đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Câu hỏi:

08/08/2021 19,263

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa vặn đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được glixerol và 35,36 gam muối hạt. Mặt không giống, m gam X ứng dụng tối nhiều với a mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đặt nX = x;nCO2 = y; chừng bất bão hoà của X là k.

Theo BT O: 6x + 6,16 = 2y + 2 (1) và m = mC + mH + mO = 12y + 2.2 + 16.6x

Khi mang lại X ứng dụng với NaOH thì: nNaOH = 3x mol và nC3H8O3 = x mol

BTKL 96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x (2)

Từ (1), (2) suy ra: x = 0,04; hắn = 2,2

Theo chừng bất bão hoà: x.(k – 1) = hắn – 2 (1)  k = 6 nBr2 = x.(k – 3) = 0,12 mol.

Đáp án C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x mol axit glutamic ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp X. Dung dịch X ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp hắn mol NaOH. Biểu thức tương tác x và hắn là.

A. 2x = 3y

B. y = 4x

C. y = 2x

D. y = 3x

Câu 2:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua), polistiren, poli(etylen terephtalat), nilon- 6,6. Số polime được pha chế vày phản xạ trùng khớp là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 3:

Thủy phân este này tại đây nhận được ancol etylic (CH3CH2OH)?

A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

C. HCOOCH2CH3

D. CH3CH2COOCH3

Câu 4:

Kim loại này tại đây hoàn toàn có thể hạn chế được thủy tinh?

A. Al

B. Fe

C. Cr

D. Li

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (với năng lượng điện vô cùng trơ), nhận được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua loa lếu ăn ý Al2O3 và CuO đun rét nhận được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn nhập hỗn hợp chứa chấp CuSO4 và H2SO4, với xuất hiện tại bào mòn năng lượng điện hóa.

(d) Kim loại với sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt là Ag.

(e) Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập hỗn hợp FeCl2, nhận được hóa học rắn bao gồm Ag và AgCl.

Số tuyên bố đích thị là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6:

Thủy phân este X nhập hỗn hợp NaOH, nhận được C2H3O2Na và C2H6O. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H3COOCH3

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

D. C2H5COOCH3