nowadays people are more aware

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to tát 5.

Nowadays, people are more aware that wildlife all over the world is in (1)_______. Many species of animals are threatened, and could easily become (2)_______ if we tự not make an effort to tát protect them. There are many reasons for this. In some cases, animals are hunted for their fur or for other valuable parts of their bodies. Some birds, such as parrots, are caught (3)_______ and sold as pets. For many animals and birds, the problem is that their habitat - the place where they live - is disappearing. More land is used for farms, for houses or industry, and there are fewer open spaces than vãn there once were. Farmers use powerful chemicals to tát help them grow better crops, but these chemicals pollute the environment and (4)_______ the wildlife. The most successful animals on earth - human beings - will soon be the only ones (5)_______ , unless we can solve this problem.

Bạn đang xem: nowadays people are more aware

(1)

A. threat

B. problem

C. danger

D. vanishing

Đáp án C

Đáp án C
(to) be in danger: đang được gặp gỡ nguy khốn hiểm
Dịch nghĩa: Ngày ni, quý khách đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dại bên trên toàn trái đất đang được gặp gỡ nguy nan.

(2)

A. disappeared

B. vanished

C. extinct

D. empty

Đáp án C

Đáp án C
Câu chất vấn kể từ vựng.
A. disappeared: bặt tăm = B. vanished
C. extinct: tuyệt chủng
D. empty: rỗng tuếch rỗng
Dịch nghĩa: hầu hết loại loại vật hiện nay đang bị rình rập đe dọa và hoàn toàn có thể đơn giản và dễ dàng bị tuyệt diệt nếu như tất cả chúng ta ko nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn bọn chúng.

(3)

A. for live

B. alive

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

C. lively

D. for living

Đáp án B

Đáp án B
Ở địa điểm này tớ cần thiết một tính kể từ.
Chỉ đem đáp án B và C là tính kể từ.
B. alive (adj): còn sống
C. lively (adj): sinh sống động
Dịch nghĩa: Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và cung cấp như gia súc.

(4)

A. spoil

B. wound

C. wrong

D. harm

Đáp án D

Đáp án D
Câu chất vấn kể từ vựng.
A. spoil (v): thực hiện hỏng
B. wound (v): thực hiện bị thương
C. wrong (+ somebody) (v): thực hiện sợ hãi, thực hiện thiệt hại
D. harm (v): tạo nên hại
Dịch nghĩa: Nông dân dùng hóa hóa học mạnh để giúp đỡ câ trồng cải tiến và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên và gây hư tổn cho tới động vật hoang dã hoang dại.

(5)

A. left

B. over

C. staying

D. survive

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

Đáp án A

Đáp án A
A. left: còn lại
B. over: qua
C. staying: ở lại
D. survive: sinh sống sót
Dịch nghĩa: Loại vật cải tiến và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - quả đât - tiếp tục sớm trở nên những loại vật có một không hai sót lại, trừ Lúc tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý yếu tố này.

Dịch bài
Ngày ni, quý khách đều ý thức được rằng động vật hoang dã hoang dại bên trên toàn trái đất đang được gặp gỡ nguy nan. hầu hết loại loại vật hiện nay đang bị rình rập đe dọa và hoàn toàn có thể đơn giản và dễ dàng bị tuyệt diệt nếu như tất cả chúng ta ko nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn bọn chúng. Có nhiều nguyên do cho tới việc này. Trong một vài tình huống, động vật hoang dã bị săn bắn bắt vì thế lông hoặc những thành phần có mức giá trị không giống bên trên khung hình bọn chúng. Một số loại chim, như vẹt, bị tóm gọn sinh sống và cung cấp như gia súc. Đối với tương đối nhiều động vật hoang dã và chim, yếu tố là môi trường thiên nhiên sinh sống của bọn chúng - điểm tuy nhiên bọn chúng sinh sinh sống - đang được dần dần bặt tăm. hầu hết khu đất đai được dùng cho những nông trại, nhà tại hoặc quần thể công nghiệp, và đem không nhiều không khí thoáng rộng hơn trước đó. Nông dân dùng hóa hóa học mạnh để giúp đỡ câ trồng cải tiến và phát triển chất lượng tốt rộng lớn, tuy nhiên những hóa hóa học này tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên và gây hư tổn cho tới động vật hoang dã hoang dại. Loại vật cải tiến và phát triển nhất bên trên trái khoáy khu đất - quả đât - tiếp tục sớm trở nên những loại vật có một không hai sót lại, trừ Lúc tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý yếu tố này.