jeans are very popular with

3 Fill one suitable word in each blank đồ sộ complete the passage.

×

Bạn đang xem: jeans are very popular with

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Xem thêm: đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội

Note

Font:

Typing text

Font: