looking back unit 9 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: looking back unit 9 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ đích trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ nước Việt Nam. Tiếng u đẻ của tôi là giờ đồng hồ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy thưa giờ đồng hồ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ khu vực Yorkshire là một trong nhập nhiều hình thức ngữ điệu ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ đồng hồ Anh như ngữ điệu loại nhì.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada với ngữ điệu chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều tuy nhiên phụ vương người nói đến việc thưa ngữ điệu. Điền nhập vị trí trống rỗng với 1 cụm kể từ nhập sườn.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, ví I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went to tát Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, ví I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went to tát Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ thứ nhất của tôi là giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ở khu vực thôn tôi sinh sống có không ít mái ấm gia đình người Anh, vậy nên tôi khá xuất sắc giờ đồng hồ Anh, tôi cũng biết một chút ít giờ đồng hồ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập được những kể từ cơ phiên bản. 

Tôi thành thục nhì loại giờ đồng hồ chính vì tía của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ đồng hồ Anh chính vì tôi thao tác làm việc cho 1 doanh nghiệp lớn nhiều vương quốc. Tôi rất có thể tiếp xúc vị giờ đồng hồ Ý tuy nhiên còn vụng về về. 

Thành thiệt tuy nhiên thưa tôi thông thường về ngữ điệu, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tôi đang được học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể thưa một kể từ nào là cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ nhập ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ đồng hồ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi đang được học tập một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh nhập kỳ ngủ.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi nói cách khác giờ đồng hồ Ý rất tuyệt.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi nói cách khác cả giờ đồng hồ Anh và giờ đồng hồ Pháp một cơ hội tuyệt vời nhất.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi thưa đầy đủ giờ đồng hồ Đức mang đến những ngày ngủ.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi đang không thực hành thực tế giờ đồng hồ Nga của tôi nhập một thời hạn nhiều năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể thưa một kể từ giờ đồng hồ Pháp nào là.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh khi chuồn ngủ non.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ đồng hồ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thành thục cả nhì loại giờ đồng hồ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi rất có thể học tập một không nhiều giờ đồng hồ Đức nhập kỳ ngủ.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng về một chút ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box to tát complete sentences.

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

(Sử dụng kể từ nhập sườn nhằm hoàn thiện câu.) 

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal to tát have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea to tát listen to tát CDs or watch DVDs and try to tát (2) ________ other speakers to tát make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not to tát (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try to tát think in the foreign language if you can! It's normal to tát make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try to tát see why it's wrong. But it's more important to tát (8) ________, ví don't be afraid to tát speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): giao phó tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal to tát have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea to tát listen to tát CDs or watch DVDs and try to tát (2) imitate other to tát make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not to tát (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try to tát think in the foreign language if you can! It's normal to tát make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try to tát see wrong. But it's more important to tát (8) communicate, ví don't be afraid to tát speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + to tát V: nỗ lực thao tác làm việc gì 

(3), (4) can + V: rất có thể thao tác làm việc gì

(5) try + not to tát V: nỗ lực ko thao tác làm việc gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây rời khỏi lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ thêm thắt "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + to tát V 

Tạm dịch:

Bình thông thường với hóa học giọng khi tất cả chúng ta thưa giờ đồng hồ Anh. Điều này cũng chất lượng tốt - những người dân không giống thông thường rất có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là phát minh chất lượng tốt khi nghe tới những CD hoặc coi DVD và nỗ lực làm theo người không giống nhằm phân phát âm chất lượng tốt rộng lớn. Nếu các bạn gặp gỡ một kể từ tuy nhiên các bạn ko biết nghĩa chúng ta cũng có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ tuy nhiên các bạn biết hoặc chúng ta cũng có thể tra tự vị. phần lớn người học tập xuất sắc giờ đồng hồ Anh ko cố dịch thanh lịch giờ đồng hồ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực suy nghĩ về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta cũng có thể. Rất thông thường khi giắt lỗi. Khi nghề giáo của công ty trị 1 lỗi sai nhập văn thưa và viết lách, hãy suy nghĩ về nó và nhìn thấy cái sai. Nhưng cũng tương đối cần thiết khi tiếp xúc vậy nên chớ lo ngại thưa.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối liên hệ đích vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó đang được ăn tối của Cửa Hàng chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next to tát us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang tuy nhiên tôi đang được gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một cửa hàng chúng ta cũng có thể mua sắm sách CD giờ đồng hồ Anh.)

3. The English couple who/that live next to tát us can get by in Vietnamese.

(Cặp bà xã ông xã người Anh sinh sống cạnh căn nhà Cửa Hàng chúng tôi rất có thể tiếp xúc chút giờ đồng hồ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một cửa hàng ngay gần nhà đất của tôi chào bán DVD vô cùng rẻ mạt.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới mẻ nhập tự vị này đang được xuất phiên bản vị Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E to tát complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm hoàn thiện bài bác hội thoại bài bác hội thoại tại đây. Thực hành bài bác hội thoại với các bạn nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened to tát CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you vì thế to tát improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng các bạn ganh đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! Quý khách hàng rất có thể share với bản thân kinh nghiệm tay nghề học tập giờ đồng hồ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không với chi.)

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế nào là về chuyên môn giờ đồng hồ Anh của công ty bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình nói cách khác giờ đồng hồ Anh tự do thoải mái nhập đa số bất kể trường hợp nào là.)

Long: Really? What things did you vì thế to tát improve your English outside class?

(Thật sao? Quý khách hàng đã từng gì nhằm trau dồi giờ đồng hồ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và phát âm nhiều. Mình kết các bạn và thực hành thực tế thưa giờ đồng hồ Anh với những người phiên bản xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

(Và các bạn đang được trau dồi phân phát âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened to tát CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và làm theo phân phát âm của mình.)