.

10. “Don’t abuse tranquilizers. It won’t be good for your health in the long run rẩy,” I said.

11. Frank: “How much wallet money does Linh get?”

12. “Don’t touch that fire, will you,” said the mother.

12. Phuong Anh: “My father will celebrate his birthday tomorrow.”

 13. “I’m sorry because I’m late,” she said.

14. “If I were you, I would buy that dress”, she said.

15. “Why don’t you go lớn the cinema today?” he said.

16. “Would you lượt thích lớn come lớn my son's full month buổi tiệc ngọt next Sunday?” she said.

17. “Let’s go swimming this Saturday”, she said.

18. “ Shall I carry the luggage for you?” she said.

19. “What beautiful shoes!” he said.

20. “How cute!” he said.

21. “Remember lớn lock the door,” he said.

null

Bài tập dượt câu trần thuật đem đáp án

Bài tập dượt 2: Viết lại câu sau với bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

1. “Where is my motorbike?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How old are you?” Mai asked u.

Mai asked me………………………………………….……………….

3. She asked, “Do I have lớn tự it?”

She asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the father asked his son.

The father asked his son……………………………………………………

5. “Which shoes tự you lượt thích best?” she asked her darling.

She asked her darling…………………………………………………………..

6. “What are you doing?” she asked.

She wanted lớn know……………………………………….…………………

7. “Are you going lớn the concert?” she asked u.

She wanted lớn know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks Spanish?”

The teacher wanted lớn know………………………………………..………………

9. “How tự you know that?” he asked u.

He asked me………………………………………….……………….

10. “Has Mai talked lớn Kim?” she asked u.

She asked me………………………………………….……………….

Bài tập dượt 3: Lựa lựa chọn đáp án đích thị nhất bên dưới đây:

1. Jennie asked u _____.

A. Where tự you come from?

B. Where I came from 

C. Where I came from     

D. Where did I come from?

2. He asked u _____ I liked rock music.

A. when                    B. what                   C. if                   D. x

3. The doctor ____ her lớn take more exercise.

A. told                   B. tell                   C. have told                   D. are telling

4. I wanted lớn know_____ come back trang chính.

A. when would she                   B. when will she                  

C. when she will                   D. when she would

5. Kim told u that his brother____ a race horse.

A. owns                   B. owned                   C. owning                   D. A and B

6. What did that boy say ______?

A. at you                   B. for you                   C. lớn you                   D. you

7. I rang my relative in Viet Nam yesterday, and they said it _______ raining there.

A. is                   B. were                   C. has been                   D. was

8. The quấn has ______ that work will be ready on time.

A. promised                   B. promise                   C. promises                   D. promising

9. The last time I saw Linnh, she looked very happy. She said she’d been on holiday the ______ week.

A. ago                   B. following                   C. next                   D. previous

10. Last day, Lan Anh ______ him lớn put some shelves up.

A. asked                   B. is asking                   C. ask                   D. was asked

11. Tom has ______ this story was completely untrue.

A. admitting that                   B. was admitted that                   C. admitted that                   D. admit that

12. When I rang my brother some time last month, he said he was busy ______ day.

A. that                   B. the                   C. then                   D. this

13. I wonder _____ the clothes are on sale yet.

A. what                   B. when                   C. where                   D. whether

14. Mai _____ Anna that her train was about lớn leave.

A. has reminded                   B. has reminded that                   C. reminded                   D. reminded that

Bài tập dượt 4: Hoàn trở thành những câu vấn đáp dựa vào đoạn đối thoại bên dưới đây

A: That restaurant is cheap

B: Is it? I thought you said ……………………..

A: Peter is coming lớn the birthday buổi tiệc ngọt tonight.

B: Is he? I thought you said he …………………

A: Peter likes Susan.

B: Does he? Last month you said …………………..

A: I know many people.

B: Do you? I thought you said ……………………

A: Jennie will be here next day.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

A: I’m going out this afternoon.

B: Are you? But you said ………………………..

A: I can speak a little Spanish.

B: Can you? But earlier you said ………………….

A: I haven’t been lớn the cinema many times.

B: Haven’t you? I thought you said ………………..

null

Bài tập dượt câu trần thuật đem đáp án

Bài tập dượt 5: Hoàn trở thành quy đổi những câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp

1. “Please tải về the document from this tệp tin,” the teacher said lớn us.

