tiếng anh 8 unit 6 looking back


1. Match each word or phrase with its meaning. 2. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences, sánh that their meaning stays the same.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 6 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match each word or phrase with its meaning.

(Nối từng kể từ hoặc cụm kể từ với nghĩa của chính nó.)

1. lifestyle

a. making things with one’s hands, using skills

2. common practice

b. a vehicle pulled by dogs (usually over snow)

3. street food

c. the way in which individuals or groups of people live and work

4. making crafts

d. the usual way of doing something

5. dogsled

e. ready-to-eat food or drink sold in a street or other public places

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

1 - c: lifestyle - the way in which individuals or groups of people live and work

(lối sinh sống – cơ hội tuy nhiên những cá thể hoặc group người sinh sống và thực hiện việc)

2 - d: common practice - the usual way of doing something

(thói quen thuộc thông dụng – cơ hội thường thì thao tác làm việc gì đó)

3 - e: street food - ready-to-eat food or drink sold in a street or other public places

(ẩm thực trên phố - món ăn và thức uống dùng tức thì được chào bán bên trên lối hoặc những điểm công nằm trong khác)

4 - a: making crafts - making things with one's hand, using skills

(làm thiết bị tay chân – thực hiện những dụng cụ thủ công bằng tay, dùng những kỹ năng)

5 - b: dogsled - a vehicle pulled by dogs (usually over snow)

(xe trượt tuyết chó kéo – một phương tiện đi lại kéo bởi vì chó (thường là kéo bên trên tuyết))

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete each sentence with a word or phrase from the box.

(Hoàn trở nên từng câu với cùng 1 kể từ hoặc cụm kể từ từ vỏ hộp.)

            maintain          in the habit of          greeted            lifestyle          online lessons

1. My younger sister is _____ listening đồ sộ music while studying.

2. The native people there _____ us warmly when we arrived.

3. Many people are trying đồ sộ adopt a healthy _____ these days.

4. I believe that _____ are not as interesting as offline lessons.

5. It is difficult for some villages đồ sộ _____ their traditional lifestyle.

Phương pháp giải:

- maintain (v): duy trì

- in the habit of: đem thói quen

- greeted (Ved): xin chào hỏi

- lifestyle (n): lối sống

- online lessons (np): bài học kinh nghiệm trực tuyến

Lời giải chi tiết:

1. in the habit of

2. greeted

3. lifestyle

4. online lessons

5. maintain

1. My younger sister is in the habit of listening đồ sộ music while studying.

(Người em gái tôi đem thói quen thuộc nghe nhạc vô lúc học bài bác.)

2. The native people there greeted us warmly when we arrived.

(Người phiên bản địa ở phía trên xin chào công ty chúng tôi một cơ hội êm ấm Khi công ty chúng tôi cho tới.)

3. Many people are trying đồ sộ adopt a healthy lifestyle these days.

(Gần phía trên nhiều người đang được nỗ lực triển khai một lối sinh sống mạnh bạo.)

4. I believe that online lessons are not as interesting as offline lessons.

(Tôi nhận định rằng những bài học kinh nghiệm trực tuyến ko thú vị bởi vì những lớp học tập thẳng.)

5. It is difficult for some villages đồ sộ maintain their traditional lifestyle.

(Khá khó khăn nhằm giữ lại lối sinh sống truyền thống lâu đời ở nhiều ngôi thôn.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets.

(Hoàn trở nên những câu, dùng thì đích thị của động kể từ vô ngoặc.)

Xem thêm: nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10km

1. No worries. The organisers (send) _____ us an invitation soon.

2. Unless they behave, those children (not be) _____ welcome here.

3. Do you think online learning (become) _____ the new mode of education?

4. If I (win) _____ the competition, I will donate half of the prize money đồ sộ charity.

5. _____ we (have to) _____ keep đồ sộ the left when we drive in Singapore next week?

Lời giải chi tiết:

1. will send

2. won’t be

3. will become

4. win

5. will – have to

1. No worries. The organisers will send us an invitation soon.

(Đừng hồi hộp. Mé tổ chức triển khai tiếp tục gửi điều mời mọc mang lại tất cả chúng ta sớm thôi.)

Giải thích: Trong câu đem "soon" => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

2. Unless they behave, those children won’t be welcome here.

(Trừ Khi bọn chúng bộc lộ chất lượng, đám trẻ con cơ sẽ không còn được mừng đón ở phía trên.)

