in germany it's important to be serious in a work situation

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 đồ sộ 5

In Germany, it's important đồ sộ be serious in a work situation. They don't mix work and play ví you shouldn't make jokes (1) _______ you bởi in the UK and USA when you first meet people. They work in a very organized way and prefer đồ sộ bởi one thing at a time. They don't like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Punctuality is very important ví you should arrive on time for appointments. At meeting, it's important đồ sộ follow the agenda and not interrupt (3) _______ speaker. If you give a presentation, you should focus (4) _______ facts and technical information and the quality of your company's products. You should also prepare well, as they may ask a lot of questions. Colleagues normally use the family names, and title - for example 'Doctor' or 'Professor', ví you shouldn't use first names (5) _______ a person asks you đồ sộ.

Bạn đang xem: in germany it's important to be serious in a work situation

A. while

B. as if

C. such as

D. as

Đáp án D

Đáp án D
A. While: nhập khi
B. As if: như thể, như là…
C. Such as: ví như..
D. As: như là…
They don't mix work and play ví you shouldn't make jokes (1) _______ you bởi in the UK and USA when you first meet people. Họ ko trộn lẫn lộn thân thiện nghịch tặc và thao tác làm việc vì thế chúng ta tránh việc thực hiện trò như thông thường thực hiện ở Anh và Mỹ khi đợt trước tiên họp mặt từng người

A. sudden

B. suddenly

C. abruptly

D. promptly

Đáp án A

Đáp án A
Ở phía trên sở hữu danh kể từ change (sự thay cho đổi) hâu phương, nên tớ cần thiết một tính kể từ nhằm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh từ
Sudden: đột ngột
They don't like• interruptions or (2)_______ changes of schedule. Họ ko mến sự loại gián đoạn hoặc thay cho thay đổi đột ngột kế tiếp hoạch

A. other

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

B. others

C. another

D. the other

Đáp án D

Đáp án D
Sau other thông thường là danh kể từ số nhiều => A loại
Others = other + danh kể từ số nhiều, vì thế sau others không tồn tại danh kể từ => B loại
Sử dụng another + N khi chỉ nói đến 2 danh kể từ, và danh kể từ này đã được nói tới ở trước => C loại
At meeting, it's important đồ sộ follow the agenda and not interrupt (3) _______ speaker.Tại buổi họp, điều cần thiết là cần theo đuổi dõi lịch trình nghị sự và ko được ngắt lời trị ngôn viên không giống.

Đáp án A

Đáp án A
Focus on st: triệu tập nhập cái gì
If you give a presentation, you should focus (4) _______ facts and technical information and the quality of your company's products. Nếu chúng ta thể hiện một bài bác thuyết trình, chúng ta nên triệu tập nhập những dữ khiếu nại và vấn đề chuyên môn và chấtlượng thành phầm của doanh nghiệp chúng ta.

A. if only

B. as

C. unless

D. since

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ

Đáp án C

Đáp án C
If only = wish
As: như thể, bởi vì vì
Unless (= if not): trừ khi
Since: chính vì, kể từ
Colleagues normally use the family names, and title - for example 'Doctor' or 'Professor', ví you shouldn't use first names (5) _______ a person asks you đồ sộ.. Đồng nghiệp hay được dùng bọn họ, và chức vụ - ví dụ “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” bởi vậy chúng ta tránh việc dùng thương hiệu riêng rẽ, trừ khi một tình nhân cầu chúng ta.

Dịch bài
Ở Đức, điều quan liêu trọng là người tiêu dùng phải thật nghiêm nghị túc nhập công việc. Họ ko trộn lẫn lộn thân thiện nghịch tặc và thao tác làm việc vì thế chúng ta tránh việc thực hiện trò như thông thường thực hiện ở Anh và Mỹ khi đợt trước tiên họp mặt người xem. Họ thao tác làm việc theo đuổi một cơ hội vô cùng sở hữu tổ chức triển khai và mến thực hiện một việc bên trên 1 thời điểm. Họ ko mến sự loại gián đoạn hoặc thay cho thay đổi đột ngột plan.Việc chính giờ là vô cùng cần thiết, vì thế chúng ta nên cho tới đúng giờ cho những cuộc hứa.Tại buổi họp, điều cần thiết là cần theo đuổi dõi lịch trình nghị sự và ko được ngắt lời trị ngôn viên không giống.Nếu chúng ta thể hiện một bài bác thuyết trình, chúng ta nên triệu tập nhập những dữ khiếu nại và vấn đề chuyên môn và chấtlượng thành phầm của doanh nghiệp chúng ta.Quý Khách cũng nên sẵn sàng chất lượng tốt, vì như thế bọn họ rất có thể chất vấn thật nhiều thắc mắc.Đồng nghiệp hay được dùng bọn họ, và chức vụ - ví dụ “Bác sĩ” hoặc “Giáo sư” bởi vậy chúng ta tránh việc dùng thương hiệu riêng rẽ, trừ khi một tình nhân cầu chúng ta.