tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì thời điểm hiện tại đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp chính A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ to tướng school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. vì thế you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi đem những môn học tập mới nhất vô năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe cộ cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới nhất của tôi ko ở trung tâm của ngôi thôn.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống mới đây. Quý khách hàng sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi mang trong mình 1 chị gái, tuy nhiên chúng ta ấy không tồn tại anh/em trai.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct khuông of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy mang lại nội dung bài viết phiên bản tin cẩn của ngôi trường. Viết dạng chính của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ to tướng school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time vì thế you go home?

Duy: I (6. go) _________ home page at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time vì thế you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch:

Cô Nguyệt: Hãy kể mang lại bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới nhất của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em mang trong mình 1 sảnh nghịch tặc rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em đem chúng ta nào là mới nhất không?

Duy: Có ạ. Và em quí những người dân chúng ta mới nhất của tớ, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy đem đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe cộ đến lớp.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về mái ấm khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Xem thêm: So sánh game bài iWin Club và B52: Ai là ông hoàng game bài trực tuyến?

Video chỉ dẫn giải

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền vô khu vực trống trải với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không khi nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với 1 trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning to tướng vì thế exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm vô buổi sớm nhằm tập dượt thể dục thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B to tướng complete each sentence.

(Chọn đáp án chính A hoặc B nhằm hoàn thành xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ to tướng work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often vì thế you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. vì thế you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn vô loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm Lúc đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn đem thông thường cút phượt vô vào ngày cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm chúng ta thông thường cút nghỉ ngơi đuối Lúc nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo gót cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn chúng ta của em.)

1. you / often / ride your bicycle / to tướng school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go to tướng school /with you

5. you / usually / vì thế homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle to tướng school?

(Bạn đem thông thường giẫm xe cộ cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn đem thỉnh phảng phất học tập vô tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn đem quí ngôi trường học tập mới nhất của tớ không?)

4. Do your friends always go to tướng school with you?

(Bạn bè của chúng ta đem luôn luôn đến lớp nằm trong chúng ta không?)

5. Do you usually vì thế homework after school?

(Bạn đem thông thường thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm sau giờ học tập không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn

4. 

5. 

6.