tiếng anh 9 unit 11 skills 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Discuss in groups.

(Thảo luận bám theo group.)

1. What changes in society will we see in ten years time? 

(Thay thay đổi gì nhập xã hội tất cả chúng ta tiếp tục bắt gặp nhập 10 năm nữa?)

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

(Những thay cho thay đổi về tầm quan trọng của nam nhi và phụ phái nữ nhập xã hội được xem là gì?)

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

(Việc ngày tăng phụ phái nữ nhập cuộc nhập cuộc sống xã hội tiếp tục tác động cho tới xã hội như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Maybe the quality of education will be improved more and more. 

(Có thể unique dạy dỗ tiếp tục càng ngày càng được nâng cấp.)

2. The roles of men and women in society will be equal; women can bởi jobs that are once considered as only for men.

(Vai trò của phái nam và phái nữ nhập xã hội sẽ tiến hành cân nặng bằng; phụ phái nữ hoàn toàn có thể thực hiện những việc làm từng được xem là chỉ giành riêng cho nam nhi.)

3. It will increase the gender equality in the society. 

(Điều này sẽ thực hiện tăng thêm sự đồng đẳng giới nhập xã hội.)

Bài 2 a

Video chỉ dẫn giải

2.a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions.  

(Đọc bài bác hiểu và nối những từ/ cụm kể từ được gạch men chân nhập bài bác hiểu với khái niệm của bọn chúng.)

Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out to lớn work. They are no longer content with staying at trang chủ, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

With more women going out to lớn work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn to lớn share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn to lớn be more independent since both parents will work.

The service sector will therefore be the first to lớn be challenged. There will be greater demand for child-care provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money to lớn spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những nước đang được cải cách và phát triển đang được tận mắt chứng kiến sự thay cho thay đổi rõ rệt rệt nhập xã hội của mình, và ko nghi ngại gì nữa, sự thay cho thay đổi thú vị nhất là ngày tăng phụ phái nữ nhập cuộc nhập dạy dỗ và tuyển chọn dụng. Ngày tăng phụ phái nữ ở những nước này học tập ĐH, với học tập vị cao hơn nữa và ra bên ngoài đi làm việc. Họ không thể lý tưởng với việc chỉ trong nhà và thực hiện nội trợ. Sự thay cho thay đổi đáng chú ý này tiếp tục tác động rộng lớn cho tới hình ảnh kinh tế- xã hội ở những nước này.  

Với ngày tăng phụ phái nữ ra bên ngoài thao tác nhiệm vụ trụ cột tài chủ yếu nhập mái ấm gia đình của nam nhi sẽ tiến hành giảm sút. Tuy nhiên, cùng theo với điều này bọn họ tiếp tục không thể lưu giữ quyền uy vô cùng, người độc nhất thể hiện đưa ra quyết định và tiếp tục học tập cơ hội share việc ngôi nhà. Những thay cho thay đổi này chắc chắn rằng sẽ có được lợi mang đến những đứa trẻ em.  Chúng sẽ tiến hành quan hoài bảo vệ nhiều hơn thế nữa kể từ những tía. Chúng tiếp tục học tập được xem tự động lập vì thế cả tía và u đều nằm trong thao tác.

Ngành cty chính vì thế được xem là nghành thứ nhất bị thử thách. Sẽ mong muốn to hơn mang đến cty bảo vệ trẻ em, đồ ăn tiện lợi, thao tác ngôi nhà và những sinh hoạt sau giờ học tập và gia sư. giáo dục và đào tạo cao hơn nữa và chi phí đầu tư nhiều hơn thế nữa người tớ đòi hỏi unique cty đảm bảo chất lượng rộng lớn và chi chuẩn chỉnh cuộc sống thường ngày cao hơn nữa. Vì vậy, sẽ hỗ trợ cải cách và phát triển tài chính tổ quốc.

Lời giải chi tiết:

1. d

2. e

3. b

4. f

5. a

6. c

1. have witnessed = have seen something happen (chứng con kiến = đang được bắt gặp vật gì bại liệt xảy ra)

2. no doubt = clearly (không nghi ngại gì nữa = rõ rệt ràng)

3. content = satisfied (hài  lòng)

4. sole = only (duy nhất)

5. financial burden = pressure to lớn earn enough money (gánh nặng nề tài chủ yếu = áp lực đè nén dò thám tiền)

6. consequently = therefore/ as a result (do bại liệt = vì thế vậy)

Bài 2 b

2.b. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc lại bài bác và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

(Điều gì được coi như là việc thay cho thay đổi thú vị ở những nước đang được phân phát triển?)

2. What will be affected by this change?

(Điều gì có khả năng sẽ bị tác động vì thế sự thay cho thay đổi này?)

3. How will the roles of the males in families change?

(Vai trò của nam nhi nhập mái ấm gia đình tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?)

4. What will the children learn when their mothers go out to lớn work?

(Những đứa trẻ em tiếp tục học tập gì Lúc u bọn chúng ra bên ngoài thực hiện việc?)

