một trong những đặc điểm của thường biến là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-07-2022

Bạn đang xem: một trong những đặc điểm của thường biến là


Chia sẻ bởi: Lê Thị Thanh Mai


Một trong mỗi Điểm sáng của thông thường biến chuyển là

thay thay đổi kểu gen, không bao giờ thay đổi loại hình.

B

thay thay đổi loại hình, không bao giờ thay đổi loại gen.

C

thay thay đổi loại hình và thay cho thay đổi loại gen.

D

không thay cho thay đổi loại gen, không bao giờ thay đổi loại hình.

Chủ đề liên quan

Muốn năng suất vượt lên trước số lượng giới hạn của như thể hiện tại đem tao cần để ý cho tới việc

A

cải tiến thủ như thể gia súc, cây xanh.

B

cải tạo ra ĐK môi trường thiên nhiên sinh sống.

C

cải tiến thủ kinh nghiệm phát hành.

D

tăng cường chính sách đồ ăn, phân bón.

Một quần thế ngẫu phối đang được ở tình trạng thăng bằng DT, đem tỉ lệ thành phần loại gen aa là 36%. Tần số những loại gen của quần thể bại là

Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh

A

trạng thái động của quần thể.

B

sự thăng bằng DT của quần thể ngẫu phối.

C

trạng thái ổn định lăm le của những tần số alen vô quần thể.

D

sự tăng tỉ lệ thành phần loại hình chất lượng.

Ở người, gen quy lăm le group huyết A, B, O và AB đem 3 alen: IA, IB, IO bên trên NST thông thường. Một cặp phu nhân ông chồng đem group huyết A và B sinh được một trai đầu lòng đem group huyết O . Kiểu gen về group huyết của cặp phu nhân ông chồng này là

C

một người IAIO người còn sót lại IBIO.

Một quần thể đem 1000 thành viên, vô đó: 300 thành viên đem loại gen AA, 200 thành viên đem loại gen Aa, 500 thành viên đem loại gen aa. Tần số alen A, alen a vô quần thể là

Ở những loại loại vật lưỡng bội, số group gen links ở từng loại vì thế số

A

nhiễm sắc thể vô cỗ lưỡng bội của loại.

B

nhiễm sắc thể vô cỗ đơn bội của loại.

Trong số những quần thể sau đây, đem từng nào quần thể đang được ở tình trạng thăng bằng di truyền?
Quần thể 1: 0,09AA: 0,42Aa: 0,49aa Quần thể 2: 100% aa
Quẩn thể 3: 100% Aa Quần thể 4: 0.25AA: 0,5Aa: 0,25aa

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: phân tử bóng, alen b: phân tử nhăn. Dự đoán thành phẩm về loại hình của luật lệ lai P: AABB x AaBb.

A

Xem thêm: if parents bring up a child

3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

C

1 vàng, trơn: 1 xanh rờn, bóng.

D

3 vàng, trơn: 1 xanh rờn, bóng.

Cho lai nhị cây túng thiếu trái ngược tròn trĩnh cùng nhau, F1 nhận được 100% trái ngược dẹt. Cho F1 tự động thụ phấn, F2 nhận được 272 cây túng thiếu trái ngược tròn trĩnh, 183 cây túng thiếu trái ngược bầu dục và 31 cây túng thiếu trái ngược lâu năm. Sự DT tính trạng hình dạng trái ngược túng thiếu tuân theo đòi quy luật

Thực hóa học của qui luật phân li song lập là thưa về

A

sự phân li song lập của những cặp alen vô quy trình hạn chế phân.

B

sự tổng hợp của những alen vô quy trình thụ tinh ma.

C

sự phân li loại hình theo đòi tỉ lệ thành phần (3:1)n

D

sự phân li song lập của những cặp tính trạng.

Gen phân bổ tới sự tạo hình nhiều tính trạng được gọi là

Một quần thể ngẫu phối đem cấu hình di truyền: 0,6 AA + 0,2 Aa + 0,2 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a theo lần lượt là

Ở người, loại tóc do một gen bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Một người nam nhi tóc xoăn lấy phu nhân cũng tóc xoăn, bọn họ sinh phen loại nhất được một trai tóc xoăn và phen loại nhị được một gái tóc trực tiếp. Cặp phu nhân ông chồng này còn có loại gen là

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

A

mất ổn định lăm le tần số kha khá của những alen vô quần thể ngẫu phối.

B

mất ổn định lăm le tần số những thể đồng hợp ý vô quần thể ngẫu phối.

C

ổn lăm le về tần số alen và bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

D

mất thăng bằng bộ phận loại gen vô quần thể ngẫu phối.

Một quần thể ngẫu phối đang được ở tình trạng thăng bằng DT, đem tỉ lệ thành phần loại gen aa là 81%. Tần số những loại gen của quần thể bại là

Quần thể này tại đây đem bộ phận loại gen đạt tình trạng cân nặng bằng?

Cho tần số thiến gen : AC = 25% ; AB = 45% ; CB = 20%. Bản đồ dùng gen là

Một quần thể đem bộ phận loại gen: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Cấu trúc DT của quần thể ở mới sau thời điểm tự động phối là

Quy luật phân li song lập góp thêm phần lý giải hiện tại tượng

A

các gen phía trên và một NST.

B

các gen phân li và tổng hợp vô hạn chế phân.

C

sự DT những gen tồn bên trên vô nhân tế bào.

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

D

biến dị tổng hợp đa dạng ở loại giao hợp.

Phép lai P: AaBbDdEe x AAbbDdEe hoàn toàn có thể tạo hình ở mới F1 từng nào loại loại hình?