the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

Câu hỏi:

15/09/2022 9,640

Bạn đang xem: the most popular destinations for holidays are spain italy and greece

B. package

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án trúng là: B

Giải thích: Cụm kể từ cố định: package holidays: chuyến hành trình trọn vẹn gói

Dịch: Các điểm đến lựa chọn thịnh hành nhất cho những kỳ nghỉ ngơi toàn bộ là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My favorite part of England is Cornwall. There's some absolutely beautiful ____ there.

A. nature

B. signs

C. scenery

D. views

Câu 2:

When I'm on holiday, I enjoy ____.

A. getting sunburnt

B. getting sunstroke

C. having a sunbath

D. sunbathing

Câu 3:

One day when I'm rich and famous, I'm going to lớn go on a round-the-world ____.

A. cruise

B. sail

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

C. self-catering

D. survival

Câu 4:

“I'm not hot. I'm absolutely roasting” – “____”

A. You lucky thing! I'm sure you'll enjoy it.

B. Let's go and cool down in the sea.

C. You'll get a lovely suntan.

D. Maybe you've got a sun stroke.

Câu 5:

You can save money by choosing a ____ holiday.

A. do-it-yourself

B. self-catering

C. self-study

D. survival

Câu 6:

There's a path that ____ out of the village to lớn a beautiful 14th-century church.

A. follows

B. moves

C. takes

D. leads

Xem thêm: đề thi toán vào 10 năm 2020