các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vị phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường vận động.

C. bản đồ vật - biểu đồ vật.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo dõi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân sinh sống,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vị cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình dáng học).

Câu 2. Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo dõi thời hạn.

D. trong một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo dõi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu đồ vật vô không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí cơ bên trên phiên bản đồ vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh vô một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo dõi cương vực,…

Câu 3. Đối tượng nào là tại đây được thể hiện vị cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng biển lớn.

C. Luồng di dân.

D. Hướng gió máy.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo dõi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân sinh sống, hải cảng,…

- Phương pháp đàng vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía loại biển lớn, di dân, động vật hoang dã di trú,…

Câu 4. Phương pháp nào là tại đây thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam vô nằm trong 1 thời gian?

A. Bản đồ vật - biểu đồ vật.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo dõi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo dõi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu đồ vật vô không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí cơ bên trên phiên bản đồ vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh vô một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo dõi cương vực,…

-> Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam vô và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào là sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

Các kí hiệu được bịa vô đích thị địa điểm phân bổ của đối tượng người dùng bên trên phiên bản đồ vật. Có tía dạng kí hiệu phiên bản đồ vật đa số (dạng chữ, dạng tượng hình và hình dáng học).

Câu 6. Phát biểu nào là sau đây không đúng với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người dùng.

B. Biểu hiện tại động lực cách tân và phát triển đối tượng người dùng.

C. Xác ấn định được địa điểm của đối tượng người dùng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người dùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo dõi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân sinh sống,…

- Biểu hiện tại con số, quy tế bào và unique của đối tượng người dùng địa lí. Có tía dạng kí hiệu phiên bản đồ vật đa số.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được thể hiện vị phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản đồ vật - biểu đồ vật.

D. đường vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

Phương pháp chấm điểm dùng làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người dùng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ vô không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được thể hiện vị phương pháp

A. đường vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản đồ vật - biểu đồ vật.

Xem thêm: công thức tính cán cân xuất nhập khẩu

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Phương pháp đàng vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía loại biển lớn, di dân, động vật hoang dã di trú, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân tía phân nghiền, lẻ tẻ, tách rộc.

C. di trả theo dõi những phía bất kì.

D. phân tía theo dõi những điểm rõ ràng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo dõi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân sinh sống,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN vô và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vị phương pháp

A. kí hiệu theo dõi đàng.

B. đường vận động.

C. bản đồ vật - biểu đồ vật.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo dõi từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu đồ vật vô không khí phân bổ của đối tượng người dùng địa lí cơ bên trên phiên bản đồ vật.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh vô một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo dõi cương vực,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN vô và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vị cách thức phiên bản đồ vật - biểu đồ vật.

Câu 11. Diện tích cây cỏ thông thường được thể hiện vị phương pháp

A. bản đồ vật - biểu đồ vật.

B. kí hiệu.

C. đường vận động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp chấm điểm dùng làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người dùng địa lí phân bổ phân nghiền nhỏ lẻ vô không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người dùng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ dân sinh sống, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây cỏ,…

Câu 12. Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, rất có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản đồ vật - biểu đồ vật.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người dùng phân bổ theo dõi vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, rất có thể dùng cách thức khu vực.

Câu 13. Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông vô việt nam, thông thường người sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường vận động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo dõi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp đàng vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người dùng địa lí ngẫu nhiên và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía gió máy, phía loại biển lớn, di dân, động vật hoang dã di trú,…

-> Để thể hiện tại phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông vô việt nam, thông thường người sử dụng cách thức đàng vận động.

Câu 14. Phương pháp khu vực (vùng phân bố) mang lại biết

A. cơ cấu của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

B. số lượng của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

D. tính thông dụng của đối tượng người dùng riêng biệt lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp khu vực thể hiện tại những đối tượng người dùng phân bổ theo dõi vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vị nền color, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù mang lại đối tượng người dùng thể hiện.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là cơ xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường người sử dụng cách thức khu vực.

Câu 15. Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng phương pháp

A. bản đồ vật - biểu đồ vật.

B. chấm điểm.

C. đường vận động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người dùng địa lí phân bổ theo dõi điểm rõ ràng. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân sinh sống,…

-> Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng cách thức kí hiệu.