tiếng anh 7 unit 10 skills 2


1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how đồ sộ save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways đồ sộ save energy at home page. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc bám theo cặp. Trả điều những thắc mắc.)

1. What type of energy bởi you use at home?

(Bạn dùng loại tích điện nào là ở nhà?)

2. What bởi you usually bởi đồ sộ save energy?

(Bạn thông thường làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I use solar energy and hydro energy at home page.

(Tôi dùng tích điện mặt mũi trời và tích điện thủy năng lượng điện trong nhà.)

2. I use energy - saving lighting bulbs đồ sộ save energy.

(Tôi dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Mr Lam is discussing with his students about how đồ sộ save energy at home page. Listen and circle the phrases you hear. 

(Ông Lâm đang được thảo luận với những SV của tớ về kiểu cách tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện tận nhà. Nghe và khoanh tròn trặn những cụm kể từ các bạn nghe được.)

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

3. save money (tiết kiệm tiền)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

5. produce electricity (tạo rời khỏi năng lượng điện năng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời) 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting. But it's not cheap. So how can we save energy at home? Linh, what bởi you bởi đồ sộ save electricity?

Linh: Well, I always turn off the lights before going đồ sộ bed. I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them. I think it helps us save electricity.

Mr Lam: You're right. What about you, Minh?

Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house. We always turn them off when leaving the room. We use solar panels đồ sộ warm water too. It's cheap and clean.

Mr Lam: Sounds interesting. And how about you, ...?

Tạm dịch:

Thầy Lâm: Như đang được biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa. Nhưng nó không rẻ. Vậy nên thực hiện cơ hội nào là nhằm hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện bên trên nhà? Linh, em làm cái gi nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?

Linh: EM luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ. Em đem vài ba tranh bị năng lượng điện như vô tuyến, cái máy phân phát đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới. Em nghĩ về việc cơ chung tất cả chúng ta tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện ạ.

Thầy Lâm: Em rằng đích. Thế em thì sao, Minh?

Minh: Ồ, trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp. Nhà em cũng luôn luôn tắt bọn chúng trước lúc thoát khỏi chống. Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời nhằm thực hiện rét nước ạ. Nó rẻ mạt và tinh khiết.

Thầy Lâm: Nghe thú vị cơ. Thế còn em thì sao,...?

Lời giải chi tiết:

1. save energy (tiết kiệm năng lượng)

2. turn off the lights (tắt điện)

4. use low energy light bulbs (dùng đèn điện tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng)

6. use solar panels (sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Nghe lại và khắc ghi (✓) T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

 

T

F

1. Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

   

2. Linh always turns off the lights when going out.

   

3. Linh turns off electrical appliances when not using them.

   

4. Minh uses low energy light bulbs at his house.

   

5. Minh uses solar energy đồ sộ cook meals.

   

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

4. T

5. F

1. T

Mr Lam says we use energy for cooking, heating and lighting.

(Thầy Lâm bảo rằng tất cả chúng ta dùng tích điện cho tới việc nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

Thông tinMr Lam: As you know we use energy for cooking, heating and lighting.

(Như đang được biết, tất cả chúng ta dùng tích điện nhằm nấu bếp, thực hiện rét và thắp sáng sủa.)

2. F

Linh always turns off the lights when going out.

(Linh luôn luôn tắt đèn Khi ra đi ngoài.)

Thông tin: Linh: Well, I always turn off the lights before going đồ sộ bed.

(A, em luôn luôn trực tiếp tắt đèn trước lúc lên đường ngủ.)

3. T

Linh turns off electrical appliances when not using them.

(Linh tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không người sử dụng cho tới bọn chúng.)

Thông tin: Linh: ...I have some electrical appliances, such as a TV, a CD player, ... I turn them off when I don't use them.

(Em đem vài ba tranh bị năng lượng điện như vô tuyến, cái máy phân phát đĩa CD,... Em tắt bọn chúng lúc không người sử dụng cho tới.)

4. T

Minh uses low energy light bulbs at his house.

(Minh dùng đèn điện tích điện thấp ở nhà đất của anh ấy.)

Thông tin: Minh: Well, we use low energy light bulbs at my house.

(Ồ, trong nhà thì căn nhà em dùng đèn điện tích điện thấp.)

5. F

Minh uses solar energy đồ sộ cook meals.

(Minh dùng tích điện mặt mũi trời nhằm nấu bếp.)

Thông tin: Minh: ...We use solar panels đồ sộ warm water too.

(Nhà em cũng người sử dụng tấm tích điện mặt mũi trời nhằm thực hiện rét nước ạ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Read some ways đồ sộ save energy at home page. Choose three ways and write them in your notebook.

(Làm việc bám theo cặp. Đọc một số trong những phương pháp để tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện tận nhà. Chọn phụ vương cơ hội và ghi chép nó vào bong tay của công ty.)

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Use solar panels đồ sộ warm water (Sử dụng những tấm pin mặt mũi trời nhằm thực hiện rét nước)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi rời ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Lời giải chi tiết:

• Use low energy light bulbs (Sử dụng đèn điện tích điện thấp)

• Turn off the lights when leaving the room (Tắt đèn Khi rời ngoài phòng)

• Turn off electrical appliances when not using them (Tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không sử dụng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at home page.

(Viết một quãng văn khoảng tầm 70 kể từ về kiểu cách các bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện trong nhà.)

We use a lot of energy at home page and it costs us a lot. To save energy, we should___________.

Lời giải chi tiết:

We use a lot of energy at home page and it costs us a lot. To save energy, we should use low energy light bulbs in our house. It will help us đồ sộ reduce our electricity bill. Secondly, before going đồ sộ bed, we should turn off electrical appliances when not using them. Finally, we should turn off the lights in room when we go out, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. 

Tạm dịch:

Chúng tao dùng thật nhiều tích điện trong nhà và tất cả chúng ta tốn thật nhiều tích điện. Để tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện, tất cả chúng ta nên dùng đèn điện tích điện thấp nhập mái nhà của tớ. Nó sẽ hỗ trợ công ty chúng tôi hạn chế hóa đơn chi phí năng lượng điện. Thứ nhị, trước lúc lên đường ngủ, tất cả chúng ta nên tắt những tranh bị năng lượng điện lúc không dùng. Cuối nằm trong, tất cả chúng ta nên tắt đèn nhập chống Khi ra bên ngoài, rời tiêu tốn lãng phí nước, tắt phòng bếp Khi ngừng nấu nướng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) đồ sộ complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous khuông of the verbs in brackets. 3. Circle the correct khuông of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.