đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính con trẻ thích nghi với luật lệ tính. Từ bại liệt canh ty con trẻ ghi ghi nhớ trật tự đo lường và tính toán, tập luyện trí tuệ logic và tính nhanh chóng những bài bác tập luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cực kỳ phổ cập nhất vô toán đái học tập canh ty tập luyện tài năng đo lường và tính toán và trí tuệ logic. Bài ghi chép sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng nên nhớ và bài bác tập luyện về bịa đặt tính nhằm cha mẹ và con trẻ tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức nên nhớ Lúc thực hiện toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính

Trong công tác học tập lớp 3, con trẻ chính thức được sản xuất thân quen với những luật lệ tính sở hữu ghi nhớ, chính vì thế vấn đề lớp 3 bịa đặt tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) sở hữu nhớ; Phép nhân; Phép phân chia hết; Phép phân chia sở hữu dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nằm trong 5 bởi 8, ghi chép 8

 • 0 nằm trong 2 bởi 2, ghi chép 2

 • 2 nằm trong 5 bởi 7, ghi chép 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 trừ 4 bởi 0, ghi chép 0

 • 6 trừ 2 bởi 4, ghi chép 4

 • 8 trừ 6 bởi 2, ghi chép 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong sở hữu nhớ:

phép nằm trong sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 nằm trong 7 bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 6 bởi 11, thêm một bởi 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 7 thêm một bởi 8, ghi chép 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ sở hữu nhớ

phép trừ sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 12 trừ 3 bởi 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 6 trừ 4 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1, ghi chép 1

 • 5 trừ 4 bởi 1, ghi chép 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số sở hữu 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện tại nhân kể từ phải qua trái ngược, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó kế tiếp nhân số hàng trăm, hàng nghìn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong số luật lệ tính bên trên, luật lệ tính này sở hữu ghi nhớ, ta nằm trong ghi nhớ vô kết quả phép tính tiếp sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nhân 4 bởi 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nhân 1 bởi 3, thêm một bởi 4, ghi chép 4

 • 3 nhân 3 bởi 9, ghi chép 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện tại phân chia theo lần lượt kể từ trái ngược qua quýt nên những chữ số của số bị phân chia mang lại số phân chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân chia 834 : 2

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ trái ngược qua quýt nên tao có:

8 : 2 = 4, ghi chép 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 ghi chép 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, ghi chép 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 ghi chép 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân chia 234 : 7

Thực hiện tại luật lệ tính kể từ trái ngược qua quýt nên tao có:

2 ko phân chia được mang lại 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn gặp gỡ trở ngại Lúc thực hiện luật lệ bịa đặt tính phân chia số sở hữu 3 chữ số, con cái hoàn toàn có thể ôn tập luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua quýt những ví dụ thiệt sống động sau đây nhé

toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính cô Nhung

Ôn tập luyện luật lệ phân chia 3 chữ số mang lại số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính sở hữu tiếng giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và triển khai luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 bởi 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 7 bởi 10 thêm một bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 6 bởi 8 thêm một bởi 9, ghi chép 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 8 nằm trong 2 bởi 10 thêm một bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 bởi 4 thêm một bởi 5, ghi chép 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 bởi 7, ghi chép 7

 • 4 nằm trong 5 bởi 9, ghi chép 9

 • 3 nằm trong 6 bởi 9, ghi chép 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 bởi 6, ghi chép 6

 • 8 nằm trong 3 bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 7 nằm trong 2 bởi 9 thêm một bởi 10, ghi chép 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai luật lệ tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

a)

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 bởi 4, ghi chép 4

 • 16 trừ 8 bởi 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1

 • 5 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 bởi 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 6 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, ghi chép 2

 • 8 trừ 7 bởi 1, ghi chép 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 bởi 8, ghi chép 8

 • 16 trừ 7 bởi 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 4 trừ 3 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 bởi 4, ghi chép 4

 • 18 trừ 9 bởi 9, ghi chép 9

 • 7 trừ 5 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 bởi 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 4 bởi 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 3 bởi 6, ghi chép 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 bởi 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 bởi 8 tăng 2 bởi 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 1 bởi 4, ghi chép 4 thêm một bởi 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 bởi 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 5 bởi 10 thêm một bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 4 bởi 8 thêm một bởi 9, ghi chép 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 bởi 54, ghi chép 4 ghi nhớ 5

 • 6 nhân 1 bởi 6 tăng 5 bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 6 nhân 1 bởi 6 thêm một bởi 7, ghi chép 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân chia 255 : 5

 • 25 phân chia 5 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bởi 0

 • 5 phân chia 5 bởi 1, ghi chép 1

1 nhân 5 bởi 5, 5 trừ 5 bởi 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân chia 386 : 2

 • 3 phân chia 2 bởi 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi 2, 3 trừ 2 bởi 1

 • Hạ 8 được 18 phân chia 2 bởi 9

9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bởi 0

 • 6 phân chia 2 bởi 3, ghi chép 3

3 nhân 2 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân chia 617 : 3

 • 6 phân chia 3 bởi 2, ghi chép 2

      2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

 • 1 chia 3 bởi 0, ghi chép 0
 • 0 nhân 3 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân chia 3 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 3 bởi 15, 17 trừ 15 bởi 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân chia 728 : 4

 • 7 phân chia 4 bởi 1, ghi chép 1

4 nhân 1 bởi 4, 7 trừ 4 bởi 3

 • 32 phân chia 4 bởi 8, ghi chép 8

8 nhân 4 bởi 32, 32 trừ 32 bởi 0

 • 8 phân chia 4 bởi 2, ghi chép 2

2 nhân 4 bởi 8, 8 trừ 8 bởi 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 bởi 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 2 bởi 5 thêm một bởi 6 ghi chép 6

 • 4 nằm trong 7 bởi 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 bởi 4 thêm một bởi 5, ghi chép 5

 • 2 nằm trong 6 bởi 8, ghi chép 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 bởi 1, ghi chép 1

 • 10 trừ 3 bởi 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • 12 trừ 2 bởi 10, 10 trừ 1 bởi 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 13 trừ 8 bởi 5, 5 trừ 1 bởi 4, ghi chép 4 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 1 bởi 8, ghi chép 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 bởi 28, ghi chép 8 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 6 bởi 24 tăng 2 bởi 26, ghi chép 6 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 bởi 8 tăng 2 bởi 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 7 bởi 28 thêm một bởi 29, ghi chép 9 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 4 bởi 16 tăng 2 bởi 18, ghi chép 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân chia 396 : 7

 • 39 phân chia 7 bởi 5, ghi chép 5

       5 nhân 7 bởi 35, 39 trừ 35 bởi 4

 • 46 phân chia 7 bởi 6, ghi chép 6

         6 nhân 7 bởi 42, 46 trừ 42 bởi 4

3. 10 vấn đề lớp 3 bịa đặt tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa đặt tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng chất lượng tốt và tính toán cẩn trọng. Phụ huynh hoàn toàn có thể mang lại con trẻ tìm hiểu thêm tăng những bài bác giảng và bài bác tập luyện bên trên Vuihoc.vn.