simon lake drew the inspiration

Simon Lake drew the inspiration ____ La submarine of undersea travel and exploration from Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

Đáp án C

Bạn đang xem: simon lake drew the inspiration

Dịch nghĩa: Simon Lake đang được lấy hứng thú mang lại tàu lặn thám hiểm và phượt mặt đáy biển khơi La kể từ cuốn sách Hai Vạn Dặm Dưới Biển.
Cấu trúc:

- draw the inspiration for st: lấy hứng thú mang lại loại gì

- draw the inspiration from st: lấy hứng thú kể từ loại gì

- be an inspiration vĩ đại sb: là mối cung cấp hứng thú mang lại ai

Têrêxa Thúy nhứng cấu hình này ko cs nhập sách ps ko

1 Trả điều . 181 ngày

Têrêxa Thúy draw the inspiration for st lấy cảm húng tù đâu

. 181 ngày

Tommy Riors draw the inspiration for sth from sth

. 222 ngày

Minh Đức be an inspiration vĩ đại sb

. 226 ngày

Minh Đức draw the inspiration for lấy hứng thú mang lại loại j

. 226 ngày

08. Nguyễn Anh Hảo 11a2 draw inspirataon for lấy hứng thú mang lại loại gì

. 232 ngày

Duy Hưng draw inspiration for : lấy hứng thú mang lại loại gì

. 245 ngày

Dương Ah be an inspriration nguon cam hung mang lại ai

. 252 ngày

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Dương Ah draw the inspriration from lắc cam hung tu dau

. 252 ngày

Dương Ah draw the inspriration for : lắc cam hung mang lại cai gi

. 252 ngày

Thư Trần draw the inspiration for

. 277 ngày

Mộng Thường draw the inspiration for: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 279 ngày

NG Dũng draw the inspiration for / from / to

. 308 ngày

NG Dũng inspiration : cảm hứng

. 308 ngày

NG Dũng draw : vẽ

. 308 ngày

Võ Thị Thúy Kiều be an inspiration vĩ đại sb

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration from

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration for

. 10/12/2022

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Thảo Yến Phạm be an inspiration vĩ đại sb

. 30/10/2022

Linh Đinh draw the inspiration for sth: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 23/10/2022

Xem tăng phản hồi (34/54)