glixin không tác dụng với

Câu hỏi:

25/08/2020 117,075

Bạn đang xem: glixin không tác dụng với

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Glyxin với group NH2 → thuộc tính được với H2SO4 loãng

Glyxin với group COOH → thuộc tính được với CaCO3 và C2H5OH

Glyxin ko thuộc tính được với KCl

Đáp án nên cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ aminoaxit là thích hợp hóa học lưỡng tính tao hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ của hóa học này theo thứ tự với

A. dung dịch KOH và hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH và hỗn hợp NH3.

C. hỗn hợp HCl và dung dịch Na2SO4.

D. hỗn hợp KOH và CuO

Câu 2:

Cho 0,1 mol Ala-Gly thuộc tính không còn với 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 29,6

B. 24,0

C. 22,3

D. 31,4

Câu 3:

Cho m gam lếu thích hợp bao gồm glyxin và alanin thuộc tính vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1,2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, chiếm được 31,62 gam muối bột khan. Giá trị của m là

A. 30,96.

B. 26,94.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

C. 24,72.

D. 25,02

Câu 4:

Chất phản xạ được với tất cả nhị hỗn hợp NaOH, HCl là

A. C2H6.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3COOH.

D. C2H5OH.

Câu 5:

Cho 0,2 mol alanin thuộc tính với 200 ml hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp X với chứa chấp 28,75 gam hóa học tan. Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản xạ vừa phải đầy đủ với những hóa học vô hỗn hợp X?

A. 100 ml.

B.  400 ml.

C. 500 ml.

D. 300 ml.

Câu 6:

ho 10,3 gam amino axit X thuộc tính với HCl dư chiếm được 13,95 gam muối bột. Mặt không giống, cho tới 10,3 gam amino axit X thuộc tính với NaOH (vừa đủ) chiếm được 12,5 gam muối bột. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2NC3H6COOH

B. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH.

C. H2NC2H4COOH.  

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.