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

(Ngành tài chính này có khả năng sẽ bị thử thách trước tiên vì thế sự thay cho thay đổi này?)

6. How will the countries' economies benefit from this change?

(Nền tài chính của những nước này còn có được quyền lợi kể từ sự thay cho thay đổi này như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. The ever increasing involvement of women in education and employment.

(Sự nhập cuộc ngày tăng của phụ phái nữ nhập dạy dỗ và việc thực hiện.)

2. The socio-economic picture of these countries.

(Tình trạng tài chính xã hội của những vương quốc này.)

3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to lớn share decision-making and housework.

(Gánh nặng nề tài chủ yếu của mình tiếp tục rời. Tuy nhiên, bọn họ tiếp tục không thể là những người dân cai trị và tiếp tục học tập cơ hội share việc đi ra đưa ra quyết định và công việc gia đình.)

Xem thêm: fe(oh)3

4. They will learn to lớn be more independent.

(Họ tiếp tục học tập cơ hội song lập rộng lớn.)

5. The service sector. (Ngành cty.)

6. It will develop. (Nó tiếp tục cải cách và phát triển.)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

Speaking

3.a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick () the one(s) you agree with.

(Đây là những Dự kiến về sự việc thay cho thay đổi tầm quan trọng của nam nhi và phụ phái nữ nhập sau này. Đánh lốt () với chủ ý chúng ta đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

(Nhiều nam nhi tiếp tục trong nhà thực hiện nội trợ: bảo vệ con cái và thao tác ngôi nhà.)

2. It will be normal for women to lớn ask men to lớn marry them.

(Sẽ rất rất thông thường Lúc phụ phái nữ cầu thơm nam nhi.)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

(Chồng sẽ tiến hành ngủ phép tắc với bổng Lúc phu nhân sinh con cái.)

4. Half of primary school teaching staff will be male.

(Phân nửa nhà giáo tè học tập là nam nhi.)

5. There will be more female politicians.

(Sẽ có không ít phái nữ chủ yếu trị gia rộng lớn.)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

(Những nghề ngỗng như công an, quận team, bảo đảm an toàn và thám tử tư tiếp tục khong chỉ giành riêng cho phái nam.)

Bài 3 b

3.b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples to lớn tư vấn your opinion.

(Làm việc bám theo group. Chia sẻ Dự kiến tuy nhiên chúng ta đồng ý ở  bài bác 3a nhập group. Thảo luận nếu khách hàng đồng ý với lựa lựa chọn của member nhập group. Đưa đi ra nguyên nhân ví dụ nhằm tương hỗ chủ ý của khách hàng.)

Example:

A: I  agree that half of the primary teachers will be male.

(Tôi đồng ý rằng nửa nhà giáo tè học tập là phái nam.)

B: No way! There will be more men phàn nàn but I don't think the ratio will be 50/50.

(Không đời này. Sẽ có không ít nhà giáo phái nam rộng lớn tuy nhiên tôi ko suy nghĩ tỉ lệ thành phần là 50/50.)

A: Maybe. But it would be best if half were male. Perhaps it should be made a law.

(Có thể. Nhưng rất tốt nửa số này là phái nam. Có lẽ nên với luật rõ ràng.)

C: I agree with A. Children need both male and female role models to develop into productive members of society.

(Tôi đồng ý với A. Trẻ con cái cần thiết cả những người dân kiểu mẫu phái nam và phái nữ nhằm cải cách và phát triển trở thành member tiện ích mang đến xã hội.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. With more women having well- jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present  it to lớn the class.  

(Với ngày tăng phụ phái nữ với việc thực hiện đảm bảo chất lượng, những thay cho thay đổi này về cty tất cả chúng ta tiếp tục nhìn thấy? Liệt kê list và trình diễn trước lớp.)

Example:

1. Supermarkets will sell more convenience foods. (Siêu thị tiếp tục phân phối nhiều đồ ăn tiện lợi rộng lớn.)

2. There will be more beauty salons. (Sẽ có không ít siêu thị bảo vệ vẻ đẹp rộng lớn.)

3. Tutoring centres will grow. (Các trung tâm gia sư tiếp tục cải cách và phát triển.)

4. ...

Lời giải chi tiết:

- Fashion and cosmetics will develop more.

(Thời trang và đồ vật make up tiếp tục cải cách và phát triển rộng lớn.)

- There will be more jewelry stores.

(Có nhiều siêu thị trang sức đẹp rộng lớn.)

- The clothes store for women will be opened more.

(Các siêu thị ăn mặc quần áo mang đến phụ phái nữ sẽ tiến hành cởi đi ra nhiều hơn thế nữa.)

- The books that helps women more financialy independent will be sold out.

(Sách canh ty phụ phái nữ tự động công ty tài chủ yếu sẽ tiến hành xuất kho.)

- Car will be decorated following women’s hobbies.

(Ô tô sẽ tiến hành tô điểm bám theo sở trường của phụ phái nữ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

9. 

10. 

11.