cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nút chênh chênh chếch thân ái số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh tầm vô kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc vày hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số vô kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh vô năm;

D         : Số chết vô năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc dân sinh với cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân ái kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan tiền phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo gót đó dân số được tăng thêm (hay giảm đi) vô một thời kỳ (thường tính cho tới 1 năm lịch) tự tăng tự nhiên và thiên cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên cư thuần.

2. Phân tổ công ty yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân ái kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan tiền phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.