dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

Câu hỏi:

17/08/2019 184,162

Bạn đang xem: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic

B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat

C. glucozơ, glixerol, axit axetic  

Đáp án chủ yếu xác

D. glucozơ, glixerol, natri axetat

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Dãy bao gồm những hỗn hợp đều thuộc tính với Cu(OH)2 là: glucozơ, glixerol, axit axetic.

Lưu ý: 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O.

A. Loại vì thế ancol etylic ko thuộc tính với Cu(OH)2

B. Loại vì thế natri axetat ko thuộc tính với Cu(OH)2

Lưu ý: Anđehit thuộc tính với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm, đun nóng thu được kết tủa red color gạch ốp là Cu2O.

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t° RCOONa + Cu2O + 3H2O

D. Loại vì thế natri axetat ko thuộc tính với Cu(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không phản xạ với AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun lạnh lẽo tạo nên trở nên Ag là

A. C6H12O6  

B. CH3COOH

C. HCHO      

D. HCOOH

Câu 2:

Thuốc demo này nhằm phân biệt được toàn bộ những hóa học riêng lẻ sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal?

A. Na

B. Cu(OH)2/OH-     

C. nước brom

D. AgNO3/NH3

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học đều thuộc tính với hỗn hợp NaOH là

A. glixerol, glyxin, anilin

B. etanol, fructozơ, metylamin

C. metyl axetat, glucozơ, etanol

D. metyl axetat, phenol, axit axetic

Câu 4:

Để phân biệt 3 hóa học lỏng: benzen, toluen, stiren, người tớ uống thuốc demo này sau đây

A. Quỳ tím  

B. Dung dịch KMnO4           

C. Dung dịch Br2   

D. Dung dịch NaOH

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3  

B. 5   

C. 1   

D. 4

Câu 6:

Cho những chất: axit axetic; phenol; ancol etylic; metyl fomat; tristearin; fomandehit. Số hóa học phản xạ với hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo là:

A. 3  

B. 4   

C. 5   

Xem thêm: chuỗi truyền electron tạo ra

D. 2