some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad

Exercise 3. Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Some rock stars started off as rebels with strong and broad principles.


beliefs

honour

formulas

law

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

principles (n): quy tắc, vẹn toàn lý

A. beliefs (n): tin tưởng, tín ngưỡng

B. honour (n): danh dự, thanh danh

C. formulas (n): phương thức, công thức

D. law (n): quy luật, luật lệ

=> principles = beliefs

Tạm dịch: Một số ngôi sao 5 cánh nhạc rock khởi điểm như thể những kẻ nổi loàn với những niềm tin tưởng mạnh mẽ và uy lực và rộng lớn lao.

Chọn A

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

App xem sách tóm lược miễn phí