kim loại nào sau đây

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: kim loại nào sau đây

  2. Lớp 12

  3. Trong hỗn hợp, kim loại nào sau đây rất có thể khử được ion Cu 2+ ?

hint-header

Cập nhật ngày: 08-12-2022


Chia sẻ bởi: BMRP212_Đoàn Nguyễn Tuấn Anh


Trong hỗn hợp, kim loại nào sau đây rất có thể khử được ion Cu2+?

A

Na.

B

Ag.

C

Zn.

D

Au.

Chủ đề liên quan

Trong hỗn hợp, kim loại nào sau đây rất có thể khử được ion Fe2+?

A

Mg.

B

K.

C

Ba.

D

Cu.

C.07) Để khử ion Fe3+ nhập hỗn hợp trở nên ion Fe2+ có thể người sử dụng một lượng dư

A

kim loại Mg.

B

kim loại Cu.

C

kim loại Ba.

D

kim loại Ag.

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp nào là sau đây?

A

ZnCl2.

B

MgCl2.

C

NaCl.

D

FeCl3.

Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là

A

tính oxi hoá và tính khử.

B

tính bazơ.

C

tính oxi hoá.

D

tính khử.

Ở ĐK thông thường, kim loại nào sau đây thuộc tính mạnh với H2O?

A

Fe.

B

Ca.

C

Cu.

D

Mg.

QG.19 - 201). Kim loại nào là tại đây tan nội địa ở ĐK thường?

A

Cu.

B

Fe.

C

Na.

D

Al.

B.14): Kim loại nào là tại đây tan không còn nội địa dư ở sức nóng chừng thường?

A

Mg.

B

Fe.

C

Al.

D

Na.

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều phản xạ với nước ở sức nóng chừng thông thường tạo nên hỗn hợp sở hữu môi trường xung quanh kiềm là

A

Na, Fe, K.

B

Na, Cr, K.

C

Na, Ba, K.

D

Be, Na, Ca.

[MH - 2021] Kim loại nào là tại đây thuộc tính với nước chiếm được hỗn hợp kiềm?

A

Al.

B

K.

C

Ag.

D

Fe.

[QG.21 - 203] Kim loại nào là tại đây thuộc tính được với H2O ở sức nóng chừng thường?

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

A

Au.

B

Cu.

C

Ag.

D

Na.

[MH - 2021] Kim loại nào là tại đây thuộc tính được với hỗn hợp HCl sinh rời khỏi khí H2?

A

Mg.

B

Cu.

C

Ag.

D

Au.

QG.19 - 201). Kim loại nào là tại đây ko tan được nhập hỗn hợp HCl?

A

Al.

B

Ag.

C

Zn.

D

Mg.

QG.19 - 203). Kim loại nào là tại đây ko tan được nhập hỗn hợp H2SO4 loãng?

A

Mg.

B

Al.

C

Cu.

D

Fe.

Kim loại nào là tại đây phản xạ với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A

Cu.

B

Mg.

C

Ag.

D

Au.

Kim loại phản xạ được với hỗn hợp HCl loãng là

A

Ag.

B

Au.

C

Cu.

D

Al.

202 – Q.17). Dung dịch nào là tại đây thuộc tính được với sắt kẽm kim loại Cu?

A

HCl.

B

HNO3 loãng.

C

H2SO4 loãng.

D

KOH.

Kim loại Cu phản xạ được với dung dịch

A

FeSO4.

B

AgNO3.

C

KNO3.

D

HCl.

Kim loại Fe rất có thể khử được ion nào là sau đây?

A

Mg2+.

B

Zn2+.

C

Cu2+.

D

Al3+.

QG.15): Kim loại Fe không phản xạ với hóa học nào là tại đây nhập dung dịch?

A

CuSO4.

B

MgCl2.

C

FeCl3.

D

AgNO3.

C.07): Để khử ion Fe3+ nhập hỗn hợp trở nên ion Fe2+ có thể người sử dụng một lượng dư

A

kim loại Mg.

B

kim loại Cu.

D

kim loại Ag.