kim loại fe không phản ứng với dung dịch

Câu hỏi:

06/08/2022 796

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với dung dịch

A. NaNO3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Fe ko phản xạ được với NaNO3

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ cho tới dư sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp với chứa chấp muối hạt FeCl3. Số phản xạ xẩy ra là:

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học bự vì thế hỗn hợp NaOH đun giá buốt, chiếm được 9,trăng tròn gam glixerol và 91,80 gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 89,0

B. 101,0

C. 85,0

D. 93,0

Câu 3:

Cho 7,80 gam Mg ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp HNO3 loãng. Sau phản xạ chiếm được V lít khí N2 (spk có một không hai, đktc). Hãy tính V?

Câu 4:

Thủy phân este X vô môi trường thiên nhiên axit chiếm được C2H5COOH và CH3OH. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC2H5

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

B. C2H5OCOCH3

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ba đều phản xạ mạnh với nước

(2) Kim loại Cu ứng dụng với hỗn hợp láo phù hợp NaNO3 và H2SO4 loãng

(3) Dùng khí CO dư khử CuO nung giá buốt chiếm được sắt kẽm kim loại Cu

(4) Dùng hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư hoàn toàn có thể tách Ag thoát ra khỏi láo phù hợp Ag và Cu

(5) Kim loại cứng nhất là Cr

Số tuyên bố đúng là:

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

Tính hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử

Trong những phù hợp hóa học, những sắt kẽm kim loại đều chỉ có một nút lão hóa cao nhất

Ở ĐK thông thường, toàn bộ những sắt kẽm kim loại ở tình trạng rắn

Tính hóa học vật lí công cộng của sắt kẽm kim loại đều phải có những electron tự tại tạo nên ra

Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan đảm bảo chất lượng vô hỗn hợp KOH ở ĐK thường

Kim loại Cu khử được Fe2+ vô dung dịch

Để kim loại tổng hợp Fe-Ni ngoài không gian độ ẩm thì thanh sắt kẽm kim loại Ni bị bào mòn năng lượng điện hóa học

Số tuyên bố sai là:

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 4