The teacher told us ………………………………………………………

2. “Where is the sandwich which I just made?” Her sister asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which means are you planning lớn go lớn the mountain?” Mai asked us

Mai asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that clothes over here if it has any mistakes.” the staff said lớn Linh.

The staff told Linh………………………………………………………

5. “Don’t come lớn my apartment without prior notice.” May’s classmate said lớn her.

May’s classmate told her ……………………………………………………

6. “Can you tự this chiến dịch best?” My quấn told me

My quấn told u ………………………………..

7. Jimmy’s darling said, “My darling is a very polite and soft person sánh I love him very much.”

Jimin’s darling said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom here?” that person asked u.

That person asked u ………………………………..

9. Jennie said lớn him: “Please lend u your motorbike lớn carry this phone lớn the train station because my brother needs it right now.”

Jennie asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jimmy,” Jimmy's mother said lớn him.

Jimmy's mother told him ……………………………..

Bài tập dượt 6: Lựa lựa chọn đáp án đích thị nhất

1. Sam was walking too fast, sánh I ______ lớn slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D. have asked her

2. Someone ______ u there’s been an incident on the way.

A. asked                B. said                    C. spoke                    D. told

3. I couldn’t move the table alone, sánh I asked Tuan Anh_______.

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

A. giving a hand          B. gave a hand           C. lớn give a hand      D. give a hand

4. Tuan said that Viet Nam _______ more lively phàn nàn Korea.

A. is          B. be               C. was              D. were

5. When she was at Oliver’s flat yesterday, Huong asked if she ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

6. Giang couldn’t help u. She ______ u lớn ask Kim.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

7. Thanh ______ going lớn a buổi tiệc ngọt, but no one else wanted lớn.

A. admitted            B. offered                C. promised                        D. suggested

8. I said that I had met him ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

9. The woman asked the girl ______ .

A. why did they fight                   B. why they were fighting       

C. why they fight                   D. why were they fighting

10. “______the door”, My mother said.

A. please open   B. open pleased             C. please lớn open               D. please, opening

11. I wanted lớn know ______ come back trang chính.

A. when would she   B. when will she        C. when she will           D. when she would

12. The man wonders _______ doing well at school.

A. whether his children are            B. if his children were

C. whether his children were         D. his children are if

13. Phuong said she was leaving for New York______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

14. “I don’t usually drink juice when ______ ” Mrs. Peter said.

A. she was hungry                   B. I was hungry                   

C. I am hungry                         D. I will be

15. They said that their xế hộp had been broken into ______.

A. the two days before                   B. two days ago                   

C. two days before                         D. since two days

Bài tập dượt 7: Hãy fake kể từ câu thẳng sau đây lịch sự câu loại gián tiếp

1. “Stop talking, Jennie,” the manager said. 

→ The manager told Jennie………………………………………………………

2. “Be patient,” my mother said lớn him. 

→ My mother told him………………………………………………………

3. “Go lớn your room,” his mother said lớn him. 

→ His mother told him………………………………………………………

4. “Hurry up,” the teacher said lớn us. 

→ The teacher told us………………………………………………………

5. “Give u the phone,” she told him. 

→ She asked him………………………………………………………

6. “Play it again, Sana,” he said. 

→ He asked Sana………………………………………………………

7. “Sit down, Cam Ly,” he said. 

→ He asked Cam Ly………………………………………………………

8. “Fill in the size, Sir,” the employee said. 

→ The employee asked the guest………………………………………………………

9. “Take off your hat,” she told him. 

→ She told him………………………………………………………

10. “Mind your own business,” he told u. 

→ He told me………………………………………………………

Bài tập 8: Tìm và sửa lỗi sai trong số câu trần thuật, loại gián tiếp bên dưới đây

1. Sam told to An to give his a hand.

2. Xuan asked his whether did he like sports or not.

3. Huong promised her darling that she would expect to see him next Sunday.

4. Kien said his father that he would visit his grandfather in Nha Trang the next day.

5. His mother ordered his do not go out with him the day before.

6. That neighbor told u that he will let u know as soon as he heard from her.

7. The police asked Binh if she has really seen that happen with her own eyes.

8. My mother said that the xe taxi was coming now and asked if my family was ready.

9. Minh advised his wife don’t drink too much; however, she might lose control of the xế hộp and have an accident.

10. Tuan told his girlfriend that he is very glad she had come and invited him lớn sit down.

null

Bài tập dượt câu trần thuật đem đáp án

Xem thêm:

  • 100+ CÂU BÀI TẬP TRỌNG ÂM HAY (CÓ ĐÁP ÁN)
  • 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án

Đáp án bài bác tập dượt 1

1. She said she liked that poem.

2. He asked u where my mother was.

3. They said that they didn’t speak Vietnamese.

4. She asked u lớn say hello lớn jenny.

5. She said the concert had begun at six o’clock.

6. The guard told the boys not lớn walk on the grass.

7. She wanted lớn know if he knew Marry.

8. The stuntman advised everyone not lớn try that.

9. Ben says that he often has a big pizza.

10. I advised him lớn stop abusing tranquilizers and explained that it wouldn’t be good for her health in the long run rẩy.

