nhân đa thức với đa thức

Bài ghi chép Cách nhân đa thức với đa thức với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách nhân đa thức với đa thức.

Cách nhân đa thức với đa thức (cực hoặc, sở hữu điều giải)

A. Phương pháp giải

Quy tắc nhân đa thức với đa thức

Bạn đang xem: nhân đa thức với đa thức

      . Muốn nhân một nhiều thức với cùng một nhiều thức tớ nhân từng hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức cơ rồi với mọi tích cùng nhau.

      . Tích của nhì nhiều thức là một trong những nhiều thức

Công thức nhân nhiều thức và nhiều thức

      Cho A, B, C, D là những nhiều thức tớ có:

      (A + B).(C + D) = A.(C + D) + B.(C + D) = AC + AD + BC + BD

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính (x – 5). (2x+ 1)

A. 2x2 – 9x – 5

B. 2x2 + 9x – 5

C. 2x2 – 11x – 5

D. 2x2 + 11x - 5

Lời giải

Ta có: (x- 5). (2x +1) = x. (2x+ 1) – 5. (2x+ 1)

= x .2x + x.1 – 5.2x – 5.1

= 2x2 + x – 10x – 5

= 2x2 + (x- 10x) – 5

= 2x2 – 9x - 5

Chọn A.

Ví dụ 2. Thực hiện tại phép tắc tính (x – xy). (x2 + y)

A. x3 + x – x3y – xy

B. x3 - xy + x3y – xy2

C. x3 + xy – x3y – xy2

D. x2 + xy – x3y – xy2

Lời giải

Ta có: (x- xy). (x2 + y)

= x.(x2 + y) – xy. (x2 + y)

= x.x2 + xy – xy . x2 – xy. y

= x3 + xy – x3y – xy2

Chọn C.

Ví dụ 3. Thực hiện tại phép tắc tính (xy - xy2).(y - 2xy + 1)

A. 2x2y2 - xy + xy3 + 2x2y3

B. -2x2y2 + 2x2y - xy3 + 2x2y3

C. 2x2y + xy - xy3 + 2x2y3

D. -2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

Lời giải

Ta có:

(xy - xy2).(y - 2xy + 1)

= xy(y - 2xy + 1) - xy2.(y - 2xy + 1)

= xy.hắn + xy.(-2xy) + xy.1 - xy2.hắn - xy2.(-2xy) - xy2.1

= xy2 - 2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3 - xy2

= (xy2 - xy2) - 2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

= -2x2y2 + xy - xy3 + 2x2y3

Chọn D

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Tính (2x + y) (4x – 2y)

A. 8x2 – 2y2

B. 4x2 + 8xy

C. 8x2 + 8xy – 2y2

D. 8xy – 2y2

Lời giải:

Ta có:

(2x +y).(4x - 2y) = 2x( 4x – 2y) + hắn.(4x – 2y)

= 2x. 4x + 2x. (-2y)+ hắn. 4x + hắn.(- 2y)

= 8x2 – 4xy + 4xy – 2y2

= 8x2 – 2y2

Chọn A.

Câu 2. Tính (5 - x)(x3 - 2x2 + x -1)

A. -x4 + 7x3 - 8x2 + 6x - 5

B. -x4 + 7x3 - 9x2 + 8x - 5

C. -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5

D. -x4 + 7x3 + 11x2 + 8x - 5

Lời giải:

(5 - x)(x3 - 2x2 + x -1)

= 5.(x3 - 2x2 + x -1) - x.(x3 - 2x2 + x -1)

= 5x3 - 10x2 + 5x - 5 - x4 + 2x3 - x2 + x

= -x4 + (5x3 + 2x3) + (-10x2 - x2) + (5x + x) - 5

= -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5

Chọn C.

Câu 3. Tính (x2 - xy + y2)(x + y)

A .x3 + 2x2y + y3

B. x3 + 2xy2 + y3

C. x3 + 2x2y + 2xy2 + y3

D. x3 + y3

Lời giải:

(x2 - xy + y2)(x + y)

= x2.(x + y) - xy.(x + y) + y2.(x + y)

= x3 + x2y - x2y - xy2 + xy2 + y3

= x3 + (x2y - x2y) + (xy2 - xy2) + y3

= x3 + y3

Xem thêm: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

Chọn D.

