hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

hint-header

[QG.18 – 202] Hỗn thích hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được một,56 mol CO 2 và 1,52 mol H 2 O. Mặt không giống, m gam X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 0,09 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo thích hợp muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y


Chia sẻ bởi: Trần Khang


[QG.18 – 202] Hỗn thích hợp X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được một,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt không giống, m gam X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 0,09 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo thích hợp muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Chủ đề liên quan

[QG.đôi mươi - 201] Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 58,96 gam láo thích hợp nhì muối bột. Nếu nhóm cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần một vừa hai phải đầy đủ 5,1 mol O2, nhận được H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X đem nhập m gam E là

[QG.đôi mươi - 202] Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 57,84 gam láo thích hợp nhì muối bột. Nếu nhóm cháy không còn m gam E thì nên cần một vừa hai phải đầy đủ 4,98 mol O2, nhận được H2O và 3,48 mol CO2. Khối lượng của X nhập m gam E là

[QG.21 - 201] Hỗn thích hợp E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol ứng là 3: 2: 1). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 4,0 mol O2, nhận được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang đến m gam E tính năng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, nhận được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 47,08 gam láo thích hợp nhì muối bột. Phần trăm lượng của X nhập E là

[QG.21 - 202] Hỗn thích hợp E bao gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương tứng là 1: 2: 4). Đốt cháy trọn vẹn m gam E cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 7,43 mol O2, nhận được CO2 và H2O. Mặt không giống, mang đến m gam E tính năng không còn với lượng dư hỗn hợp NaOH đun rét, nhận được thành phầm cơ học bao gồm glixerol và 86 gam láo thích hợp nhì muối bột. Phần trăm lượng của X nhập E là

Sở HN – L3 - 2020) Đun rét a gam láo thích hợp E chứa chấp triglixerit X và những axit Khủng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), nhận được glixerol và láo thích hợp muối bột Y. Hiđro hóa trọn vẹn Y cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,1 mol H2 chỉ nhận được muối bột natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu được một,645 mol CO2. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

B.08): Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học Khủng cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được lượng xà chống là

201 – Q.17). Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học Khủng vì thế hỗn hợp NaOH, đun rét nhận được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối bột. Giá trị của m là

202 – Q.17). Hiđro hóa trọn vẹn 17,68 gam triolein cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

203 – Q.17). Xà chống hóa trọn vẹn 17,8 gam hóa học Khủng X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là

A.14): Đốt cháy trọn vẹn 1 mol hóa học Khủng, nhận được lượng CO2 và H2O rộng lớn thông thường nhau 6 mol. Mặt không giống a mol hóa học Khủng bên trên tính năng tối nhiều với 600 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là

Đốt a mol X là trieste của glixerol và axit đơn chức, mạch hở, nhận được b mol CO2 và c mol H2O, biết b – c = 4a. Hiđro hóa m gam X cần thiết 6,72 lít H2 (đktc), nhận được 39 gam X’. Nếu mang đến m gam X phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp chứa chấp 0,7 mol NaOH, tiếp sau đó cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thì nhận được từng nào gam hóa học rắn?

Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol láo thích hợp X bao gồm tía triglixerit cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 4,78 mol O2, nhận được 3,12 mol H2O. Mặt không giống, hiđro hóa trọn vẹn 102,96 gam X (xúc tác Ni, to) nhận được láo thích hợp Y. Đun rét Y với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được glixerol và m gam muối bột. Giá trị của m là

Sở HN – L2 - 2020) Đốt cháy trọn vẹn 17,64 gam một triglixerit X vì thế oxi dư nhận được 25,536 lít khí CO2 (đktc) và 18,36 gam H2O. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn 0,015 mol X vì thế hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ nhận được 4,59 gam natri stearat và m gam muối bột của một axit Khủng Y. Giá trị của m là

QG.18 - 201): Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt không giống, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

Sở HN – L1 - 2020) Đốt cháy trọn vẹn một lượng hóa học Khủng X nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 3,24 mol O2. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn lượng hóa học Khủng bên trên vì thế NaOH nhận được m gam láo thích hợp nhì muối bột của axit oleic và axit stearic. thạo lượng X bên trên rất có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp chứa chấp tối nhiều 0,04 mol Br2. Giá trị của m là

QG.19 - 204). Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 2,31 mol O2, nhận được H2O và 1,65 mol CO2. Cho m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được glixerol và 26,52 gam muối bột. Mặt không giống, m gam X tính năng được tối nhiều với a mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

QG.19 - 202). Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được glyxerol và m gam muối bột. Mặt không giống, 25,74 gam X tính năng được tối nhiều với 0,06 mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của m là

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được glixerol và m gam láo thích hợp muối bột. Đốt cháy trọn vẹn a mol X nhận được 2,75 mol CO2 và 2,55 mol H2O. Mặt không giống, a mol X tính năng tối nhiều với 0,1 mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của m là

Hỗn thích hợp X bao gồm axit panmitic, axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nhận được 2,11 mol CO2 và 2,00 mol H2O. Mặt không giống, m gam X tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 0,12 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam láo thích hợp muối bột natri panmitat, natri oleat. Giá trị của a gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

[QG.đôi mươi - 203] Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam láo thích hợp nhì muối bột. Nếu nhóm cháy không còn m gam E thì nên cần đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X nhập m gam E là