Giải thích: Câu ĐK loại 1: Unless + S + V(hiện bên trên đơn), S + will (won't) + V. 

3. Do you think online learning will become the new mode of education?

(Cậu đem cảm nhận thấy học tập trực tuyến tiếp tục phát triển thành mẫu mã dạy dỗ mới?)

Giải thích: Nói về chủ ý đánh giá và nhận định mang lại vấn đề vô sau này => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

4. If I win the competition, I will donate half of the prize money đồ sộ charity.

(Nếu tôi thắng cuộc thi đua này, tôi tiếp tục khuyên răn canh ty phân nửa phần thưởng mang lại kể từ thiện.)

Giải thích: Câu ĐK loại 1: If + S + V (hiện bên trên đơn), S + will + V

5. Will we have to keep đồ sộ the left when we drive in Singapore next week?

(Liệu tất cả chúng ta sẽ rất cần chuồn ở phía trái Khi tất cả chúng ta tài xế ở Singapore vô tuần sau không?)

Giải thích: Trong câu đem "next week" => người sử dụng thì sau này đơn: S + will + V

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Rewrite the following sentences, sánh that their meaning stays the same.

(Viết lại những câu sao mang lại nghĩa ko thay đổi.)

1. Don't play computer games for too long. You will harm your eyes.

(Không đùa trò đùa bên trên PC quá lâu. Quý Khách tiếp tục thực hiện sợ hãi hai con mắt của người sử dụng.)

If you play _______________________________.

2. Be careful with your diet, or you will get overweight.

(Hãy cảnh giác với chính sách ăn uống hàng ngày của người sử dụng, còn nếu không các bạn sẽ bị quá cân nặng.)

You will _________________________________.

3. We'll go đồ sộ the beach unless it rains.

(Chúng tôi tiếp tục chuồn biển cả nếu như trời ko mưa.)

If ________________________________________.

4. If you don’t hurry up, you will be late.

(Nếu các bạn ko thời gian nhanh lên, các bạn sẽ bị trễ.)

Unless ___________________________________.

5. Unless the teacher explains the lesson again, we won't understand it very well.

(Nếu nhà giáo ko lý giải lại bài học kinh nghiệm, còn nếu không công ty chúng tôi sẽ không còn nắm rõ lắm.)

If ________________________________________. 

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại 1:

If + S1 + V (hiện bên trên đơn), S + will + V (tương lai đơn): Nếu... thì...

Unless + S1 + V (hiện bên trên đơn), S + will + V (tương lai đơn): Nếu...không... thì...

Lời giải chi tiết:

1. If you play computer games for too long, you will harm your eyes.

(Nếu các bạn đùa trò đùa năng lượng điện tử quá lâu, các bạn sẽ thực hiện sợ hãi đôi mắt của tôi.)

2. You will get overweight, if you aren't careful with your diet.

(Bạn sẽ ảnh hưởng đồ sộ phì còn nếu không cảnh giác với chính sách ăn của tôi.)

3. If it rains, we won't go đồ sộ the beach.

(Nếu trời mưa, tất cả chúng ta sẽ không còn rời khỏi biển cả.)

4. Unless you hurry up, you will be late.

(Trừ khi chúng ta thời gian nhanh lên, ko thì các bạn sẽ bị trễ.)

5. If the teacher explains the lesson again, we will understand it very well.

(Nếu nhà giáo giảng bài bác lại một lần tiếp nữa, tất cả chúng ta tiếp tục hiểu bài bác rất tuyệt.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

  1. Find information about an interesting way of life around the world, including: 2. Work in groups. Make a poster đồ sộ introduce the people. 3. Give a presentation đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

  1. Work in groups. Which of the following tự you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s). 2. Listen đồ sộ the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer đồ sộ each question. 4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer đồ sộ the listening and the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...). 2. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues đồ sộ talk about what people in some places tự đồ sộ maintain their traditional lifestyle. 5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ express certainty in the following situations. 3. QUIZ How much tự you know about the cuisines of different countries? Do the quiz đồ sộ find out. 4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below. 5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Use the verbs from the box with will or won't đồ sộ complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order đồ sộ size meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences đồ sộ make them true for you. Then share your answers with a partner.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: biện pháp tu từ liệt kê

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.