đề thi tiếng anh lớp 1

Bộ 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh (Family and Friends), iLearn Smart Start gom Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 kể từ bại gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1

Top 100 Đề thi đua Tiếng Anh lớp một năm 2023 (có đáp án)

Quảng cáo

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì hai năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo) với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời phát minh năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề thi đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

Tham khảo tăng Bài luyện, đề thi đua lớp 1 hoặc khác:

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

  Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

 • Giáo án lớp 1 (các môn học)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Complete these words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

II. Read and tick

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

III. Tô color theo đòi khêu gợi ý

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

II. Write “b, c, d, e, k, r” vĩ đại complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a hắn o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Look at the picture and complete the word

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài luyện, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài luyện lớp 1:

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2
 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1
 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 sách cũ

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.