Câu 4. Tính Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Chọn B.

Câu 5. Tính (x2 - 2x + 3)(x - 5)

A. x3 - 7x2 + 7x - 15

B. x3 - 7x2 + 7x - 15

C. x3 + 7x2 + 13x - 15

D. x3 - 7x2 + 13x -15

Lời giải:

(x2 - 2x + 3)(x - 5)

= x2(x - 5) - 2x(x - 5) + 3(x - 5)

= x3 - 5x2 - 2x2 + 10x + 3x - 15

= x3 - 7x2 + 13x - 15

Chọn D.

Câu 6. Thực hiện tại phép tắc tính sau: (x - 2y)(x2y2 - xy + 2y)

A. x3y2 - x2y + 2xy - 2x2y3 + 2xy2 - 4y2

B. x3y2 - x2y + 2xy + 2x2y3 - 2xy2 - 4y2

C. x3y2 - 2x2y + 2xy - 2x2y3 + xy2 - 4y2

D. x3y2 - x2y + 2xy - x2y3 + xy2 - 4y2

Lời giải:

(x - 2y)(x2y2 - xy + 2y)

= x(x2y2 - xy + 2y) - 2y(x2y2 - xy + 2y)

= x3y2 - x2y + 2xy - 2x2y3 + 2xy2 - 4y2.

Chọn A.

Câu 7. Tính Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Lời giải:

Cách nhân đa thức với đa thức đặc biệt hoặc, sở hữu điều giải

Chọn B.

Câu 8. Kết trái khoáy của phép tắc tính ( x – 2). (x+ 5) vày ?

A. x2 - 2x - 10

B. x2 + 3x - 10

C. x2 - 3x - 10

D. x2 + 2x - 10

Lời giải:

Ta sở hữu (x - 2)(x + 5) = x(x + 5) - 2(x + 5)

= x2 + 5x - 2x -10

= x2 + 3x - 10

Chọn đáp án B.

Câu 10. Thực hiện tại phép tắc tính (x – x2 + y). (x- y)

A. x2 + x3 + x2y – y2

B. x2 – x3 - x2y + y2

C. x2 – x3 + x2y – y2

D. Đáp án không giống

Lời giải:

(x- x2 + y).(x- y) =x. (x – y) – x2 (x- y) + y(x- y)

= x2 – xy – x3 + x2y+ xy – y2

= x2 – x3 + x2y – y2

Chọn đáp án C.

D. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1. Khai triển những biểu thức sau

a) A = (x3 – 2x + 1)(2x2 + 5)

b) B = (3x – 1)(2x – 3)(x – 7)

Bài 2. Khai triển những biểu thức sau

a) A = (x2 – x – y)(y3 – 1)

b) B = (x + y)2(2x + y2)

Bài 3. Khai triển những biểu thức sau:

a) A = 3xy+yxy2

b) B = 13x+12y2(x2+y2xy)

Bài 4. Khai triển những biểu thức sau:

a) A = (x2 + 2y2 + 2xy)(x – y3)

b) B = (x3 – x – 5)(x2 + 2x + 3)

Bài 5. Khai triển những biểu thức sau:

a) A = 12x2+x4x3+5x2

b) B = 8x3+5x2+12x+x

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 8 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Cách minh chứng biểu thức ko tùy theo biến chuyển (cực hoặc, sở hữu điều giải)
 • Cách rút gọn gàng biểu thức lớp 8 (cực hoặc, sở hữu điều giải)
 • Cách tính độ quý hiếm biểu thức lớp 8 (cực hoặc, sở hữu điều giải)
 • Cách giải phương trình lớp 8 đặc biệt hoặc, sở hữu đáp án
 • Cách minh chứng đẳng thức lớp 8 (cực hoặc, sở hữu điều giải)

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích tập luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: công thức tính hình tròn

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập luyện Toán lớp 8 sở hữu điều giải chi tiết sở hữu vừa đủ Lý thuyết và những dạng bài xích sở hữu điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học