i ... my sister in april as planned

Câu hỏi:

17/05/2023 9,623

Bạn đang xem: i ... my sister in april as planned

C. am going lớn see

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: as planned (như đang được dự tính) nên tớ sử dụng sau này gần

Dịch: Tôi tiếp tục bắt gặp em gái tôi vô mon Tư theo đuổi plan.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

What time _______ tomorrow?

A. are you going lớn leave 

B. tự you leave

C. will you leave

D. would you leave

Câu 2:

Poaching ____ the greatest threat lớn many species.

A. creates

B. presents

C. poses

D. produces

Câu 3:

It is the underserved ________ that damaged his life and his family.

A. reputable

B. repute

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

C. reputation

D. disrepute

Câu 4:

She hasn't paid as much attention to her children as she ______ since she _______ working.

A. does - starts

B. did - started

C. was doing - was starting

D. has done – would start

Câu 5:

Unfortunately, the solution lớn this problem is neither simple nor ______.

A. economy

B. economic

C. economical

D. economically

Câu 6:

..... as taste is really a composite sense made up of both taste and smell.

A. that we refer lớn

B. lớn which we refer

C. what tự we refer lớn

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

D. what we refer