11. Frank asked how much wallet money Linh got.

12. The mother warned the child not lớn touch the fire.

13. Phuong Anh said that her father would celebrate his birthday the following day.

14. She apologized for being late.

15. She advised u lớn buy that dress.

16. He suggested going lớn the cinema that night.

17. She invited u lớn come lớn her birthday buổi tiệc ngọt the following Saturday.

18. He suggested that I go lớn the cinema that Sunday.

19. She offered lớn carry the luggage for u.

20. She complimented u on my beautiful shoes.

21. He said that it was xinh tươi.

22. He reminded u lớn lock the door.

Đáp án bài bác tập dượt 2

1. She asked where her motorbike was.

2. Martin asked us how old we were.

3. She asked if she had lớn tự it.

4. The father asked his son where he had been.

5. She asked her darling which shoes he liked best.

6. She wanted lớn know what I was doing.

7. She wanted lớn know if I was going lớn the concert.

8. The teacher wanted lớn know who spoke Spanish.

9. He asked u how I knew that.

10. She asked u if Mai had talked lớn Kim.

Đáp án bài bác tập dượt 3

1. C

2. C

3. A

4. D

5. D

6. C

7. D

8. A

9. D

10. A

11. C

12. A

13. D

14. C

Đáp án bài bác tập dượt 4

1. it was expensive.

2. he was staying at home/he wasn’t coming somewhere else

3. he didn’t lượt thích her

4. you didn’t know anybody

5. she wouldn’t be here

6. you weren’t going out

7. you couldn’t speak Spanish

8. you went lớn the cinema last month

Đáp án bài bác tập dượt 5

1. The teacher told us lớn tải về the document from that tệp tin.

2. Her mother asked her where the sandwich was which she had just made.

3. Mai asked us which means we were planning lớn go lớn the mountain.

4. The staff told Linh lớn bring that clothes over there if it had any mistakes.

5. May’s classmate told her not lớn come lớn her apartment without prior notice.

6. My quấn told u if I could tự that chiến dịch best.

7. Jimmy’s darling said that he was a very polite and soft person sánh she loved him very much.

8. The person asked u if there was any restroom there.

9. Jennie asked him lớn lend her his motorbike lớn carry that phone lớn the train station because her dad needed it right then.

10. Jimmy’s mother told him not lớn stay up late.

Đáp án bài bác tập dượt 6

1. A

2. D

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

12. B

13. D

14. C

15. B

Đáp án bài bác tập dượt 7

1. The manager told Jennie  lớn stop talking

2. My mother told him lớn be patient

3. His father told him lớn go lớn his room

4. The teacher told us lớn hurry up

5. She asked him lớn give him the phone

6. He asked Sana lớn play it again

7. He asked Cam Ly lớn sit down

8. The employee asked the guest lớn fill in the form

9. She told him lớn take off his shoes

10. He told u lớn mind my own business.

Đáp án bài bác tập 8

1. told lớn ➔ told

2. did he lượt thích ➔ he liked

3. next Sunday ➔ the next Sunday

4. said ➔ said to/told

5. tự not go ➔ not lớn go

6. will let ➔ would let

7. has really seen ➔ had really seen

8. now ➔ then

9. don’t drink ➔ not lớn dink

10. is ➔ was

Xem thêm:

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

=> 50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

Như vậy nội dung bài viết đang được trả lời cho chính mình học tập những nội dung bài tập câu tường thuật. Hy vọng với kỹ năng được share về chủ thể thú vị này tiếp tục giúp cho bạn đạt thêm thiệt nhiều tay nghề khi thực hiện bài bác đua và áp dụng trong các việc học tập giờ đồng hồ Anh. Để hiểu rằng trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tớ, hãy nhập cuộc tức thì bài bác test không lấy phí tại đây. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện và đào tạo nằm trong Langmaster để sở hữu tăng nhiều bài học kinh nghiệm té ích!