mark zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

 • Tất cả
 • Câu chất vấn hay
 • Chưa trả lời
 • Câu chất vấn vip

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questionsThe abilities to tát work(A)  hard, follow directions, and thinking(B)  independently are(C)  some of the criteria for success(D)  in the workplace A.to tát work B. thinking C. are D. for...Đọc tiếpMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questionsThe abilities to tát work(A)  hard, follow directions, and thinking(B)  independently are(C)  some of the criteria for success(D)  in the workplace A.to tát work B. thinking C. are D. for success

Lê Quỳnh Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The abilities to work hard, follow directions, and thinking independently are some of the  criteria for success in the workplace

A. to work

B. thinking

C. are

D. for success

Lê Quỳnh Anh

Xem thêm: cam ranh thuộc tỉnh nào

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh

Lê Quỳnh Anh