tiếng anh 9 unit 5 communication


Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần Communication Unit 5 Trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

Tổng thích hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 5 communication

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to tát the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe công tác 4Teen. Xem những câu sau câu nào là đích (T), câu nào là sai (F).)

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: Welcome to tát our game show called ‘What's What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.

Mary, Linda, and Duong: Good evening, everyone!

Ann: Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This mô tả tìm kiếm won't include the proper names of any places. My three contestants have to tát work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.

Duong: Sounds easy.

Ann: Well, let's see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I finish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you're out of that round of the game.

Mary: Exciting!

Ann: Now, bởi all of you understand how to tát play the game?

Mary, Linda, and Duong: Yes.

Ann: OK, then let's play ‘ What's What? ’!

Tạm dịch:

Ann: Chào mừng các bạn cho tới với công tác trò nghịch tặc có tên 'Cái gì là gì?'. Xin kính chào tía vị khách hàng chào Mary, Linda và Dương, những người dân tiếp tục nhập cuộc nhập trò nghịch tặc ngày thời điểm ngày hôm nay.

Mary, Linda, và Duong: Chào bữa tối, từng người!

Ann: Bây giờ, những quy tắc của trò nghịch tặc cực kỳ giản dị. Tôi tiếp tục gọi sáu câu tế bào mô tả một trong mỗi kỳ quan liêu của nước ta, đương nhiên hoặc tự tạo. Mô mô tả này sẽ không còn bao hàm thương hiệu đúng đắn của ngẫu nhiên vị trí nào là. Ba sỹ tử nên thám thính rời khỏi điều kỳ lạ là gì. Ai vấn đáp đúng đắn trước tiên là kẻ thắng lợi.

Dương: Nghe dường như dễ dàng.

Ann: Vâng, tất cả chúng ta hãy coi ... các bạn là kẻ thắng lợi và có được một phần quà đặc biệt quan trọng nếu như chúng ta cũng có thể thể hiện câu vấn đáp đúng đắn trước lúc tôi gọi không còn cả 6 câu. Nhưng nếu khách hàng thể hiện câu vấn đáp ko đúng đắn, các bạn sẽ bị loại bỏ ngoài vòng nghịch tặc bại.

Mary: Thật thú vị!

Ann: Bây giờ, thực hiện toàn bộ chúng ta hiểu luật chơi?

Mary, Linda, và Dương: Vâng.

Ann: OK, vậy tất cả chúng ta hãy chính thức 'Cái gì là gì? '!

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

1. F

The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.

(MC tiếp tục gọi 5 câu tế bào mô tả một trong mỗi phong cảnh của nước ta.)

2. T

The MC won't mention the proper names of any place in her mô tả tìm kiếm.

(MC sẽ không còn nhắc đến thương hiệu đúng đắn của ngẫu nhiên vị trí nào là nhập tế bào mô tả của cô ấy ấy.)

3. F

The players have to tát work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.

(Người nghịch tặc nên thám thính rời khỏi vị trí của kì quan liêu bại và ai là kẻ thể hiện câu vấn đáp đúng đắn thứ nhất tiếp tục thắng.)

4. T

If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.

(Nếu ngẫu nhiên người nghịch tặc nào là hoàn toàn có thể thể hiện câu vấn đáp đúng đắn trước lúc MC hoàn thiện việc gọi toàn bộ những thắc mắc, anh / cô ấy tiếp tục là kẻ thắng lợi và có được một phần quà đặc biệt quan trọng.)

5. F

If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to tát continue the game.

(Nếu ngẫu nhiên người nghịch tặc nào là vấn đáp sai trước lúc MC hoàn thiện việc gọi toàn bộ những câu, anh tớ vẫn được luật lệ kế tiếp trò nghịch tặc.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tát the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.

(Nghe phần tiếp sau. Sau bại điền nhập địa điểm rỗng tuếch những từ/số nhưng mà các bạn nghe được.)

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the (1)_____ part of our country. Duong, bởi you want to tát risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular located (2)        __ metres above sea near the west branch of a highway, either of you have the answer, Mary Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not mạ.

Ann: OK, so sánh I will continue with the sentence. It's situated in a national (3)_______

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out sixth sentence, so sánh you win this round of game and get a special gift.

Phương pháp giải:

Audio script:

Ann: First sentence: it's a natural wonder in the central part of our country. Duong, bởi you want to tát risk the answer?

Duong: Yes, it's easy. That's Phong Nha Cave.

Ann: No, sorry that's incorrect. So you're out of this round, Duong!

Duong: Oh dear!

Ann: Second sentence: it's a spectacular cave located 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?

Mary: No, not yet.

Linda: Not mạ.

Ann: OK, so sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national park.

Linda: Is it Stone Cave in Kien Giang?

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Ann: No, Kien Giang isn't in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.

Mary: So nervous!

Ann: And the fourth sentence: the cave was discovered by a local man in 2005.

Mary: I know. It must be Thien Duong or Paradise Cave in Quang Binh.

Ann: Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so sánh you win this round of the game and get a special gift.

Tạm dịch:

Ann: Câu đầu tiên: bại là 1 trong kỳ quan liêu đương nhiên ở trung tâm của non sông tất cả chúng ta. Dương, các bạn cũng muốn nguy hiểm trả lời?

Dương: Vâng, thiệt đơn giản. Đó là Động Phong Nha.

