bài tập so sánh nhất

So sánh nhất vô giờ Anh (superlative). Đây là dạng cấu tạo ngữ pháp được dùng đặc biệt phổ cập được vận dụng thông thường ngày và vô lối hành văn tiếp xúc. So sánh nhất khiến cho bạn nhắc cho tới và nhấn mạnh vấn đề vô sự vật, vụ việc được kể cho tới.

I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

1. Khái niệm về đối chiếu nhất

Thường được dùng nhằm đối chiếu một sự vật, hiện tượng kỳ lạ với toàn bộ những sự vật,hiện tượng kỳ lạ không giống vô giờ Anh. Trong cấu tạo này, trước từng tính kể từ được dùng vô câu sẽ sở hữu được thêm thắt kể từ “the”

Bạn đang xem: bài tập so sánh nhất

Số lượng đối tượng người dùng dùng để làm đối chiếu thông thường kể từ  3 đối tượng người dùng trở lên trên nhằm mục tiêu trình diễn miêu tả một người hoặc vật mang trong mình 1 Đặc điểm này bại liệt hơn hẳn hơn nhiều đối với toàn bộ những đối tượng người dùng còn sót lại được nói tới.

2. Cấu trúc đối chiếu nhất

a. Tính kể từ ngắn

S + V + the + adj + EST ….

Ex:

- This shirt is the cheapest in the cửa hàng.

- Nam is the tallest in the class.

- She learns the best in her class.

b. Tính kể từ dài

S + V + the MOST + adj ….

Ex:

- This shirt is the most expensive in the cửa hàng.

- She is the most beautiful girl in the class.

- He is the most intelligent in his class.

- Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

c. So sánh xoàng xĩnh nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

Note: Một số tính kể từ bất qui tắc:

Tính từ

So sánh nhất

Good

The best

Bad

The worst

Much / many

The most

Little

The least

Far

Further

Happy

the happiest

Simple

the simplest

Narrow

the narrowest

Clever

the cleverest

>>> Xem thêm: So sánh rộng lớn vô giờ Anh


II. NHỮNG QUY TẮC KHI SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Quy tắc thay đổi đuôi tính từ

Tính kể từ sở hữu nhì âm tiết tận nằm trong vày –y sẽ là tính kể từ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi đối chiếu hơn thế thì thay đổi –y trở nên –i rồi thêm thắt –er; Lúc đối chiếu nhất thay đổi –y trở nên –i rồi thêm thắt –est

Ex:

- She is busier than bầm.

- This is the easiest exercise in the test.

– Những tính kể từ ngắn ngủn kết thúc giục vày một phụ âm nhưng mà ngay lập tức trước nó là nguyên vẹn âm độc nhất thì tất cả chúng ta nhân song phụ âm lên rồi thêm thắt “er” vô đối chiếu rộng lớn và “est” vô đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

– Những tính kể từ sở hữu nhì vần,kết thúc giục bằng văn bản “y” thì thay đổi “y” trở nên “i” rồi thêm thắt “er” vô đối chiếu rộng lớn và “est” vô đối chiếu nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– Những tính từ/trạng kể từ phát âm kể từ nhì âm trở lên trên gọi là tính kể từ lâu năm,một âm gọi là tính kể từ ngắn ngủn.Tuy nhiên,một số trong những tính kể từ sở hữu nhì vần tuy nhiên kết thúc giục vày “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn coi là tính kể từ ngắn ngủn (ví dụ: slow–> slower)

2. Quy tắc nhấn mạnh vấn đề vày bửa ngữ

So sánh nhất có thể được bửa nghĩa vày “much” hoặc dùng cum kể từ “by far

- So sánh nhất hoàn toàn có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vô trước kiểu dáng sánh sánh

Most khi được sử dụng với nghĩa very (rất) thì ko có the đứng trước và không tồn tại ý niệm sánh sánh

Ví dụ:

Xem thêm: tính chu vi đường tròn

He is the smartest by far.

3. Các dạng đối chiếu tối đa của một số trong những tính kể từ quánh biệt

Chú ý: sự khác lạ về chân thành và ý nghĩa trong những dạng thức đối chiếu của tính từ far

- Để biểu đạt đối chiếu về khoảng rời ra rộng lớn, tao hoàn toàn có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

- She moved further down the road.  

- She moved farther down the road.

- Để biểu đạt đối chiếu về khoảng rời ra nhất, tao hoàn toàn có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

- Let’s see who can lập cập the furthest. 

- Let’s see who can lập cập the farthest.

- Khi ham muốn trình diễn miêu tả ý “thêm” hoặc “nâng cao”, tao dùng further.

Ví dụ:

- My box is the largest one in our neighborhood.

- This is the smallest box I've ever seen.

- Your cát ran the fastest of any cát in the race.

- We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)


III. BÀI TẬP SO SÁNH NHẤT

Bài 1 Cho dạng đích của từ

  1. She is by far the (rich) woman in Vietnam
  2. That was the (funny) thing to lớn vì thế in this weather
  3. Thank you for the (deliciou) I have ever eaten
  4. Susie is the (prettiest) girl in our team
  5. I think that he is one of the (boring) people in the world
  6. I have had the (happy) days in my life
  7. What is the (popular) makeup look of young girls?
  8. This is a really good place. It’s one of the (best) destination in this city

Giải bài bác 1:

1. richest

2. Funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

7. most popular

8. best

Bài 2: Hoàn trở nên những câu. Sử dụng (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town

3. It was a very happy day. It was ..... my life

4. She's a very intelligent student. She ..... the class

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery

6. Spring is a very busy time for bầm. It ..... the year

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian

9. It's a very big castle. It ..... the team

10. She's a good player. She ..... the team

11. It was a very bad experience. It ..... my life

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country

Bài 3: Hoàn trở nên những câu. Sử dụng đối chiếu nhất vô giờ anh hoặc đối chiếu hơn

1. We stayed at the .... khách sạn in the town (cheap)

2. Our khách sạn was .... kêu ca all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... kêu ca any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had (enjoyable)

10. I prefer this chair to lớn the other one. It's .... . (comfortable)

Xem thêm: tác dụng biện pháp tu từ

11. What's .... way of getting from here to lớn the station? (quick)

12. Kevin and Sue have got three daughters .... is 14 years old (old)

Tất tần tật kỹ năng và bài bác tập luyện về thì quá khứ trả thành