Ann: Không, van nài lỗi này đó là ko đúng đắn. Vì vậy, các bạn bị loại bỏ ngoài vòng này, Dương!

Dương: Ôi trời!

Ann: Câu loại hai: bại là 1 trong hố động ngoạn mục nằm tại chừng cao 200 mét đối với mực nước đại dương sát nhánh tây của lối đường cao tốc. Các các bạn với câu vấn đáp ko, Mary và Linda?

Mary: Không, tôi vẫn ko.

Linda: Tôi không

Ann: OK, bởi vậy tôi tiếp tục kế tiếp câu loại tía. Nó ở trong một khu vui chơi công viên vương quốc.

Linda: Có nên này đó là Hang đá ở Kiên Giang?

Ann: Không, Kiên Giang ko nên là trung tâm của non sông, Linda. Vì vậy, tất cả chúng ta chỉ từ một người, Mary, giờ đây vẫn kế tiếp trò nghịch tặc.

Mary: Rất bồn chồn lắng!

Ann: Và câu loại tư: hố động và đã được một người nam nhi địa hạt phân phát hiện tại nhập năm 2005.

Mary: Tôi biết. Phải là Thiên lối hoặc Động Thiên lối ở Quảng Bình.

Ann: Chính xác, Mary! Xin chúc mừng! quý khách đã lấy rời khỏi câu vấn đáp đúng đắn trước lúc tôi gọi câu loại sáu, bởi vậy các bạn đang được giành thắng lợi nhập trò nghịch tặc này và có được một phần quà đặc biệt quan trọng.

Lời giải chi tiết:

1. central

2. 200

3. park

4. discovered

5. Paradise

First sentence: it's a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, bởi you want to tát risk the answer?

(Câu đầu tiên: bại là 1 trong kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên ở miền Trung VN. Dương, các bạn cũng muốn nguy hiểm vấn đáp không?)

Second sentence: it's a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. 

(Câu loại hai: bại là 1 trong hố động ngoạn mục nằm tại chừng cao 200 mét đối với mực nước đại dương sát nhánh phía tây của lối đường cao tốc.)

OK, so sánh I will continue with the third sentence. It's situated in a national (3) park.

(OK, bởi vậy tôi tiếp tục kế tiếp với câu loại 3. Nó ở trong một khu vui chơi công viên vương quốc.)

And the fourth sentence: the cave (4) discovered by a local man in 2005.

(Và câu loại tư: hố động được phân phát hiện tại vì thế một người nam nhi địa hạt nhập năm 2005.)

I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.

(Tôi biết. Đó nên là Thiên Đường hoặc Động Thiên Đường ở Quảng Bình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.

(Viết 6 câu mô tả những kì quan liêu ở nước ta nhưng mà các bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

Ha Long Bay is a famous beauty-spot in the North-east coast of Vietnam, belongs to tát Quang Ninh province, 151km far from Hanoi to tát the east.

(Vịnh Hạ Long là 1 trong thắng cảnh phổ biến ở bờ đại dương Đông Bắc của nước ta, nằm trong tỉnh Quảng Ninh, cơ hội thủ đô hà nội 151 km về phía nhộn nhịp.)

This is one of Vietnam's tourist destinations recognized by UNESCO as a World Natural Heritage.

(Đây là 1 trong trong mỗi điểm du ngoạn của nước ta được UNESCO thừa nhận là di tích vạn vật thiên nhiên toàn cầu.)

Ha Long attracts many tourists with a special beauty including both excellent and romantic charm.

(Hạ Long lôi cuốn nhiều khách hàng du ngoạn với cùng một vẻ đẹp nhất đặc biệt quan trọng bao hàm cả sự hấp dẫn tuyệt hảo và thắm thiết.)

Tourists coming to tát Ha Long in any season of the year also discover its own seductive and charming beauty.

(Khách du ngoạn cho tới Hạ Long nhập ngẫu nhiên mùa nào là nhập năm cũng mày mò vẻ đẹp nhất hấp dẫn và hấp dẫn của riêng biệt bản thân.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Play the game " What's What ?" 

(Làm việc bám theo group. Chơi trò "What's what" )

Lời giải chi tiết:

Question 1: It is a historical site in Hanoi.

(Câu chất vấn 1: Đó là 1 trong di tích lịch sử lịch sử dân tộc ở thủ đô hà nội.)

- Question 2: It is known as the first university in Vietnam.

(Câu hỏi 2: Được nghe biết là ngôi trường ĐH thứ nhất bên trên nước ta.)

- Question 3: It is a place to tát honour Vietnamese brilliant scholars.

(Câu hỏi 3: Đó là điểm tôn vinh những học tập fake khá của nước ta.)

=> Answer: The Temple of Literature

(Đáp án: Văn Miếu Quốc Tử Giám)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Skills 1 Unit 5 trang 56 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần Skills 1 Unit 5 Trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 5 trang 57 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần Skills 2 Unit 5 Trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Looking back Unit 5 trang 58 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần Looking back Unit 5 Trang 58 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Project Unit 5 trang 59 SGK giờ đồng hồ Anh 9 tập luyện 1 mới mẻ
 • A Closer Look 2 Unit 5 trang 53 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần A closer look 2 Unit 4 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: đạo hàm của trị tuyệt đối

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.